Framgångsrik växtodling

Här samlar vi praktisk kunskap och inspiration med målet att bidra till ökade intäkter inom lantbruket. Nedan hittar du en sammanfattning på de tidlösa artiklarna i respektive utgåva.

2024 Framgångsrik växtodling

FRAMGÅNGSRIK VÄXTODLING 2024

Gynna daggmaskarna med rätt bearbetningsteknik (Fredrik Ahlberg, HS Konsult)
Examensarbete jämförande maskförekomst i olika led av bearbetning med och utan skörderester.

Lite bearbetning gör stor skillnad (Kasper Holm Kristensen, Växtodlingsrådgivare VELAS, Danmark)
Direktsådd på våren med olika system och hur Conservation Agriculture (CA) kan appliceras i en lightversion för högre skördar.

Nå framgång med djup bearbetning (Magnus Samuelsson, Väderstad AB)
Praktiska tips hur man på bästa sätt uppnår ett optimalt resultat i den djupare bearbetningen.

Mjölkkor är bättre än sitt rykte (Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord)
Genomgång av livscykelanalyser på mjölk och andra livsmedel samt vad som kan göras för att förbättra dem.

Samsådd av utsäde och gödsel – möjligheter och risker (Ingmar Gruvaeus, chefsagronom Yara)
Sammanfattning om när samsådd respektive kombisådd lämpar sig bäst och vad man bör iaktta för ett optimalt resultat.

Endast vorbearbetning inför vårsådd fungerar (John Löfkvist, SLU)
Genomgång fältförsök 2019-2023 med olika bearbetningar inför vårsådd.

Lyckat Tempo-test på Lykkesholm (Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord)
Gårdsjämförelse Lykkesholm, Danmark, mellan etableringssystem och utsädesmängd höstraps.

Dansk demo med direksådd höstraps (Asger Jörgensen, Väderstad Danmark)
Delrapport från jämförande försök storparcell mellan 13 olika såsystem i Danmark där höstraps etablerades hösten 2023.

 

Framgångsrik växtodling 2024

Bläddra i broschyren
Ladda ner som PDF
Läs mer

FRAMGÅNGSRIK VÄXTODLING 2023

Harvning gynnade vårkornet (Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation, Danmark)
Genomgång försök med jämförelse direktsådd och en föregående harvning i lättjord och lätt lerjord.

Carrier på våren är ett fungerande koncept (John Löfkvist, SLU)
Försök 2006-2018 för att testa våretablering spannmål och oljeväxter i olika reducerade led mot höstplöjning. 11år vårsäd och 2 år våroljeväxter.

Vinsten sitter i marginalen (John Löfkvist, SLU)
Redogörelse 2019-2022 försök av olika grunda vårbearbetningar med både tallrikar och pinnar mot höstbearbetning och direktsådd. Nederbörd och markbelastning har beaktats.

Högre skörd med mindre avstånd (Gunnel Hansson, Skånes Försöksringar)
Försök med vårkorn 2021/22 med radavstånd 12,5/13,5 cm mot 25/27 cm. Även lägra giva vid brett radavstånd testades.

Rotdjupet avgjorde avkastningen 2022 (Göran Bergkvist, SLU)
Genomgång sortförsök höstvete Skåne 2022 och orsaksanalys skillnader avkastning.

YEN samlar innovatörer i nätverk (Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord)
Genomgång av brittiska YEN-nätverket och deras arbetssätt för att ständigt förbättra skördarna.

Samplacering ger fördelar med begränsningar (Petter Ström, Väderstad)
Genomgång försök kring samplacering gödning och när man bör vara försiktig.

Tätt avstånd fångar mest sol (Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord)
Radavståndsförsök vårvete i USA 15/30cm åren 2004/2005.

2023-framgangsrik-vaxtodling.jpg

Bläddra i broschyren
Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2022

Vinschning visade vägen (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Genomgång av historiska men ännu relevanta försök kring markpackningens betydelse för skörd, bearbetningsmotstånd och såtidpunkt.  

