Polityka prywatności Väderstad AB

POLITYKA PRYWATNOŚCI VÄDERSTAD AB 

 

Väderstad AB (zwany dalej "Väderstad", "my", "nas") wierzy w otwarty i przejrzysty proces w odniesieniu do tego, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Ważne jest dla nas również to, że chronimy Twoje dane osobowe.  

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje dla Ciebie, który jesteś klientem, nabywcą lub użytkownikiem naszych maszyn, dostawcą lub który w inny sposób kontaktujesz się z nami, w jaki sposób Väderstad przetwarza Twoje dane osobowe. Opisujemy również prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.  

 

Dane przetwarzane w rożnych kontekstach i w różnych celach zostały przedstawione w poniższych rubrykach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z nami jakimkolwiek kanałem, który znajdziesz na końcu niniejszego dokumentu.


Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do osób, które:  

 • są naszymi klientami lub reprezentują firmę lub organizację, która jest naszym klientem lub potencjalnym klientem; 
 • są lub reprezentują jednego z naszych obecnych lub przyszłych dostawców, dystrybutorów lub partnerów;
 • korzystają z naszych produktów; 
 • korzystają z naszych aplikacji i/lub usług w chmurze; 
 • odwiedzają naszą stronę internetową;
 • otrzymują nasze materiały marketingowe;
 • otrzymują informacje jako właściciele maszyny Väderstad;  
 • komunikują się z nami; 
 • uczestniczą w naszych kursach i wydarzeniach; 
 • uczestniczą w naszym marketingu;
 • jest zatrudniony przez lub reprezentuje firmę, która jest stroną lub w inny sposób jest zaangażowana w proces nabycia; 
 • odwiedzają naszą siedzibę;
 • biorą udział w procesie rekrutacji u nas; lub
 • korzystają z naszych systemów informatycznych, takich jak nasz Portal Partnerski.  

 

Spis treści. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?

3. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych itp.

5. Czas trwania przetwarzania i przechowywania danych

6. Twoje prawa

7. Dane kontaktowe

8. Zmiany w naszej polityce prywatności

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Väderstad jest Administratorem Danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  

W niektórych sytuacjach Väderstad może być współkontrolerem Twoich danych osobowych wraz z jedną lub kilkoma stronami, gdzie strony i Väderstad wspólnie określają cel i środki przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku niektórych procesów przetwarzania, które są wykonywane przez Väderstad wraz z jedną ze spółek zależnych Väderstad, tj. inną spółką w ramach Väderstad Group.  

 

Jeśli Väderstad jest współkontrolerem danych osobowych wraz z jedną ze swoich spółek zależnych, firmy te są wspólnie odpowiedzialne za zapewnienie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób i że otrzymujesz odpowiednie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wykonywać swoje prawa wobec każdej z tych firm, którą chcesz, ale Väderstad będzie Twoim głównym kontaktem. W przypadku istnienia współadministratorów, wspólna odpowiedzialność za dane osobowe jest wzajemnie regulowana w umowie. We wszystkich kwestiach dotyczących odpowiedzialności za przetwarzanie danych możesz zawsze skontaktować się z Väderstad, korzystając z danych kontaktowych składających się na końcu tego dokumentu. 

 

Produkty Väderstad są dystrybuowane przez sieć autoryzowanych dystrybutorów, importerów i innych partnerów. Większość z tych dystrybutorów, importerów i partnerów to niezależne firmy, które mogą mieć własne polityki prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak dystrybutor/partner/importer wykorzystuje Twoje dane osobowe, skontaktuj się bezpośrednio z dystrybutorem/partnerem/importerem. 

 

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego? 

Väderstad AB przetwarza Twoje dane osobowe w rożny sposób i w różnych celach. Poniżej składa się więcej szczegółowych informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w rożnych sytuacjach, dlaczego prowadzimy to przetwarzanie i jaka jest podstawa prawna naszego przetwarzania.  

2.1 Przy zakupie naszych produktów

Väderstad przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Väderstad AB administrowania i realizacji Twojego zakupu naszych produktów lub zakupu naszych produktów, który dokonujesz dla osoby lub firmy, którą reprezentujesz. Przetwarzanie odbywa się niezależnie od tego, czy kupujesz produkt bezpośrednio od nas, za pośrednictwem naszego Sklepu Kolekcjonerskiego, od jednego z naszych oddziałów lub od jednego z naszych dystrybutorów lub partnerów. Będziemy jednak przetwarzać rożne dane w zależności od tego, jak zdecydują się Państwo na realizację zakupu. Jeśli nie zakupisz produktu od nas, osoba, od której zakupiłeś produkt, ujawniła nam te informacje.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane?Wykorzystujemy dane do administrowania, realizacji i kontynuacji zakupu naszych produktów (np. aby składać się i zachować informacje o zakupie i nadchodzących aktualizacjach, kontynuacji, wsparciu, serwisie i sprawach reklamacyjnych). Dane wykorzystujemy również do wypełnienia naszych zobowiązań gwarancyjnych i w inny sposób do obsługi wymogów prawnych. 

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, tytuł, stanowisko itp.), w przypadkach, w których składają się takie informacje do nas. 
 • Informacje o zamówieniu lub inna komunikacja, w której są Państwo wymienieni jako osoba referencyjna.
 • Informacje o maszynach i dane o maszynach, które można powiązać z Państwem.
 • Informacje o płatności i historia płatności (jeśli dotyczy).
 • Adres IP i pliki cookie zawierające dane osobowe. 

 

Rodzaj przetwarzania

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie tożsamości użytkownika i jego danych kontaktowych.
 • Administrowanie zakupem (informacje, płatność, dostawa itp.). 

 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli zrealizować naszą umowę z Państwem lub podjąć działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Bez żądanych informacji nie możemy zrealizować zakupu. 

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, która jest naszym klientem: Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie przygotowania, administrowania i realizacji umowy z firmą, którą Państwo reprezentują. 

 • Komunikacja dotycząca zakupu (planowanie, kontynuacja, ocena itp.) 

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji, planowania, kontynuacji i oceny pytań dotyczących umowy z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują. 

 • Administrowanie potencjalnymi reklamacjami, zastrzeżeniami i roszczeniami gwarancyjnymi. 

