Characteristics of different soil types

Soil basics characteristics of different soils

The soil types determines how and what we can grow and are the basis for all farming. Here is a quick guide to the characteristics of each soil type.

Hiekkamaat ja hietamaat

1. Hiekkamaat

Hiekkamaat ovat usein kuivia, niiden ravinnesisältö on matala ja ne imevät hyvin vettä. Niillä on pieni (tai olematon) kyky kuljettaa vettä viljelykasveille syvemmistä maakerroksista. Hiekkamaiden kevätmuokkaus onkin vähennettävä minimiin kosteuden säästämiseksi kylvöpohjalla. Hiekkamaiden ravinne- ja vesisisältöä voidaan parantaa orgaanista ainesta lisäämällä.

2. Hietamaat, 0–10 % savea

Nämä maat poikkeavat hiekkamaista niiden suuremman kuorettumisriskin johdosta. Kuorettuma onkin usein erittäin kova. Liikaa muokattuna ne voivat tiivistyä kostuessaan, jolloin myös veden imeytyminen on heikompaa. Kuivana maat ovat kovia ja vaikeasti muokattavia. Toisaalta ne ovat yleensä helposti muokattavia ja ne voivat varastoida runsaasti vettä. Ne vaativat hyvän jälleentiivistyksen, mutta märkänä muokkausta on vältettävä.

Read more

Savimaa

3. Savimaat 10–25 % savea

Nämä maat poikkeavat edellisestä siinä, että kuorettuminen voi olla todella voimakasta. Kuorettuma muodostuu usein niin voimakkaaksi, että sen murtaminen tulee ajankohtaiseksi. Rakenteen muodostuminen on matalan savi- ja humuspitoisuuden johdosta usein heikkoa.

4. Savimaat 25–40 % savea

Nämä maat omaavat erinomaisen kyvyn siirtää vettä kapilaarisesti syvemmistä kerroksista ylöspäin, mutta siirtonopeus on matala, joten kapilaarinen vesi ei riitä kasvien koko vedentarpeen tyydyttämiseen. Näiden maiden väri on tummempi ja ne muodostavat herkemmin kokkareita. Kokkareiden muodostumisen johdosta kuorettumisriski on alhaisempi. Nämä maat on muokattava oikeassa kosteudessa, jotta muokkautuvuus olisi hyvä. Riskinä suurten kokkareiden muodostuminen liian kuivana ja maan liiskautuminen liian märällä. Näiden maiden rakennetta on hyvät edellytykset parantaa juurten, ilmaston jne. avulla.

Read more

Savimaat >40% savea

5. Savimaat >40 % savea

Jäykät maat voivat sitoa todella suuren määrän vettä, mutta suurin osa vedestä on kovin sitoutunut maahan, eikä näin ollen kasvien tavoitettavissa. Humuspitoisuus on usein korkeampi kuin muilla savimailla. Nämä maalajit eivä muodosta kuorettumaa kuivuessaan. Näillä mailla on erinomainen kyky parantaa rakennettaan esim. roudan/sulamisen sekä kuivuuden/kosteuden seurauksena. Kylminä talvina savi jäätyy hajalle, muodostaen erittäin suotuisan mururakenteen ruokamultakerrokseen. Mikäli savi kuivuu ilman jäätymistä, voi se olla erittäin jäykkä ja vaikeasti muokattava. Maan vesivarantojen täytyttyä voivat savimaat olla todella sitkeitä ja niiden veden läpäisevyys on heikkoa. Ravinnesisältö on korkean saviasteen ansiosta todella korkea. Jäykät savet vaativat kuivana voimakkaan jälleentiivistyksen siemenen ympärille, mutta ei silloin kun ne ovat kosteita ja plastisia. Riskinä näiden maiden muokkaamisessa märkänä on tiivistymien muodostuminen.

Read more

Sanasto:

Savi = savi on kivennäismaiden pienin raekoko, jonka läpimitta on alle 0,002 mm - katso taulukko "Raekokojakauma" kohdassa maaperän rakennuspalikat.

Kapilaarinen = Kapilaarinen vesi viitta usein veteen, joka nousee maan pieniä onkaloita pitkin ylöspäin, veden sitoutuessa kivennäishiukkasiin ns. adhession seurauksena, mutta myös vesimolekyylien sitoutuessa toisiinsa ns. kohession seuraksena. Hietamaat ovat kapilaarisia ja yhdistävät sekä korkean kapilaarisen nousukorkeuden että korkean kapilaarisen nousunopeuden.

Read more

Learn more about