Väderstad AB/Väderstad SIA konfidencialitātes politika

Versija 2.0

 

Uzņēmuma Väderstad AB (VAB) apņemšanās ir atklātība un caurskatāmība attiecībā uz personas datu apstrādi un šīs apstrādes iemesliem. Mēs pievēršam arī lielu nozīmi pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību. Šie pasākumi ir gan tehniska, gan organizatoriska rakstura ar mērķi nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību izpildi.

Šī konfidencialitātes politika norāda, kā Väderstad AB apstrādā jūsu kā klienta, piegādātāja, darbinieka vai citas ieinteresētās puses personas datus. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, esat laipni aicināti sazināties ar mums, izmantojot šī dokumenta beigās norādīto kontaktinformāciju.

1. Pamattermini

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

VDAR ir ES kopējie reglamentējošie noteikumi attiecībā uz personas datu apstrādes procesu, kuri stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Zviedrijā šo noteikumu nosaukums ir Dataskyddsförordningen.

Datu subjekts

„Datu subjekts” ir persona, kuras personas dati tiek apstrādāti Personas, kuru personiskās informācijas apstrādi veic uzņēmums, var būt darbinieki, konsultanti, klienti, piegādātāji un partneri.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda veida informācija, kuru tiešā vai netiešā veidā var sasaistīt ar fizisku personu. Personas datu piemēri — uzņēmuma reģistrācijas numurs, kas pieder individuālajam komersantam, lauksaimnieka personas kods un mūsu klientu kontaktinformācija. Nepersonas datu piemēri — sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas numurs vai vispārīga e-pasta adrese, piemēram, info@xxxxx.com.

Apstrāde

Apstrāde ir pasākums vai pasākumu kombinācija, kas tiek piemērota personas datiem vai personas datu kopām neatkarīgi no tā, vai šie pasākumi ir vai nav automatizēti. Apstrāde parasti iekļauj kādu reģistru, kurā ir iespējams veikt meklēšanu. Taču apstrāde neattiecas, piemēram, uz kalendāros nestrukturētā veidā iekļautām ar roku rakstītām piezīmēm.

Apstrāde var iekļaut tālāk tekstā norādītos procesus.

Apkopošana Reģistrēšana Sistematizēšana

Strukturēšana

Uzglabāšana  Apstrādāšana Mainīšana  Skenēšana
Izmantošana Pārsūtīšana Koplietošana  Labošana
Ierobežošana Dzēšana Iznīcināšana Apvienošana

Likumīgs pamatojums

Jebkāda veida personas datu apstrādei ir nepieciešams skaidri noteikts mērķis, kuram ir vismaz viens likumīgs pamatojums. Lai uzņēmumi drīkstētu veikt personas datu vienuma apstrādi, ir jāpastāv vismaz vienam no tālāk tekstā norādītajiem likumīgajiem pamatojumiem.

 • Līgums
 • Juridisks pienākums
 • Interešu aizsardzība
 • Likumiskā interese
 • Piekrišana
 • Valsts varas īstenošana

Mērķi

Konkrētam mērķim apkopotus personas datus drīkst izmantot vienīgi tam mērķim, kas ir paziņots datu subjektam. Kad beidzas konkrētā mērķa izpildes termiņš, informācija ir jāizdzēš, ja vien tā nav nepieciešama cita mērķa izpildei.

Atbildība par personas datiem

Datu pārzinis parasti ir uzņēmums vai organizācija, kas ir personas datu apstrādes mērķu un veidu nosakošā iestāde vai persona, tādējādi uzņemoties atbildību par apstrādes procesa atbilstību VDAR. Atsevišķi uzņēmuma darbinieki netiek uzskatīti par datu pārziņiem.

Gadījumos, kad personas datu apstrādes mērķus un veidus kopā nosaka divas vai vairākas puses, iestājas līdzatbildība. Līdzatbildīgie uzņēmumi nosaka savus konkrētos pienākumus, ja vien to pienākumi jau nav noteikti Savienības vai dalībvalsts likumos. Noteiktie atbildības aspekti tiek izklāstīti datu subjektam, kurš var izmantot savas tiesības attiecībā pret katru datu pārzini.