Vattentillgången är största orsaken till skördeveriation inom fält (Lena Engström, SLU)
Genomgång försöksresultat 2015-2017 från fyra olika platser där växtnäring, växtskydd och bevattning testades för att utröna orsak till skördevariation.

Varierad växtföljd lyfter daggmaskar (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Försök med två växtföljder 2007-2017 där vårkorn i den ena ersattes av vårraps och ärtor.

VF-däck för utvecklingen framåt (Christoffer Blomwvist Svensson, NDI Sverige AB)
Danskt däcktest jämförde skörden av fodermajs och slirning mellan vanliga däck 2,2/3bar och VF-därk med 1bar.

Linodling på en helt ny nivå (Fredrik Tidström, VÄXTAB)
Genomgång av de åtgärder som ledde till vinst i tävlingen Linmästaren 2021.

Inför höstbruket 2022

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2022

Fleråriga grödor och baljväxter höjer mullhalten (Lennart Wikström, Tejarps Förlag AB)
Metaanalys av 125 artiklar visar vilka åtgärder som bygger mest kol i marken.  

Direktsådd ger möjligheter och kräver fingertoppskänsla (Petter Ström, Väderstad AB)
Genomgång olika typer av direktsådd och vad tänka på för ett maximerat resultat.

Insatserna avgör inlagringen av kol (Thomas Kätterer, Gunnar Börjesson och Martin A. Bolinder, SLU)
Olika åtgärders inverkan på markens kolhalt.

Mellangrödor kan öka odlingsnettot i sockerbetor (Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp, Jeppa Olanders, Kronoslätts gård och Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Fördelar med mellangrödor i sockerbetsodling och vilka sorter som ger vad i odlingsnetto.

Inför vårbruket 2022

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2021

Mellangrödor ska odlas på riktigt (Markus Willert, HIR Skåne)
Tips om etablering, potentiella problem och sortval beroende på växtföljd. Information kring kolinlagring.  

Ny dränering minskade P-utlakningen och ökade skörden (Ingrid Wesström, SLU, Abraham Joel, SLU, Petter Ström, Hushållningssällskapet)
Skördemätning 2020 efter tilläggsdränering jämförelse olika dikesavstånd och med kalkinblandning.

Dränering är en försäkring (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Jämförelse ett nydränerat fält med ett med äldre dränering.

Integrerad bekämpning av gräsogräs i spannmålstäta växtföljder i Danmark (Helle Bundgaard Elander, Velas Danmark)
Försök i Danmark med att bekämpa resistenta ogräs med såtid, bearbetning, kemi och växtföljd.

CrossCutter Disc – knapp tid är dubbelt värd (Magnus Samuelsson, Väderstad AB)
Genomgång av fördelarna med kapacitet, ytlig groning av frön och fördelarna med att köpa sig tid.

Höstraps svarar på både pH och P (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
 Stor försökskorrelation med höstrapsskördar och pH-värden samt P-AL-tal.   

Inför höstbruket 2021

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2021

Höstvete har nått nya höjder (Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult)
Analys av faktorerna som har inverkat på skördeökningarna höstvete 2010-2020 i Östergötland.

Rapid-sådd anpassad för hackning (Peter Karlsson, Väderstad AB)
Redovisning ett försök 2019 av mängd ogräs i ekologiskt odling med olika radavstånd och hackning.

Markpackning minskar daggmaskars rörelse (Elsa M. Arrazola Vasquez och Thomas Keller, SLU Uppsala)
Inverkan av bearbetning och markpackning på maskars hastighet och mängden energi som åtgår för förflyttning i olika grader packad jord.

Direktsådd på Hacksta – 5 års erfarenheter (Mats Engquist, Hacksta Lantbruk AB)
Försök direktsådd pinne, direktsådd skivbill ställt mot konventionell jordbearbetning och sådd med Rapid

Sammyllning ger möjligheter och risker – erfarenheter från Västgötaslätten (Fredrik Tidström, Växtab)
Första erfarenheterna med sammyllning P och N i olika mängder.   