W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie kompletnych danych o zakupie i w związku z nim, aby bronić się przed i rozpatrywać wszelkie roszczenia gwarancyjne, zastrzeżenia lub skargi związane z zakupem, niezależnie od tego, czy zakupiłeś produkt bezpośrednio od Väderstad AB, od jednego z naszych oddziałów lub od dystrybutora. 

 

 • Administracja i obsługa roszczeń prawnych.

 

W naszym uzasadnionym interesie leży możliwość obrony przed lub dochodzenia wszelkich wymogów prawnych i roszczeń.

 • Śledzenie i raportowanie naszych transakcji biznesowych, aby umożliwić rozwój biznesu i produktów. 

Leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby móc rozwijać nasze produkty i działalność. W przypadku raportowania transakcji i zakupu naszych produktów wewnętrznie, Twoje dane osobowe mogą pojawić się np. w dokumentacji kontraktowej, która jest wykorzystywana jako podstawa do raportowania.  

 • Raport kredytowy 

 

W niektórych przypadkach w naszym uzasadnionym interesie leży zwrócenie się o raport kredytowy przed wykonaniem umowy w celu zapewnienia, że Państwo lub podmiot, który Państwo reprezentują, będzie miał zdolność finansową do wykonania odpowiedniej umowy. 

 • W celu spełnienia wymogów ustawowych i innych wymogów regulacyjnych, które nas dotyczą, np. szwedzkiej ustawy o rachunkowości. 

Jeśli dane osobowe znajdują się w dokumentach, które muszą być przechowywane, na przykład zgodnie z przepisami szwedzkiej ustawy o rachunkowości, przetwarzamy je, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych i/lub regulacyjnych lub naszych zobowiązań zgodnie z decyzjami wydanymi przez władze publiczne. 

 

2.2 Podczas używania naszych produktów

Niektóre z naszych produktów zawierają oprogramowanie, które umożliwia optymalny siew i uprawę gleby. Dane generowane przy korzystaniu z produktów mogą zawierać dane osobowe, które Väderstad może przetwarzać w rożnych sytuacjach.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Wykorzystujemy dane, aby móc wspierać i obsługiwać osoby korzystające z naszych produktów, wypełniać zobowiązania gwarancyjne, świadczyć nasze usługi w związku z korzystaniem przez Ciebie z nich, a także aby ułatwić rozwój naszych produktów, usług i ofert. 

Kategorie danych osobowych

 • Dane o lokalizacji i geodane.
 • Informacje o maszynach i dane o maszynach, które można powiązać z użytkownikiem.
 • Dane o otoczeniu.
 • Dane generowane przez użytkownika, które zawierają dane osobowe.
 • Dane o funkcjonowaniu i informacje o użytkowaniu. 

 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Administracja i dostęp w powiązaniu ze wsparciem i usługami, itp. 

 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli wypełnić naszą umowę z Państwem. Nie możemy prowadzić wsparcia lub serwisowania produktu bez dostępu do odpowiednich danych i ich przetwarzania. 

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, która jest naszym klientem: Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązanie wobec firmy, którą Państwo reprezentują, do przeprowadzenia wsparcia lub serwisowania produktu. 

 • Wykorzystanie danych w formacie zagregowanym w celu rozwoju naszych produktów i ofert.  

 

W naszym uzasadnionym interesie leży ocena, rozwój i ulepszanie naszych produktów. Kiedy to robimy, dostęp do informacji generowanych przez nasze produkty ma dla nas wartość. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju produktów, robimy to wyłącznie w formacie zagregowanym, w którym nie możemy śledzić osoby stojącej za każdym zestawem danych. 

 • Administrowanie i wykorzystywanie danych do analizy oraz składanie się na usługi związane z użytkowaniem w celu zobrazowania i analizy obszaru użytkowania maszyny lub produktu, potencjału optymalizacyjnego i wydajności. 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli zrealizować naszą umowę z Państwem. Bez dostępu do danych nie możemy prowadzić analiz i świadczyć usług na Twoją rzecz. 

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, która jest naszym klientem: Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wypełnieniu naszego zobowiązania wobec firmy, którą Państwo reprezentują, w zakresie przeprowadzania analiz i usług.  

 • Administrowanie potencjalnymi reklamacjami, zastrzeżeniami i roszczeniami gwarancyjnymi. 

 

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przetwarzanie kompletnych danych dotyczących zakupu i w związku z nim w celu obrony przed i rozpatrywania wszelkich roszczeń gwarancyjnych, zastrzeżeń lub skarg związanych z zakupem, niezależnie od tego, czy zakupiłeś produkt bezpośrednio od Väderstad, od jednej z naszych spółek zależnych czy od dystrybutora. 

 

2.3 Gdy wysyłamy do Ciebie informacje o Twojej maszynie Väderstad

Masz możliwość zarejestrowania u nas swojego nabycia jednej lub więcej maszyn Väderstad (np. poprzez link). Gdy zarejestrujesz swoją nową lub używaną maszynę, lub gdy zarejestrujemy Twoją maszynę w związku z zakupem od nas lub jednego z naszych dystrybutorów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzanie odbywa się w celu przesyłania ważnych informacji i wskazówek dotyczących maszyny do Ciebie lub firmy, którą reprezentujesz. Ponadto możemy wykorzystywać dane do przesyłania Państwu informacji związanych z bezpieczeństwem lub innych obowiązkowych informacji dla Państwa.  

Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane? Wykorzystujemy dane, aby składać się na informacje istotne dla Ciebie jako właściciela lub użytkownika naszych maszyn lub produktów (niezależnie od tego, czy kupiłeś maszynę bezpośrednio od nas czy od któregoś z naszych dystrybutorów). Na przykład, możemy składać się z informacji o bezpieczeństwie, informacji o aktualizacjach lub innych informacji istotnych dla Twojej maszyny lub dla Ciebie, lub dzielić się poradami i wskazówkami, które uważamy za przydatne w użytkowaniu maszyny. 

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Informacje o Twojej maszynie Väderstad, np. numer seryjny i numer rejestracyjny.  

