Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (zwanym poniżej „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Väderstad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jakubowska 35, 62-045 Pniewy (dalej: „Administrator” lub „Väderstad”) adres poczty elektronicznej: infopl@vaderstad.com

Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. W jakim celu i na jakiej podstawie Väderstad przetwarza dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez Väderstad w następujących celach:
    – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu: 
a) podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Väderstad,
  
   –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Väderstad - w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych,
b) organizowania i przeprowadzania konkursów i innych akcji marketingowych,
c) dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
d) przeprowadzania analizy jakości dostarczanych produktów i świadczonych usług,
   – na podstawie odrębnej zgody – w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Väderstad,
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Väderstad,
c) udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
d) udziału w doświadczeniach polowych i pokazach demonstracyjnych.
Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Väderstad m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i środków komunikacji na odległość.

2. Które dane osobowe są niezbędne

Väderstad stosuje zasadę tzw. minimalizacji danych osobowych, co oznacza, iż Väderstad przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzasadniony jest przedmiotem sprzedaży oraz zakresem świadczonych usług.

3. Komu przekazywane są Państwa dane

Väderstad przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych niezbędne dla realizacji celów Väderstad, w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, przewoźnikom, leasingodawcom, a także partnerom Väderstad świadczącym usługi rachunkowe i techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, utrzymanie strony internetowej, obsługa serwera poczty elektronicznej).

4. Jak długo Państwa dane będą przechowywane

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych Väderstad są przechowywane przez okres wykonywania umowy z klientem, a po jego upływie przez czas:
a) posprzedażowej obsługi klientów,
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Väderstad,
c) w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. w celach archiwizacji dokumentów).

2) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Väderstad na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Väderstad, przysługują Państwu uprawnienia do żądania:
a) dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia czy Väderstad przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Väderstad dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania dostarczonych Väderstad danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.
Nadto, przysługują Państwu:
a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego obowiązku Administratora lub wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego,
f) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: infopl@vaderstad.com