Inför vårbruket 2021

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2020

Fosfor ska tillföras vid sådd (Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult)
Placering, i vilka grödor och när i växtföljden fosforn gör mest nytta och när den skall köras i kombination med N eller K.

Bara höstvete är inte en växtföljd (Johan Lagerholm, VäxtRåd)
Ogräs och ökade kostnader för kemisk bekämpning ändrar kalkylen för hög andel höstsått i växtföljden

Renkavle påverkar resultat och fastighetsvärde (Ove Karlsson, SLU Alnarp)
Påverkan på finansiella nettot med ogräs och dess inverkan på växtföljd, skörderesultat och i förlängningen fastighetsvärdet.

Mull ökar både säkerhet och skörd (Emma Hjelm, Jordbruksverket)
Mullens fördelar i jorden och åtgärder man kan vidta för att höja den över tid.

Skarp skorpa stjäl skörd (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
När risk för skorpbildning finns och genomgång av 2003 års skorpbrytningsförsök på Brunnby försöksgård i Västmanland.

Utan glyfosat krävs mer jordbearbetning och större skicklighet (Ulrik Lovang, Per Axelsson, Lovang Lantbrukskonsult AB)
Konsekvensanalys vid ett möjligt förbud av glyfosat.

7 tänjda gränser i höstrapsetablering (Fredrik Tidström, Växtab)
Jämförelse mellan sju sätt att etablera höstraps från olika gårdar i Västergötland.

Skördepåverkande faktorer: Ännu har vi inte svaret (Per Frankelius och Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet; Andreas Oxenstierna, T-Kartor, Magnus Westöö, Hushållningssällskapet)
Delanalys av projekt inom Atech 2030 för att utröna skördepåverkande faktorer.

Halverad utsädeskostnad med Tempo (Albin Gunnarsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare)
Försöksresultat 2019 med olika utsädesmängder och radavstånd i höstraps.

Inför höstbruket 2020

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2020

Renkavle – brittiska lärdomar för svenska lantbrukare (Stephen Moss, Stephen Moss Consulting)
Lärdomar av renkavleexpert från England med 40 års forskningserfarenhet på temat

Vårbearbetning i stubb på lerjord är ett starkt alternativ (Gert Heimersson, Väderstad AB)
Redovisning försök olika typer av bearbetning inför vårsådd 2006-2018 våroljeväxter och 2018-2019 vårkorn.

Kombisådd ger bara fördelar för växt och miljö (Ingemar Gruvaeus, Yara)
Sammanställning 14 försök 1992-1994 och 25 försök 2005-2007 kring kombisåddens fördelar i vårkorn samt om och hur sammylla gödning och utsäde.

Inför vårbruket 2020

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2019

Höstsäd svarar väl på kombisådd NPK (Ingemar Gruvaeus, Yara)
Redovisning 10 gödslingsförsök i höstvete 2016-2017

Direktsådd kan tömma fröbanken av renkavle (Lars Andersson, Anders TS Nilsson, SLU)
Redovisning av bearbetningsförsök mot renkavle 2012-2018. 

Precisionssådd höstraps med Tempo i praktiken (Fredrik Tidström, Växtab)
Test mellan Rapid och Tempo och analys av direktsådd raps 2018.

Lantbrukets produktivitetsutveckling är unik (Per Frankelius, Agtech 2030 och Linköpings Universitet)
Genomgång av orsaker till den höga utvecklingstakten inom lantbruk

Inför höstbruket 2019

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2019

TopDown – ökad avverkning med färre överfarter (Magnus Samuelsson, Väderstad AB)
Genomgång av konceptet bakom maskinen TopDown och dess uppbyggnad.

Tidig bevattning ger effektiva millimetrar (Abraham Joel, Ingrid Wesström, SLU Uppsala)
Redovisning bevattningsförsök i höstvete och durumvete 2017-2018.

Gå ner på knä i vårbruket (Gert Heimersson, Väderstad AB)
Guide och checklistor kring sådjup och såbädd.