Rodzaj przetwarzania

Podstawa prawna 

 • Rejestracja modelu maszyny lub produktu, który Państwo lub reprezentowana przez Państwa firma użytkujecie lub posiadacie, a w stosownych przypadkach, która maszyna lub produkt jest Państwa własnością lub jest przez Państwa użytkowany.
 • Administracja w celu zbierania konkretnych lub ogólnych informacji dotyczących produktu lub maszyny lub modelu takiego produktu, który posiadasz lub używasz.  

W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie Państwa danych osobowych, aby składać się na informacje o posiadanej lub używanej przez Państwa maszynie lub produkcie w celu przekazania Państwu przydatnych informacji.  

 • Administration in order to provide you with safety-related information or other mandatory information regarding your product or machine, or model of such, that you own or use.  

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych i/lub regulacyjnych lub naszych obowiązków zgodnie z decyzją wydaną przez organ publiczny, np. w celu poinformowania Państwa o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa dotyczących Państwa maszyny lub produktu.   

 

2.4 Gdy wysyłamy do Ciebie materiały marketingowe 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania do Państwa materiałów marketingowych. Są to dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa lub które ktoś zebrał od innej strony, np. od Państwa pracodawcy lub z ogólnych rejestrów adresowych. W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania materiałów marketingowych, zawsze masz możliwość zaprzestania wysyłania takich e-maili, poczty i innych komunikatów od nas, wysyłając e-mail do Väderstad na adres gdpr@vaderstad.com lub korzystając z kanału komunikacji określonego w mailingu.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane?Wykorzystujemy te dane, aby móc przedkładać Ci materiały marketingowe, którymi naszym zdaniem jesteś zainteresowany. 

Kategorie danych osobowych 

 • Tożsamość i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Informacje o historii zakupów, jeśli wcześniej zakupiłeś jakiekolwiek nasze produkty dla siebie lub w imieniu kogoś innego.  

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Marketing i informacje o naszych produktach, usługach i nowościach.  

 

Jeśli Ty lub ktoś, kogo reprezentujesz, dokonał zakupu u nas lub u któregoś z naszych dystrybutorów, podstawą naszego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu informacji o naszym asortymencie i usługach, nowościach itp. oraz składaniu się na informacje o nas i naszych produktach, którymi naszym zdaniem jesteś zainteresowany. 

Jeśli nie mamy relacji, która wynika z wcześniejszych zakupów, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie wyraźnej zgody, której nam udzieliłeś. 

W niektórych przypadkach kupujemy dane kontaktowe od organizacji takich jak SPAR. Dokonaliśmy oceny, że w naszym uzasadnionym interesie leży wysyłanie materiałów marketingowych za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych do firm rolniczych i potencjalnych klientów, z którymi normalnie nie mamy kontaktu za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych.  

 

2.5 Podczas korzystania z naszych aplikacji i naszej strony internetowej 

Przetwarzamy dane osobowe, gdy korzystasz z naszych aplikacji i naszej strony internetowej, na przykład w formie plików cookie, adresów IP i podobnych. W pierwszej kolejności przetwarzamy tego typu dane osobowe, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie użytkownika.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Wykorzystujemy dane, aby składać się na informacje o naszych produktach i naszych ofertach, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia jako użytkownikowi oraz aby móc rozwijać nasze produkty i oferty. 

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu itp.).
 • Adres IP i pliki cookie zawierające dane osobowe.
 • Dane dotyczące lokalizacji i geodane.
 • Piksele, które zawierają dane osobowe.
 • Informacje o maszynach i dane o maszynach, które mogą być powiązane z użytkownikiem.
 • Dane generowane przez użytkownika, które zawierają dane osobowe.   

 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Przetwarzanie niezbędne do korzystania przez Ciebie z naszych aplikacji i naszej strony internetowej, takie jak przetwarzanie Twojego adresu IP i umieszczanie niezbędnych plików cookies na Twoim komputerze lub telefonie. 

 

Przetwarzanie jest niezbędne zarówno dla naszego, jak i Twojego uzasadnionego interesu, aby móc przedstawiać Ci informacje i niezbędne funkcje za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji. Bez tych danych nie możesz korzystać z niektórych funkcji naszych aplikacji, takich jak funkcja AR w naszej aplikacji mobilnej. 

 • Wykorzystanie danych w formacie zagregowanym w celu oceny, rozwoju i poprawy naszych produktów i ofert.  

W naszym uzasadnionym interesie leży przedstawianie Państwu  informacji na temat naszej oferty oraz ocena, rozwój i ulepszanie naszych aplikacji i strony internetowej w tym samym czasie. Kiedy to robimy, wartościowy jest dla nas dostęp do danych, które są generowane poprzez Twoje korzystanie z naszych aplikacji i naszej strony internetowej. 

 • Administrowanie potencjalnymi reklamacjami, zastrzeżeniami i roszczeniami gwarancyjnymi. 

Przetwarzanie kompletnych danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc bronić się przed i rozpatrywać ewentualne roszczenia lub skargi. 

 

2.6 Kiedy komunikujesz się z nami  

Będziemy przetwarzać dane osobowe, gdy będziesz komunikować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, niezależnie od tego, czego dotyczy Twoja sprawa.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Wykorzystujemy Twoje dane, aby móc odpowiedzieć na Twoje prośby, komentarze i posty na naszych mediach społecznościowych i za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie aby kontynuować komunikację z Tobą w związku z takimi sprawami. 

Kategorie danych osobowych 

 • Tożsamość i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Wszelkie nazwy użytkownika, inne ewentualnie składane dane użytkownika oraz zdjęcie profilowe, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Pliki cookie zawierające dane osobowe. 

 

Rodzaj przetwarzania

Podstawa prawna

 • Potwierdzenie Twojej tożsamości i Twoich danych kontaktowych, jeśli to konieczne.
 • Niezbędne przetwarzanie, abyś mógł się z nami komunikować za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej oraz abyśmy mogli Ci odpowiedzieć. 

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest pomoc Tobie lub osobie lub firmie, którą reprezentujesz, a także odpowiadanie na Twoje zapytania, komentarze i posty, a także wiadomości e-mail kierowane do nas, spełnianie Twoich oczekiwań oraz obsługa ewentualnych roszczeń prawnych. 

 • Administrowanie potencjalnymi reklamacjami, zastrzeżeniami i roszczeniami gwarancyjnymi, które są nam zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. 

 

Przetwarzanie kompletnych danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc bronić się przed i rozpatrywać ewentualne roszczenia lub skargi.  