Sensitīvi personas dati

Pastāv daži sensitīvu personas datu veidi, kurus nedrīkst apkopot, ja vien nepastāv specifiski izņēmuma apstākļi.

Sensitīvi personas dati ir:

 • rase vai etniskā piederība;
 • reliģiskā vai filozofiskā pārliecība;
 • seksuālie paradumi vai seksuālā orientācija;
 • piederība arodbiedrībai;
 • veselības stāvoklis;
 • politiskie uzskati;
 • ģenētiskie un biometriskie dati

Izņēmuma apstākļi var būt gadījumos, kad uzņēmums apkopo sensitīvus personas datus par datu subjekta veselības stāvokli, lai varētu izpildīt savus pienākumus veselības aprūpes jomā. Taču šādos gadījumos ir nepieciešams veikt īpašus piesardzības pasākumus.

Personas datu apstrādātājs

Datu apstrādātājs parasti ir uzņēmums vai organizācija, valsts iestāde vai cita juridiska persona, kas veic personas datu apstrādi datu pārziņa uzdevumā un datu pārziņa vārdā. Apstrādātājs var būt informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošinātājs, piemēram, mākoņpakalpojumu nodrošinātājs vai cilvēkresursu pārvaldības sistēma.

Datu apstrādātāji drīkst veikt personas datu apstrādi vienīgi atbilstoši datu pārziņa norādījumiem. Saskaņā ar VDAR visiem datu apstrādātājiem ir jāreģistrē datu apstrādes process. Tāpat datu apstrādātāji bez iepriekšējas un skaidras rakstiskas vienošanās ar datu pārzini nedrīkst kā palīgu piesaistīt citu/-s datu apstrādātāju/-s.

2. Klients un tirgus

Tālāk tekstā sniegtā informācija apraksta klientu personas datu apkopošanas, apstrādes, uzglabāšanas un koplietošanas procesu uzņēmumā VAB. Klients ir persona, kas iepriekš ir bijis iesaistīts vai pašreiz ir iesaistīts klientu attiecībās ar VAB. Klients var būt arī potenciālais klients.

Atbildīgā persona

Uzņēmums VAB ir savu klientu personas datu pārzinis. Katrs Väderstad Group valsts līmeņa tirdzniecības uzņēmums kopumā ir atbildīgs par savām klientu attiecībām. Tirgos, kuros nav valsts līmeņa tirdzniecības uzņēmuma, tā pienākumus parasti pilda importētājs. Tādējādi šādā gadījumā datu pārzinis ir importētājs. Gadījumos, kad personas datu apstrādes veidus un mērķus kopā nosaka divas vai vairākas puses, šīs puses kopīgi var būt uzņēmušās līdzatbildību.

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Väderstad AB, izmantojot šī dokumenta beigās norādīto kontaktinformāciju. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā jūsu personas datu apstrādi veic tālākpārdevējs/importētājs, sazinieties tiešā veidā ar tālākpārdevēju/importētāju.

Apkopoto personas datu veids un apkopošanas mērķi

Gadījumi, kad tiek apkopoti personas dati

Personas datu kategorijas

Mērķu kategorijas
Potenciālo klientu/jauno klientu informācijas iegūšana Personas dati, kontaktinformācija, informācija par zemnieku saimniecību

Informācijas sniegšana, pasūtījumu apstrāde, rēķinu izrakstīšana, atbalsta sniegšana un administrēšana

Apkalpošanas un atbalsta nodrošināšana Personas dati, kontaktinformācija, informācija par aprīkojumu Palīdzības sniegšana klientam tehniskās apkopes un atbalsta nepieciešamības gadījumā, garantijas pienākumu izpilde
Lietojumprogrammas lietošana

Personas dati, kontaktinformācija, atrašanās vieta*

Lietojumprogrammas darbības nodrošināšana

Väderstad iekārtas lietošana

Dati par maršrutu, dati par atrašanās vietu

Palīdzība inženieriem tehniskās apkopes nodrošināšanai un kļūmju novēršanai, produktu izstrāde un garantijas pienākumu izpilde

