Czy warto wchodzić w ekoschematy?

Czy warto wchodzić w ekoschematy?

To pytanie zadaje sobie dziś wielu rolników. Wiadomo, ekoschematy są dobrowolne i nikt nikogo do uczestnictwa w tych zobowiązaniach nie zmusza – przynajmniej teoretycznie. W praktyce może do tego zmusić rachunek ekonomiczny, który jasno pokazuje, że bez realizacji ekoschematów dopłaty w 2023 r. będą znacznie niższe od poziomu z lat wcześniejszych!

I to w ujęciu nominalnym, pomijając już realny spadek wartości dopłat bezpośrednich, jak i ich wpływu na rolnicze budżety.

Redakcja Agrokonsument.pl szacuje, że bez realizacji ekoschematów na każdym hektarze otrzymamy płatność niższą o około 290 zł.

To skutek zniesienia dotychczasowej płatności za zazielenienie, która tylko w niewielkiej części zostanie zrekompensowana wzrostem stawki dla płatności podstawowej. Nie oznacza to niestety, że żegnamy się z zazielenieniem. Od 2023 roku wymagania zazielenienia wchodzą w skład norm warunkowości.

To zbiór podstawowych wymogów warunkujących uzyskanie jakiegokolwiek wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich.

Spełniając jednak wymagania warunkowości i tak dostępne będą dopłaty o około 25% niższe niż obecnie.

Dlaczego? Bo właśnie 25% budżetu dopłat bezpośrednich każdy kraj członkowski musi wyjąć z koperty dopłat i przeznaczyć na wdrażanie ekoschematów.

Nie chcesz więc stracić ¼ pieniędzy? Musisz iść w ekoschematy!

Dobrowolne ekoschematy tylko z teorii

W praktyce ekoschematy okazują się być dobrowolnymi jedynie w teorii. Ich realizacja będzie jedynym sposobem na odzyskanie owych wcześniej potrąconych 25% dopłat bezpośrednich. Kogo dziś stać, aby zrezygnować z takiej części dopłat?

Dlatego znając propozycje ekoschematów, warto przygotować strategię na ich wdrożenie w produkcji polowej, ponieważ to właśnie tej dziedziny produkcji w większości dotyczą.

Sprawdźmy zatem, co kryje się w menu ekoschematów, mając jednak na uwadze fakt, że proponowane dziś stawki płatności za realizacje poszczególnych ekoschematów są raczej orientacyjne.

Ich ostateczna wysokość będzie zależała w dużej mierze od popularności i zadeklarowanej w ramach konkretnego ekoschematu powierzchni (w skali kraju).

Zatem przy najbardziej popularnych ekoschematach można spodziewać się niestety redukcji ogólnie dostępnych pieniędzy!

Ekoschematy punktowane

#Rolnictwo węglowe

Ten ekoschemat obejmuje kilka wariantów realizacji. Obowiązuje system punktowy naliczania płatności. Za realizację poszczególnych wariantów otrzymuje się punkty, które przeliczane są na płatność.

Jeden punkt ma odpowiadać w przybliżeniu płatności w kwocie 100 zł. Ale uwaga – jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”, trzeba zebrać minimalną wymagana ilość punktów – jest to warunek wejścia.

Wymaga się, aby zebrać minimalną liczbę punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Przykład:
Powierzchnia gospodarstwa 100 ha
Minimalna liczba punktów do realizacji: 125 pkt (25% x 100 ha = 25 ha, 25 ha x 5 pkt/ha = 125 pkt).

A oto warianty, tzw. PRAKTYKI realizacji ekoschematu #Rolnictwo węglowe:

 • Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt - 5 pkt.
  • Dotyczy gospodarstw utrzymujących tzw. zwierzęta trawożerne (bydło, owce, kozy, konie), które są wypasane na TUZ-ach.
  • Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie nie więcej niż 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin.
  • Zakaz przeorywania TUZ (dotyczy okresu realizacji ekoschematu).
 • Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe - 5 pkt. Należy zadbać o utrzymywanie roślin w postaci:
  • wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych, mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawie głównej,
  • międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin, wysianych w terminie do 1 października i utrzymywanych, co najmniej do 15 lutego następnego roku.

W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada.

Zakaz stosowania środków ochrony roślin w okresie utrzymania międzyplonu.

 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
  • Wariant podstawowy (1 pkt) — opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (Internaw.schr.gov.pl)
  • Wariant z wapnowaniem (3 pkt) — rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.
 • Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji - 2 pkt. Tu wymagane potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR.
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na GO i TUZ - 3 pkt.
 • Zróżnicowana struktura upraw - 3 pkt. Wymagana jest tutaj uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym trzeba łącznie spełnić poniższe warunki:
  • udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, a udział dwóch głównych upraw nie więcej 90%,
  • co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej,
  • udział łącznie zbóż (TU WYKREŚLONY będzie rzepak) w strukturze zasiewów nie przekracza 65%,
  • udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej nie przekracza 30%.
 • Uproszczone systemy uprawy - 4 pkt.
  • Na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona jest w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till), przy czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych.
  • Po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.
  • Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej.
 • Wymieszanie słomy z glebą - 2 pkt.
  • W tym wariancie trzeba zadbać o rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych.

Ekoschematy niepuktowane

#Obszary z roślinami miododajnymi

 • Ekoschemat będzie polegał na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi poprzez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. Mamy projektowane dwie listy gatunków: jedna to rośliny uprawne jak gorczyca, gryka, facelii itp., druga to zioła i rośliny uznawane powszechnie za chwasty (np. chabry).
 • W mieszance miododajnej obowiązkowo muszą znaleźć się gatunki z jednej i drugiej listy.
 • Obszar będzie utrzymywany przynajmniej przez cały sezon uprawowy do końca sierpnia, bez możliwości wcześniejszego koszenia, wypasu i bez stosowania środków ochrony roślin.
 • Szacowana stawka to 269 EUR/ha, płatna oczywiście tylko do powierzchni objętej taką uprawą roślin miododajnych.
 • Ten ekoschemat warto polecić jako sposób na wykorzystanie najmniej opłacalnych w uprawie kawałków pól.

#Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

 • Objęcie nadzorem podmiotu certyfikującego w ramach systemu jakości - Integrowana Produkcja Roślin, poświadczającego uprawę roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin.
 • Zachowanie w danym roku kalendarzowym, wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych użytków zielonych.
 • Szacowana stawka: ok. 292 EUR/ha.

#Biologiczna ochrona upraw

 • Zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka.
 • Szacowana stawka: ok. 90 EUR/ha.

#Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Płatność jest przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych:

 • zalanej lub podtopionej, przy czym zalanie lub podtopienie są rozumiane jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września;
 • która jest położona na działkach rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub ekoschemat dotyczący ekstensywnego użytkowania TUZ.
 • Szacowana stawka: 63,15 euro/ha

Potrzebna strategia i sprzęt

Choć paleta możliwości jest dość szeroka, to wdrożenie ekoschematów w praktyce wymaga:

 • po pierwsze odpowiedniej strategii ich doboru, tak aby jak najmniej ingerować w strukturę produkcji,
 • po drugie wymaga przygotowania sprzętowego w odpowiednie maszyny do uprawy gleby – szczególnie w uproszczonych systemach.