 

 • Administracja i obsługa roszczeń prawnych. 

Przetwarzanie kompletnych danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc bronić się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi i je obsługiwać.

 

2.7 Podczas uczestnictwa w kursach i wydarzeniach

Przetwarzamy dane osobowe, gdy uczestniczą Państwo w fizycznych lub cyfrowych kursach i wydarzeniach, które organizujemy lub na przykład biorą udział w targach, w których uczestniczymy jako wystawcy, lub uczestniczą w kursach, które organizujemy sami lub wspólnie z naszymi partnerami.  

Na kursach i wydarzeniach mogą być wykonywane zdjęcia w celu promowania kursu lub wydarzenia zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W takich przypadkach poinformujemy Cię o tym, że mogą być robione zdjęcia i damy Ci możliwość nie bycia na zdjęciu.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Wykorzystujemy Twoje dane w celu administrowania i umożliwienia Ci uczestnictwa w naszych kursach i wydarzeniach, komunikowania się z Tobą w związku z kursami i wydarzeniami oraz (w stosownych przypadkach), promowania i rozpowszechniania informacji o naszej ofercie produktów, usług itp. 

Kategorie danych osobowych 

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Dane maszyny i informacje o maszynie, której dotyczy kurs.
 • Np. dane osobowe zawarte w danych i dokumentach powstałych w wyniku Twojego uczestnictwa w certyfikowanym kursie lub listach uczestników.
 • Ewentualnie; zdjęcia, na których jesteś ujęty. 

Rodzaj przetwarzania

Podstawa prawna 

 • W razie potrzeby potwierdzenie Państwa tożsamości i danych kontaktowych.
 • Niezbędne administrowanie Twoją obecnością w związku z kursami i wydarzeniami, takimi jak szczegóły rezerwacji, wydawanie certyfikatów z kursów, ewentualne fakturowanie itp. 

 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wypełnić naszą umowę z Państwem. Bez żądanych informacji nie możemy prowadzić kursów, które są dla Państwa istotne.   

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, która jest naszym klientem: Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu w wypełnianiu naszego zobowiązania wobec firmy, którą Państwo reprezentują, w zakresie organizowania kursów, które są istotne dla Państwa jako uczestników. 

 • Inne administrowanie Twoją obecnością i przekazywanie informacji przed, w trakcie i po kursach i wydarzeniach. 

Przetwarzanie jest niezbędne zarówno dla naszego, jak i Twojego uzasadnionego interesu, aby móc skutecznie administrować i komunikować się na temat kursów i wydarzeń, w których uczestniczysz. 

 • Marketing nadchodzących kursów i wydarzeń, w których naszym zdaniem są Państwo zainteresowani uczestnictwem.  

 

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby dystrybuować informacje o naszej ofercie produktów i usług na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, a w szczególności, aby przekazywać informacje bezpośrednio do Ciebie o nadchodzących kursach i wydarzeniach, w których naszym zdaniem masz interes uczestniczyć.  

Zawsze masz możliwość zaprzestania tego typu komunikacji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres gdpr@vaderstad.com lub korzystając z kanału komunikacji, który jest określony w mailingu.

 • Wykorzystanie zdjęć i innych informacji, w których uczestniczyłeś dobrowolnie lub na które wyraziłeś zgodę, może być wykorzystane jako wewnętrzny i zewnętrzny materiał marketingowy. 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, robimy to wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody, której udzieliłeś nam podczas uczestnictwa w kursie lub wydarzeniu lub którą otrzymaliśmy od Ciebie po jego zakończeniu. 

2.8 Kiedy uczestniczysz w naszym marketingu

Przetwarzamy dane osobowe, gdy na rożne sposoby uczestniczysz w naszym marketingu zewnętrznym lub wewnętrznym. Może to być sytuacja, w której jesteś ustawiony jako model do zdjęć, które wykorzystujemy w naszym marketingu lub które nasi partnerzy i dystrybutorzy wykorzystują w swoim marketingu naszych produktów lub wnoszą do naszego marketingu zdjęcia, filmy, teksty lub inne materiały.

Dlaczego korzystamy z Państwa danych? Wykorzystujemy Twoje dane do marketingu i dystrybucji informacji o naszej ofercie produktów, usług itp. oraz do przechowywania danych w celu ich przyszłego wykorzystania, a także do administrowania naszymi zobowiązaniami wobec Ciebie w związku z wykorzystaniem materiałów, które wyprodukowałeś w naszym imieniu.

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, zdjęcia itp.)
 • Informacje o płatnościach, dane z tabeli podatkowej itp. oraz inne dane osobowe, które są niezbędne do uiszczenia opłat, jeśli dotyczy.
 • Dane osobowe, które są zawarte w danych, dokumentacji, mailingach, obrazach i/lub przedmiotach, które są wykorzystywane w marketingu.

Rodzaj przetwarzania

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie tożsamości i danych kontaktowych w razie potrzeby.  

 

Jeśli zostaniesz ustawiony jako model, zawrzemy umowę, która reguluje nasze prawo do wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych. W takich przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie tego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszej umowy.  

 • Marketing naszej oferty produktów i usług itp. w mediach drukowanych i cyfrowych, na naszej stronie internetowej, w mailingach i newsletterach, w których pojawiają się Państwo z imienia i nazwiska i/lub wizerunku.
 • Zachowanie i archiwizacja zdjęć, itp. w których pojawiają się Państwo w celu przyszłego marketingu. 

 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, robimy to wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą uzyskujemy w związku z fotografią lub po niej, lub którą składasz nam przy zawieraniu umowy o fotografowanie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami. 

 • Przechowywanie i administrowanie Państwa danymi osobowymi w celu dopasowania materiałów, które składaliście nam Państwo do wykorzystania w naszym marketingu.   

Jeśli jako twórca lub właściciel praw autorskich złożyli Państwo materiały do wykorzystania w naszym marketingu, zawrzemy umowę, która reguluje nasze prawa i obowiązki w związku z wykorzystaniem tych materiałów. W takim przypadku nasze przetwarzanie jest dla nas niezbędne do wykonania umowy.  

 • Publikacja Twojego nazwiska jako twórcy/posiadacza praw autorskich w związku z publikacją materiału, który nam składasz. 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych, np. Twojego prawa do bycia nazwanym twórcą zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim.  