Ekopellets ska alltid myllas (Jacob Nilsson, Väderstad AB)
Redovisning försök N-upptag av Biofer olika djup i ekohavre

Brukningsmetoden bestämmer jordens hälsa (Hanna Williams, HIR Skåne)
Redovisning av prover av jordhälsa på 20 skånska gårdar 2018.

Inför vårbruket 2019

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2018

Sänkt däckstryck sparar tid och bränsle (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Danskt farmtest visar möjliga inbesparningar med variabelt däcktryck.

Vältning minskar sniglars rörelsefrihet (Albin Gunnarsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare)
Beskrivning av sniglars livscykel och hur man bäst kan störa dem.

CrossCutter Disc – en andra revolution inom tallriksredskapen (Magnus Samuelsson, Väderstad AB)
Historisk tillbakablick och genomgång av CrossCutter Disc egenskaper.

Skruva ner utsädet och stressa inte ut för tidigt vid höstvetesådden (Nils Yngvesson, KWS Scandinavia)
Redovisning projekt kring såtidpunkt och utsädesmängdens inverkan på avkastning i höstvete 2015-2018

Renkavlebekämpning kräver kunskap och fingertoppskänsla (Marcus Willert, HIR Skåne)
Hur förebygga och hantera renkavle i grödor.

David jordbearbetar efter behov (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
 David Jones, England eftersträvar jämna grödor för att minimera renkavleproblem.

Mekanisk bekämpning av kvickrot utan plog fungerar (Tomas Rydberg, Stigurd Håkansson, SLU Uppsala)
Kvickrotsbekämpning försöksredovisning 1990-1999 lättlera och styv lera.

Rapid-myllning ger säker växtnäringseffekt (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Metod för att mylla ner Biofer med Rapid i växande höstgröda.

Danmark expanderar sitt lantbruk på djupet (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Dansk försöksstation med syfte att ta fram torktåligare grödor med djupa rotsystem.

Inför höstbruket 2018

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2018

Jordhälsa finns i 5 goda principer (Hanna Williams, agronomstudent SLU)
Genomgång av begreppet jordhälsa och hur det graderas.

 Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren (Åsa Myrbeck, SLU och Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Genomgång av försök kring bearbetningsintensitet och tidpunkt och dess inverkan på fukthalt i såbädden samt råfettskörd.

Inför vårbruket 2018

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2017

Hantera halmen också torra höstar (Gert Heimersson, Väderstad AB)
Halmhantering genom bearbetning på hösten.

Växtföljdsverkstaden i Lamport tacklar renkavle (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Projekt Lamport i England redovisar försöksresultat mot renkavle.

Smart bekämpning av renkavle (Anton Lindesson, Jonas Tornérhjelm, Freddi Lindekrantz, Väderstad AB)
Handfasta tips för att minimera renkavleproblematik inklusive case från två engelska gårdar; en ekologisk 1400ha och en med reducerad bearbetning 1200ha.

Tallrikar gör större nytta än man tror (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Nyttan av att ha tallrikar i fram på en kultivator baserat på de producerade aggregatstorlekarna.  

Reducerad jordbearbetning går framåt i Danmark (Karl Jörgen Nielsen, KJN Maskinrådgivning, Danmark)
Hur gå över till plöjningsfritt samt för och nackdelar.

Halmen är vattendelaren (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Genomgång av 15 rapsförsök 2007-2010 där halm hade stark inverkan i de plöjningsfria leden.

Jordbearbetning ökar skyddet mot sniglar (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Redovisning av tidiga resultat rapsetablerings- och snigelbekämpningssförsök i Västergötland

Inför höstbruket 2017

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2017

Gräv och tänk (Gert Heimersson, Väderstad AB)
Vikten av att löpande kontrollera sådjup och resultat samt behovet av återpackning.

Maskinkostnader vid plöjning och plöjningsfri odling (Karl Jörgen Nielsen, KJN Maskinrådgivning, Danmark)
Jämförelse kostnader i olika odlingssystem och vad man bör fokusera på.

