Polityka Väderstad Group w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wydanie 2.0

 

W Väderstad dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów, dostawców, pracowników i innych interesariuszy i stale dążymy do wysokiego poziomu ochrony danych. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom należącym do Grupy Väderstad w celu komunikacji i prowadzenia działalności. Niniejszy dokument podkreśla znaczenie bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi dla spółek wchodzących w skład Grupy Väderstad.

Oprócz niniejszej polityki, krajowe przepisy i regulacje w krajach, w których Väderstad prowadzi działalność, mogą wymagać, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób inny niż ten, który został tu określony. W takich przypadkach oczekuje się, że spółki zależne i inne podmioty będą działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich działalności. Obowiązujące przepisy prawa i regulacje w miejscach, w których Väderstad prowadzi swoją działalność, muszą być zawsze przestrzegane i mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu lub odstępstw od niniejszego dokumentu. Dane osobowe, o których mowa w niniejszej polityce, to wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żywą osobą.

Odpowiedzialność

Każda krajowa spółka handlowa w ramach Väderstad Group jest ogólnie odpowiedzialna za marketing, sprzedaż, relacje z personelem i klientami, a także za usługi specyficzne dla danego rynku. Krajowa spółka handlowa jest zatem również odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w tych celach. Na rynkach, na których nie ma krajowego przedsiębiorstwa handlowego, importer zazwyczaj ponosi taką samą odpowiedzialność jak krajowe przedsiębiorstwo handlowe i przejmuje odpowiedzialność za dane osobowe dla tych celów. 

W przypadku udostępniania danych osobowych innym podmiotom, np. partnerom i dostawcom, spółki Grupy Väderstad zapewniają, że odbywa się to zgodnie z przepisami prawa i regulacjami, którym spółka podlega oraz że chronione są prawa i integralność osób fizycznych. 

W Väderstad pracujemy według następujących wytycznych:

  • Nie zbierać żadnych innych danych niż te, które są wymagane do osiągnięcia celu
  • Przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to umożliwione
  • Zapewnienie, że dane osobowe są dokładne i aktualizowane
  • Poinformować osobę, której dane są gromadzone
  • Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu, jak wymagają tego przepisy prawa lub inne uzasadnione cele.
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy odbywa się to w sposób bezpieczny i chroniony

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych w Väderstad, e-mail: gdpr@vaderstad.com

Adres: Väderstad AB, PO Box 85, SE-590 21 Väderstad, Szwecja

Oznacz kopertę "Koordynator ds. ochrony danych osobowych".

Zmiany w niniejszej polityce

Niniejszy dokument może być aktualizowany, a najbardziej aktualne wydanie jest zawsze dostępne na naszej stronie internetowej, ponumerowane według edycji.