 

2.9 Gdy jesteś lub reprezentujesz jednego z naszych obecnych lub przyszłych dostawców, dystrybutorów lub partnerów. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jesteś dla nas dostawcą, możesz dostarczać nam produkty lub usługi lub gdy reprezentujesz taką firmę. W taki sam sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jesteś dystrybutorem, reprezentujesz firmę dealerską składającą się z naszych produktów lub reprezentujesz w inny sposób lub jesteś naszym partnerem. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu komunikacji z Państwem, negocjacji i podpisywania umów, rozpatrywania skarg lub błędów lub zarządzania i administrowania naszymi relacjami zawodowymi z innych powodów. 

Dlaczego korzystamy z Państwa danych? Wykorzystujemy Twoje dane do administrowania stosunkiem umownym, śledzenia produktów i usług, które Ty lub reprezentowana przez Ciebie firma zakupiła od nas lub składa się na nie, do komunikacji z Tobą oraz do obsługi wszelkich wymogów prawnych. 

Kategorie danych osobowych

 • Tożsamość i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, zdjęcia itp.) Możemy uzyskać te informacje od Ciebie, Twojego pracodawcy lub firmy, którą reprezentujesz.
 • Informacje o zamówieniu lub inna komunikacja, w której jesteś wymieniony jako osoba referencyjna.
 • Informacje o płatnościach i historia płatności. 

 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie tożsamości użytkownika i jego danych kontaktowych.
 • Administrowanie zakupem (informacje, płatność, dostawa itp.). 

 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli zrealizować naszą umowę z Państwem lub podjąć działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. w zakresie Państwa prośby o informacje, obsługi zamówień, obsługi faktur, wsparcia i administrowania stosunkiem umownym. Bez żądanych informacji nie możemy wykonać umowy. 

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, która jest naszym dostawcą, dystrybutorem lub partnerem: Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie przygotowania i administrowania umową z firmą, którą Państwo reprezentują, jak również w zakresie przekazywania Państwu informacji, obsługi zamówień, przetwarzania faktur oraz wsparcia i administrowania stosunkiem umownym w Państwa charakterze przedstawiciela naszego dostawcy. 

 • Raport kredytowy

 

W niektórych przypadkach w naszym uzasadnionym interesie leży zwrócenie się o raport kredytowy przed wykonaniem umowy w celu zapewnienia, że Państwo lub osoba, którą Państwo reprezentują, będzie miała zdolność finansową do wykonania odpowiedniej umowy. 

 • Komunikacja dotycząca umowy (planowanie, działania następcze, ocena itp.) 

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji, planowania, śledzenia i oceny pytań dotyczących umowy z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują. 

 • Administrowanie potencjalnymi reklamacjami, zastrzeżeniami i roszczeniami gwarancyjnymi. 

W naszym uzasadnionym interesie leży również możliwość obrony przed i rozpatrywania wszelkich roszczeń lub skarg w związku ze stosunkiem umownym z Tobą lub reprezentowaną przez Ciebie firmą.  

 • Administracja i obsługa roszczeń prawnych. 

Przetwarzanie kompletnych danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc bronić się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi i je obsługiwać. 

 • Niezbędne działania następcze, administracyjne i sprawozdawcze dotyczące naszych umów i działalności, które umożliwiają rozwój działalności i produktów.  

Jest to w naszym uzasadnionym interesie, aby móc rozwijać naszą działalność i produkty. Twoje dane osobowe mogą pojawić się w dokumentach wykorzystywanych jako podstawa sprawozdawczości wewnętrznej.  

 • W celu spełnienia wymogów ustawowych i innych wymogów regulacyjnych, które nas dotyczą, np. szwedzkiej ustawy o rachunkowości. 

Jeśli dane osobowe znajdują się w dokumentach, które muszą być przechowywane, na przykład zgodnie z przepisami szwedzkiej ustawy o rachunkowości, przetwarzamy je, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych i/lub regulacyjnych lub naszych zobowiązań zgodnie z decyzjami wydanymi przez władze publiczne. 

 

2.10 Gdy reprezentujesz, posiadasz lub jesteś zatrudniony przez firmę, którą możemy przejąć lub reprezentujesz właściciela takiej firmy 

Gdy bierzemy udział w ewentualnym przejęciu firmy, możemy w różnym zakresie przetwarzać dane osobowe w celu oceny, przeprowadzenia i późniejszego monitorowania przejęcia. W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, Państwa dane osobowe mogą pojawić się w materiałach, które otrzymamy, np. podczas badania due diligence firmy. Należy pamiętać, że to osoba udostępniająca nam informacje jest odpowiedzialna za zapewnienie, że udostępnianie informacji zawierających dane osobowe odbywa się prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Väderstad może nie mieć wpływu na to, jakie dane osobowe zostaną nam przekazane w związku z przejęciem z wyprzedzeniem.  

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Możemy uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, które są zawarte w materiałach, które przeglądamy w ramach badania due diligence w celu oceny nabycia. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w związku z negocjowaniem i administrowaniem stosunkiem umownym z Tobą, który jest sprzedającym lub reprezentować sprzedającego w celu komunikowania się z Tobą, wykonywania niezbędnych działań w celu realizacji naszego przejęcia (jeśli dotyczy) oraz obsługi wszelkich roszczeń prawnych lub wymagań w związku z nim. Po zrealizowaniu przejęcia możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wdrożenia działalności spółki w Väderstad Group. 

Kategorie danych osobowych 

 • Tożsamość i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, zdjęcia itp.) Informacje te możemy uzyskać od Ciebie, Twojego pracodawcy lub firmy, którą reprezentujesz.
 • Inne informacje o firmie, które są nam udostępniane lub przekazywane i które zawierają Twoje dane osobowe.

 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie tożsamości i danych kontaktowych.
 • Administracja, negocjacje i realizacja przejęcia. 

Jeśli jesteś osobą prywatną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z umowy z Państwem lub podjąć działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. w celu wynegocjowania umowy i administrowania stosunkiem umownym. Bez żądanych informacji nie możemy zrealizować umowy. 