Mykorrhiza – underjordiskt win-win för både växt och svamp (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Fascinerande fakta om Mycorrhiza-svampens symbios med rötterna och dess fördelar i odlingen. 

Inför vårbruket 2017

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2016

Låt luckan göra jobbet (Gert Heimersson, Väderstad AB)
Maximera verkan på spillsäd och såbädd med rätt stubbearbetningsintervall.

Renkavle angår alla (Per Widén, Växtskyddscentralen, Uppsala)
Genomgång Renkavle och tips hur förebygga effektivt.

Tid är pengar i höstraps (Albin Gunnarsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare)
Etableringstips kring såtid, bruk, gödsling, växtföljd mm

Det krävs både attack och försvar mot sniglar (Albin Gunnarsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare)
Fakta kring sniglar och bekämpning

Aktiv N-anpassning en väg till större höstveteskördar (Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala)
Påverkan av sortval, förfrukt och gödsling av vete samt faktorer som avgör vetets tillväxt.

Inför höstbruket 2016

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2016

Tre vägar i vårbruket (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Jämförelse mellan tre etableringssystem inom kapacitet och dieselförbrukning och agronomi. Tre artiklar.

Vårsäd med potential (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Jämförelse sortförsök och utfall vårkorn och havre i Sverige och Danmark.

Kombi + komplettering minskar risken i vårsäd (Ingvar Gruvaeus, Yara)
Handfasta tips för en optimal gödsling i vårvete och maltkorn.

Tätt är ofta rätt (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Forskningsresultat sammanfattning 1984 och 2012 olika radavstånd.

Daggmaskar är jordens rörläggare (Paul Henning Krogh, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Peter R. Jörgensen, PJ-Bluetech ApS, Farum, Danmark)
Intressant fakta kring vår viktigaste jordbearbetare, daggmasken.

Inför vårbruket 2016

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR HÖSTBRUKET 2015

Tänk både blött och torrt (Gert Heimersson, Väderstad)
Vilka maskiner passar för att torka ut och bevara fukt.

Anpassa bearbetningen till höstvete efter förfrukten (Johan Arvidsson, Göran Bergkvist, Libere Nkurunziza, Hanna Friberg, SLU)
Genomgång försök för val av bearbetningsstrategi inför höstvete.

Strukturkalkning är inget hastverk på Hälleby (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Handfasta tips för en framgångsrik strukturkalkning.

Turordning är viktig för vändtegen (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Optimera vändtegskörningen för jämn uppkomst.

Rätt sådjup är en bra start (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Sammanfattning danska försök höstvete och höstråg 2013-2014.

Med växtföljd som ryggrad (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Växtföljd och timing löser ogräsproblem och ökar lönsamhet. Intervju med Poul Hovesen.

Checklistan optimerar höstveteskörden (Helena Elmquist, Odling i Balans och Niclas Sjöholm, Växtråd)
Öka skörden genom maximerat utnyttjande av kapacitet och läglighetseffekt.

Inför höstbruket 2015

Ladda ner som PDF
Läs mer

INFÖR VÅRBRUKET 2015

Vårbruken blir längre och ryckigare (Gert Heimersson, Väderstad)
Strategier för att hantera sådden på olika jordtyper och bearbetningssätt i ett förändrat klimat  

Såbädden styr uppkomsten i vårsäd (Johan Arvidsson, SLU)
Såbäddens uppbyggnad och praktiska råd för olika jordarter och bearbetningssätt.

Packning pressar porerna (Jens Blomquist, Agraria Ord och Jord)
Packningens inverkan på markens porer och genomgång packningsförsök Skåne.

Rapid med dubbelrad tillåter radhackning hos Claes, Patrik och Lars (Bengt Marengård, Väderstad AB)
Praktiska tips för ekologisk odling med hackning.

Tajming håller ogräsen i schack (Bengt Marengård, Väderstad AB)
Praktiska tips för ekologisk odling med rotogräsbekämpning och ogräsharvning

Inför vårbruket 2015

Ladda ner som PDF
Läs mer