Soil structure

Soil structure describes the physical configuration of the soil

Soil structure describes the physical configuration of the soil. The sand particles in a sand soil are held together weakly and do not form aggregates, while the clay particles in a clay soil readily form aggregates. These aggregates make clay soil easy to till and improve the transport of air and water.

Soil structures are defined as the 3-D arrangement of primary particles in the soil, i.e. how the primary particles are situated and connected to each other. Determining factors for soil structure include its texture and content of organic material. A distinction is made between soils with a single-grained structure and soils with an aggregated structure.

Read more
Tällainen hiekkamaa ei muodosta rakennetta

Hiekkamaat eivät muodosta rakennetta

Hiekkamaan hiekanjyvät ovat suhteellisen suuria ja usein vain löysästi yhdistyneitä. Myös suuremmalla määrällä kolloideja hiekkamaa hajoaa, kun siihen kohdistetaan painetta. Hiekkamaa matalalla savipitoisuudella vaatii usein syvempää muokkausta soveltuakseen hyvin viljelyyn. Rajoitetun savipitoisuuden johdosta hiekkamaan mahdollisuus muodostaa rakennetta on rajallinen.

Read more
Tällainen savimaa pysyy yhdessä ja muodostaa rakenteen.

Savimaat muodostavat rakennetta

Tällainen savimaa pysyy yhdessä ja muodostaa rakenteen. Savi säätelee maan ominaisuuksia jo 5 % pitoisuuksissa voimakkaasti.

Rakenne on usean maan sisällä tapahtuvan prosessin tulos, jotka yhdessä luovat maahan rakenteen kuten kuvassa yllä. Nämä rakennetta muodostavat prosessit toimivat dynaamisesti yhteistyössä maanmuokkausksen kanssa.

Read more
Rakenne on seurausta erilaisista prosesseista maan sisässä, jotka yhdessä muodostavat maanhan rakenteen.

Rakenteen muodostuminen parantaa maan ominaisuuksia

Savihiukkasten liimautuessa säännölliseksi rakenteeksi, paranevat maan ominaisuudet lähes poikkeuksetta. Yksi tärkeä seuraus tästä on maan muokkautuvuuden paraneminen. Myös maan ilmautuminen paranee ja happi- sekä hiilidioksidiliikenne kasvin juurille helpottuu. Rakenteen myötä lisäksi sekä veden läpäisevyys että maan vedenpitokyky paranevat. Hyvä maan rakenne tekee viljellystä savimaasta tuottavamman kasvupaikan, kun kaikki kasvin ja sen juuriston tärkeimmät toiminnot helpottuvat. Tästä johtuen kasvu on nopeampaa ja tuotto korkeampi.

Read more

Sanasto:

Tekstuuri = maan tekstuuri viittaa usein erikokoisten kivennäishiukkasten väliseen suhteeseen, ts. ennen kaikkea hiekan, hiedan ja saven väliseen suhteeseen, kuten osiossa maaperän rakennuspalikat

Karkea maa = Karkea maa on maa joka ei lainkaan tai vain vähän muodostaa rakennetta.

Rakenne = Hiukkasten kuuluessa hiukkasryhmään "savi", sitoutuvat ne toisiinssa ja muodostavat rakenteen, joka voidaan stabiloida eloperäisellä aineksella tai kalkilla.

Kolloidi = kolloidit ovat maaperän hienoimpia hiukkasia, joiden keskimääräinen läpimitta on alle 0,0002 mm. Kolloideihin kuuluu jonkin verran elkoperäisiä aineita sekä hiesu.

Happi = ilmassa esiintyvä alkuaine (O2) - elintärkeä kasvissa ja sen juurissa tapahtuvan solun hengityksen kannalta

Hiilidioksidi = Kaasumuotoinen jäännöstuote (CO2) solun hengityksestä juuristossa, joka on myös tärkeä rakennuspalikka yhdessä veden kanssa kasvien muodostaessa sokereita yhteyttämisen kautta.

Read more

Learn more about