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy, którą jesteśmy zainteresowani lub reprezentujesz sprzedającego: Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie przygotowania, oceny, negocjacji i administrowania umową z firmą, którą Państwo reprezentują, a w stosownych przypadkach przygotowania i realizacji przejęcia oraz wykonania umowy z firmą, którą Państwo reprezentują. 

 • Przeprowadzić due diligence i ocenić jego wyniki.  

 

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe będą zawarte w materiałach, które my lub nasi doradcy otrzymują od innych administratorów danych osobowych w celu dokonania przeglądu podczas badania due diligence przed przejęciem. Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasz uzasadniony interes w ocenie i badaniu spółki i jej stanu, przed dokonaniem przejęcia.  

 • Komunikacja dotycząca umowy (planowanie, działania następcze, ocena itp.) 

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji, planowania, śledzenia i oceny pytań dotyczących umowy z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują. 

 • Wdrożenie działalności w Väderstad Group po przejęciu zostało zakończone.   

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Väderstad w związku z wdrożeniem działalności przejętej firmy w naszej grupie przedsiębiorstw. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest dokonanie przejęcia i wykonanie działań niezbędnych do tego, aby firma stała się częścią grupy Väderstad. 

 • Administracja i obsługa roszczeń prawnych oraz roszczeń z tytułu gwarancji.  

Przetwarzanie kompletnych danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc bronić się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi i je obsługiwać. 

 • W celu spełnienia wymogów ustawowych i innych wymogów regulacyjnych, które nas dotyczą, np. szwedzkiej ustawy o rachunkowości. 

Jeśli dane osobowe znajdują się w dokumentach, które muszą być przechowywane, na przykład zgodnie z przepisami szwedzkiej ustawy o rachunkowości, przetwarzamy je, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych i/lub regulacyjnych lub naszych zobowiązań zgodnie z decyzjami wydanymi przez władze publiczne. 

 

2.11 Kiedy odwiedzasz naszą siedzibę

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy nas odwiedzasz.

Dlaczego korzystamy z Państwa danych? Wykorzystujemy Twoje dane, aby zawsze wiedzieć, jakie osoby przebywają i przebywały w naszym lokalu. 

Kategorie danych osobowych 

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Fotografia.
 • Numer rejestracyjny pojazdu.
 • Dane karty kredytowej i debetowej (jeśli dotyczy). 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie Państwa tożsamości i danych kontaktowych przed, w trakcie i po wizycie.
 • Podczas wchodzenia i wychodzenia z naszych pomieszczeń.
 • Okazanie identyfikatorów z nazwiskiem i nazwiskami gości.
 • Rejestrowanie ruchomych obrazów przez kamery monitorujące wewnątrz lub na zewnątrz naszych obiektów i przechowywanie ich przez okres do trzydziestu (30) dni. 

W naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności z zachowaniem odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i prywatności, które zmniejszają ryzyko wystąpienia szkód, dzięki temu, że zawsze wiemy, kto przebywa i kto przebywał na terenie naszej firmy w danym czasie.  

 • Gdy robisz zakupy w naszym sklepie za pomocą kart kredytowych lub debetowych. 

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli zrealizować naszą umowę z Tobą lub stroną, którą reprezentujesz, dotyczącą odbioru i potwierdzenia płatności. 

 

2.12 Gdy bierzesz udział w procesie rekrutacji u nas 

Przetwarzamy dane osobowe, gdy bierzesz udział w procesie rekrutacji u nas lub w inny sposób uczestniczysz w naszej działalności jako konsultant lub w podobnym charakterze. W niektórych przypadkach w naszych procesach rekrutacyjnych współpracujemy z zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi. W takich przypadkach będziemy składać się z konkretnych informacji na ten temat. Jeśli jesteś konsultantem, może się zdarzyć, że Twój pracodawca składa się z Twoich danych osobowych. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ zostałeś wskazany jako referencja przez inną osobę, która ubiegała się o pracę u nas. 

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane? Wykorzystujemy Twoje dane w celu rekrutacji pracowników i konsultantów oraz, w stosownych przypadkach, w celu utrzymywania kontaktu z potencjalnymi kandydatami, aby w przyszłości składać się na informacje o odpowiednich wakatach. 

Kategorie danych osobowych 

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, zdjęcia itp.)
 • Dane osobowe, które ujawniasz nam w swojej aplikacji, podczas rozmów kwalifikacyjnych i testów oraz które można znaleźć w dokumentach, certyfikatach, ocenach i podobnych, które są dołączone jako część Twojej aplikacji.
 • Dane osobowe, które są dostępne w publicznie dostępnych rejestrach i mediach społecznościowych.
 • Inne dane osobowe na Twój temat jako odniesienie do osoby ubiegającej się o pracę, które składało się nam w ramach procedury rekrutacyjnej. 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Przetwarzanie niezbędne do administrowania, organizacji i zakończenia ogólnych i szczegółowych procesów rekrutacji. 

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z umowy z Tobą lub podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Bez wymaganych informacji nie możesz ubiegać się o pracę u nas. 

 • Inne przetwarzanie w celu administrowania, organizowania i realizacji ogólnych i szczegółowych procesów rekrutacji. 

W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie interakcji z osobą, która ubiega się u nas o stanowisko lub która będzie zaangażowana w naszą działalność w charakterze konsultanta lub podobnym, a także umożliwienie nam oceny złożonej przez nią aplikacji. To samo dotyczy innych danych generowanych podczas rozmów kwalifikacyjnych i testów lub zawartych w taki czy inny sposób w aplikacji. 

 • Niezbędne przetwarzanie w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa w naszym procesie rekrutacji. 

Niektóre przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli spełnić wymogi ustawowe w odniesieniu do rekrutacji i zatrudnienia itp.  Jeśli nie otrzymamy wymaganych informacji, możemy mieć obowiązek odrzucenia Twojego wniosku lub odrzucenia Twojego zaangażowania w naszą działalność. 

 • W niektórych przypadkach retencja może trwać do sześciu (6) miesięcy w celu informowania i utrzymywania kontaktu dla potencjalnych usług w przyszłości.  

Jeśli otrzymamy Twoją zgodę, będziemy przechowywać Twoje dane i w tym czasie ewentualnie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i składania się na informacje o możliwościach pracy lub zadaniach, które naszym zdaniem byłyby dla Ciebie odpowiednie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.   

