Väderstad Group personas datu apstrādes politika

Redakcija 2.0

 

Mums, uzņēmumam Väderstad, rūp savu klientu, piegādātāju, darbinieku un citu ieinteresēto pušu konfidencialitāte un drošība, tāpēc mūsu mērķis ir pastāvīgi nodrošināt augstu datu aizsardzības līmeni. Väderstad Group uzņēmumi var dalīties savā starpā ar personas datiem, lai nodrošinātu saziņu un uzņēmējdarbības procesus. Šis dokuments uzsver personas datu drošas pārvaldības nozīmību Väderstad Group uzņēmumos.

Papildus šīs politikas prasībām to valstu, kurās darbojas uzņēmums Väderstad, likumi un noteikumi var pieprasīt veikt personas datu apstrādi veidā, kas atšķiras no šajā dokumentā norādītā. Šādos gadījumos meitasuzņēmumiem un citām iestādēm ir jārīkojas atbilstoši noteikumiem, kuri tiek piemēroti šo iestāžu darbībām. Vienmēr nepieciešams ievērot to valstu, kurās Väderstad izvērš savu uzņēmējdarbību, obligāti piemērojamos likumus un noteikumus, kā arī tiem vienmēr ir prioritāte strīdu gadījumos vai gadījumos, kad notiek atkāpšanās no šī dokumenta prasībām. Personas dati šīs politikas ietvaros ir jebkāda veida informācija, ko tiešā vai netiešā veidā iespējams sasaistīt ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Atbildība

Katrs Väderstad Group valsts līmeņa tirdzniecības uzņēmums papildus katra konkrētā tirgus specifisko pakalpojumu nodrošināšanai kopumā ir atbildīgs par mārketingu, tirdzniecību un personāla un klientu attiecībām. Tādējādi katrs valsts līmeņa tirdzniecības uzņēmums ir atbildīgs arī par šiem mērķiem apkopoto personas datu apstrādi. Tirgos, kuros nav valsts līmeņa tirdzniecības uzņēmuma, tā pienākumus parasti pilda importētājs, kas šo mērķu izpildei uzņemas arī atbildību par personas datiem.

Gadījumos, kad personas dati tiek atklāti citām pusēm, piemēram, partneriem un piegādātājiem, Väderstad Group uzņēmumi nodrošina, ka šis nodošanas process tiek veikts atbilstoši uzņēmumam piemērotajiem likumiem un noteikumiem un ka tiek nodrošināta personu tiesību un datu integritātes aizsardzība.

Uzņēmums Väderstad veic savu darbību saskaņā ar tālāk tekstā norādītajām vadlīnijām.

  • Apkopoti tiek vienīgi tādi dati, kas ir nepieciešami mērķa izpildei.
  • Personas dati tiek apstrādāti vienīgi vietās, kur tas ir atļauts.
  • Personas datiem ir jābūt pareiziem un aktuāliem.
  • Persona, kuras dati tiek apkopoti, ir jāinformē par apkopošanas veikšanu.
  • Personas dati tiek uzglabāti vienīgi tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētā apkopošanas mērķa izpildei vai cik to pieprasa likumdošana, vai cik tas nepieciešams jebkura cita likumīga mērķa izpildei.
  • Personas datu apstrādi drīkst veikt vienīgi tādā gadījumā, ja tā tiek veikta drošā un aizsargātā veidā.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Väderstad datu aizsardzības koordinatoru, izmantojot e-pastu: gdpr@vaderstad.com

Adrese: Väderstad AB, PO Box 85, SE-590 21 Väderstad, ZVIEDRIJA

Uz aploksnes norādiet „Data Protection Coordinator”.

Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas

Šī dokumenta saturs var tikt atjaunināts, un pati jaunākā redakcija ar versijas numuru vienmēr ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.