 

2.13 Podczas korzystania z systemów informatycznych, które składamy się 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszego Portalu Partnerskiego lub tworzysz użytkownika w naszym Sklepie Kolekcjonerskim lub podobnych systemach, które składane są Tobie przez nas lub osobę, którą reprezentujesz. 

Dlaczego korzystamy z Twoich danych? Używamy Twoich danych w celu zapewnienia prawidłowej autoryzacji i dostępu przy logowaniu i korzystaniu z serwisu itp. 

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.).
 • Dane uwierzytelniające do logowania.
 • Dane firmy, które zawierają Twoje dane osobowe. 

 

Rodzaj przetwarzania 

Podstawa prawna 

 • Potwierdzenie zalogowania się.
 • Logowanie do swojego logowania i podjętych działań.
 • Upewnienie się, że jesteś uprawniony do logowania.  

W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie, że właściwe osoby logują się do naszych systemów i że wymieniamy informacje z właściwą stroną/osobą. 

 

3. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Nigdy nie będziemy sprzedawać danych osobowych osobom trzecim. Jednakże w niektórych przypadkach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym spółkom w ramach Väderstad Group lub osobom trzecim - zobacz dodatkowe informacje o rożnych kategoriach odbiorców pod nagłówkami poniżej. Przekazywanie danych jest w takich przypadkach konieczne, aby umożliwić funkcjonowanie zarówno naszej działalności, jak i działalności Grupy Väderstad. Przekazując Twoje dane osobowe, zadbaliśmy o to, aby odpowiedzialność za to była uregulowana umowami i innymi odpowiednimi zabezpieczeniami.  

 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, kto będzie otrzymywał Państwa informacje, zawsze zapraszamy do kontaktu z nami.

 

3.1 Przeniesienie w ramach grupy Väderstad

Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Väderstad Group w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli spółki wchodzące w skład Grupy Väderstad nie poinformują Cię o tym inaczej, ich przetwarzanie Twoich danych będzie zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.  

3.2 Transfer do autoryzowanych dystrybutorów lub innych partnerów

Możemy otrzymywać lub wysyłać lub niektóre z Twoich danych osobowych do autoryzowanych dystrybutorów Väderstad w kraju, w którym prowadzisz działalność, w celach określonych w punkcie 2 powyżej. Na przykład, jeśli zainicjujesz u nas sprawę gwarancyjną, możemy przesłać Twoje dane do najbliższego dystrybutora w celu obsługi sprawy gwarancyjnej.   

3.3 Przekazanie w szczególnych przypadkach  

Możemy wysyłać niektóre Twoje dane osobowe do osób trzecich w związku ze sprzedażą lub innym transferem w ramach działalności biznesowej Väderstad Group.  

3.4 Przekazanie do państw trzecich poza UE/EOG

Co do zasady, my oraz nasi dostawcy i partnerzy będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadkach, gdy dane są przetwarzane poza UE/EOG (w tzw. "państwie trzecim" ), będzie istniała decyzja Komisji Europejskiej, że albo państwo trzecie ma odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych (odpowiedni poziom ochrony), albo że istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych, które zapewniają ochronę Twoich praw. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń lub informację o tym, gdzie są one dostępne, zapraszamy do kontaktu. 

3.5 Władze  

Jeżeli będziemy mieli taki obowiązek prawny, ujawnimy Twoje dane osobowe organom na wniosek Urzędu lub Ciebie albo z własnej inicjatywy. 

3.6 Firmy ochroniarskie, firmy windykacyjne, inni asystenci prawni, sądy   

Możemy ujawnić Twoje dane firmom ochroniarskim, firmom windykacyjnym, przedstawicielom prawnym lub sądom, jeśli jest to niezbędne do ochrony naszych praw, np. w celu zbadania potencjalnego przestępstwa lub wykrycia, zapobieżenia lub ujawnienia oszustwa lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub np. w celu zażądania zapłaty. 

3.7 Dostawcy i partnerzy IT, którzy wykonują dla nas zadania 

Możemy ujawnić Twoje dane naszym dostawcom produktów i usług, takim jak dostawcy usług bezprzewodowych, dostawcy systemów, dostawcy usług płatniczych, firmy zarządzające i obsługujące naszą stronę internetową, wysyłające wiadomości lub przeprowadzające analizę danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nas działalności lub wypełniania naszych zobowiązań wobec Ciebie zgodnie z celami, o których mowa powyżej. 

3.8 Dostawcy usług finansowych

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku dostawcom systemu, doradcom, bankom, naszym innym partnerom finansowym i innym stronom finansowym w celu przetwarzania, przechowywania lub zarządzania płatnościami i/lub innymi informacjami finansowymi, aby umożliwić nam prowadzenie działalności lub wypełnianie naszych zobowiązań wobec użytkownika. 

4. Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych itp.

Automatyczne podejmowanie decyzji jest w pewnym stopniu obecne w oprogramowaniu i aplikacjach w naszych maszynach. Oznacza to, że maszyna lub aplikacja, z której korzystasz, może podejmować automatyczne decyzje na podstawie tego, co jej udostępniasz lub np. jak korzystasz ze swojej maszyny. Podejmowanie decyzji następuje jednak tylko w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszych maszyn, a nie w celu przeprowadzenia oceny Państwa jako użytkownika maszyn (tzw. profilowanie). Fakt, że pewne dane (np. dane dotyczące lokalizacji) bezpośrednio lub pośrednio stanowią dane osobowe, nie jest zatem podstawowym aspektem procesu decyzyjnego, lecz przetwarzanie danych osobowych ma miejsce jedynie w ramach analizy i wniosków przedstawianych Państwu jako użytkownikowi.  

 

5. Czas trwania przetwarzania i przechowywania danych  

5.1 Dane do realizacji umów  

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu negocjowania, oceny, zawierania i realizacji umów z Tobą, Twoim pracodawcą lub firmą, którą reprezentujesz, są przetwarzane tak długo, jak jest to dla nas niezbędne do administrowania i realizacji stosunku umownego, a w niektórych przypadkach także później, tak długo, jak jest to konieczne, na przykład w okresie, w którym Ty lub strona, dla której jesteś osobą kontaktową i my, macie lub możecie wnosić wobec siebie roszczenia prawne. 

5.2 Dane po zakupie jednego z naszych produktów 

Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy zakupiłeś jeden z naszych produktów bezpośrednio od nas, innej firmy z grupy Väderstad lub od jednego z naszych dystrybutorów lub partnerów, są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne w związku z naszą administracją i dostawą produktu, a po sfinalizowaniu zakupu - tak długo, jak jest to konieczne w związku z składanymi przez nas gwarancjami i naszą odpowiedzialnością za sprzedane produkty (na przykład, aby móc poinformować i umożliwić niezbędne aktualizacje oprogramowania w Twoim urządzeniu).  

 

5.3 Dane do celów roszczeń prawnych 

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji praw i wypełnienia obowiązków w stosunku do Ciebie lub firmy, dla której jesteś osobą kontaktową, przetwarzamy Twoje dane w okresach gwarancji lub odpowiedzialności (np. przy sprzedaży maszyn, części zamiennych, akcesoriów lub dystrybucji aplikacji), a następnie w okresie, w którym Ty lub podmiot, dla którego jesteś osobą kontaktową i my, macie lub możecie kierować wobec siebie roszczenia prawne. Jeżeli brałeś udział w procesie rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym możesz kierować do nas roszczenia prawne związane z rekrutacją.  

 

5.4 Dane w celu wysyłania do Ciebie materiałów marketingowych 

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu przekazywania wiadomości biznesowych lub produktowych oraz aktualizacji itp. będą przetwarzane tak długo, jak długo Państwo lub firma, którą Państwo reprezentują, utrzymuje z nami stosunki handlowe oraz przez określony czas po tym fakcie lub (jeśli nasze przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie), tak długo, jak Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę lub do momentu wycofania zgody.  

 

Niezależnie od tego, czy wyraziłeś na to wyraźną zgodę, czy nie, zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z subskrypcji takich przesyłek w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do Väderstad na adres gdpr@vaderstad.com lub korzystając z kanału komunikacyjnego podanego w wiadomości. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu zostanie zakończone.  

 

5.5 Dane w celu wysyłania informacji na temat maszyny Väderstad. 

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu informowania Cię o Twojej maszynie Väderstad, będą przetwarzane do czasu, aż zdecydujesz się wypisać z naszych przesyłek, wysyłając do nas e-mail na adres gdpr@vaderstad.com, lub korzystając z kanału komunikacji, który został określony w przesyłce. Nie będziemy jednak przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż do przewidywanego czasu użytkowania Twojej maszyny. 

5.6 Do analizy i rozwoju biznesu 

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu analizy naszej bazy klientów na potrzeby rozwoju naszej działalności i składania się naszym klientom z aktualnymi, odpowiednimi i ulepszonymi ofertami, są przechowywane tak długo, jak długo Państwo lub reprezentowana przez Państwa firma utrzymuje z nami stosunki handlowe oraz przez określony czas po tym czasie lub (jeśli nasze przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody) do czasu wycofania przez Państwa zgody.  

 

5.7 Inne 

Väderstad może przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas w celu spełnienia wymogów prawnych lub jeśli Väderstad ma do tego prawo dla celów, o których mowa powyżej. Na przykład dane osobowe są przechowywane w dokumentacji księgowej przez co najmniej siedem (7) lat po roku kalendarzowym, w którym zakończył się rok finansowy. 

 

6. Twoje prawa 

GDPR wiąże się ze wzmocnieniem prywatności i praw jednostki w porównaniu z wcześniejszymi przepisami. Posiadasz pewne prawa, które możesz wobec nas realizować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tych praw. Poniżej składa się krótki opis Twoich praw.  

6.1 Prawo do wycofania zgody  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo odwołać składaną zgodę w całości lub w części w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym od jej odwołania. Odwołanie nie będzie miało jednak żadnego wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed powiadomieniem o odwołaniu zgody. 

 

6.2 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które opiera się na równowadze interesów. Jeżeli nie będziemy w stanie wykazać, że mamy uzasadnione powody do przetwarzania, które przewyższają Twój interes w nieprzetwarzaniu danych osobowych, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.  

 

6.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

W określonych warunkach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to istnieje również wtedy, gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie przeprowadziliśmy jeszcze weryfikacji, czy nasz prawnie uzasadniony interes przeważa nad Twoim interesem, aby nie przetwarzać danych osobowych. 

 

6.4 Prawo do dostępu 

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz masz prawo dostępu do kopii danych osobowych, które przetwarzamy. W przypadku takiego żądania musimy zapewnić Twoją tożsamość.  

 

6.5 Prawo do sprostowania 

Masz prawo do skorygowania niedokładnych informacji oraz do zwrócenia się do nas o uzupełnienie niekompletnych danych. Jeśli masz konto użytkownika w portalu partnerskim Väderstad, będziesz mógł również tam poprawiać i aktualizować swoje dane.  

 

6.6 Prawo do usunięcia danych 

Pod pewnymi warunkami masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. 

  

6.7 Prawo do przenoszenia danych 

W określonych warunkach masz prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie innemu Administratorowi Danych. Prawo to jest ograniczone do danych, które nam składałeś.  

 

6.8 Prawo do złożenia skargi 

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Korzystne dla Ciebie jest złożenie takiej skargi do organu państwa UE/EOG, w którym mieszkasz lub pracujesz. Organem nadzorczym w Szwecji jest Szwedzki Urząd Ochrony Prywatności (www.imy.se). 

 

7. Dane kontaktowe 

Aby skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub powołać się na swoje prawa, skontaktuj się z koordynatorem ds. ochrony danych w Väderstad za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

 

gdpr@vaderstad.com lub pocztą: 

 

Väderstad AB 

Box 85 

590 21 Väderstad 

 

Oznacz kopertę napisem "Koordynator ds. ochrony danych osobowych".  

 

8. Zmiany w naszej Polityce Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana bez powiadomienia w dowolnym momencie, a jej najbardziej aktualne wydanie jest zawsze dostępne i opublikowane na naszej stronie internetowej i numerze a.  

 

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w tekście, np. dotyczących zmian celów przetwarzania Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię przed wejściem zmiany w życie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej. W stosownych przypadkach zmiana zostanie również wysłana pocztą elektroniczną, będzie udostępniona w naszej siedzibie i opublikowana na portalu partnerskim Väderstad.