Darījumu attiecību uzturēšana

Personas dati, kontaktinformācija, informācija par uzņēmumu, darbinieku demogrāfiskā informācija, informācija par iekārtu

Līguma noslēgšana ar klientu, Väderstad aprīkojuma iegādes iespējas nodrošināšana klientam/klienta uzņēmumam
Tirgus izpēte Vārds, uzvārds, kontaktinformācija Vislabākās klienta pieredzes nodrošināšana
Pasākumi

Fotogrāfijas, vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Saziņa ar klientu papildinformācijas sniegšanai
Dalība apmācības kursos

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Kursu informācijas nodrošināšana un kursu sertifikātu izsniegšana
Fotografēšana

Vārds, uzvārds, fotogrāfija, kontaktinformācija

Mārketinga pasākumi**

 *Atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas, kā arī gadījumā, ja klients ir sniedzis savu piekrišanu šādu datu apkopošanai. Mēs tāpat arī varam apkopot jūsu ierīcē saglabātos datus, piemēram, kontaktinformāciju, atrašanās vietas datus vai cita veida digitālo saturu.

** Dažkārt dati tiks apkopoti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, bet citkārt datu apkopošana tiek līdzsvarota, jo tiek ņemtas vērā likumiskās intereses.

Piekļuve datiem

Piekļuve jūsu personas datiem tiek ierobežota Väderstad Group darbiniekiem un piegādātājiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai veiktu tās apstrādi mūsu vārdā, un kuriem saskaņā ar līgumu vai darba programmu ir jānodrošina jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte.

Personas dati var tikt atklāti datu apstrādātājiem, citiem Väderstad Group uzņēmumiem un trešajām pusēm, kas norādītas tālāk tekstā, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības likumus.

 • Väderstad Group uzņēmumu pilnvarotās personas var koplietot personas datus klientu apmierinātības nodrošināšanas mērķiem. Piemēram, koplietot ar Väderstad pilnvarotiem tālākpārdevējiem produktu un pakalpojumu izplatīšanas nolūkos un ar mērķi sūtīt jums citus ziņojumus
 • Tie var tikt atklāti trešajām pusēm saistībā ar tirdzniecību vai citā gadījumā ar Väderstad Group komercdarbības daļas nodošanu
 • Apsardzes uzņēmumiem, tiesas institūcijām vai varas iestādēm gadījumos, kad mēs šādu datu kopīgošanu uzskatām par nepieciešamu mūsu tiesību aizsardzībai, piemēram, lai izmeklētu potenciālus mūsu noteikumu pārkāpumus vai lai konstatētu, novērstu vai atklātu krāpniecisku darbību vai citus drošības pārkāpumus
 • Mūsu partneriem un citām trešajām pusēm gadījumos, kad jūs esat piekrituši pieņemt to sniegtos pakalpojumus vai snieguši tiem atļauju pieprasīt jūsu personas datus no Väderstad
 • Mūsu produktu un pakalpojumu nodrošinātājiem, kas veic darbu mūsu vārdā, piemēram, bezvadu pakalpojumu nodrošinātājiem, uzņēmumiem, kuri pārvalda mūsu tīmekļa vietnes un nodrošina to darbību, izsūta saziņas materiālus un veic datu analīzi, sistēmu nodrošinātājiem, kuru pakalpojumi ir nepieciešami, lai apstrādātu, uzglabātu vai pārvaldītu maksājumus un/vai cita veida finansiālo informāciju

Mēs saistībā ar trešajām pusēm vienmēr cenšamies izvēlēties datu apstrādes pakalpojumu iespējas, kas nodrošina personas datu integritātes.

Datu apstrādes un uzglabāšanas ilgums

To personas datu apkopošanas brīdis, kuru apstrādi mēs veicam, lai pildītu mūsu pienākumus atbilstoši jūsu/klienta līgumam, kurā jūs esat norādīti kā kontaktpersonas, tiek uzskatīts par sākuma brīdi termiņam, kas mums ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu līgumsaistību izpildi.

VAB tāpat arī veic personas datu apstrādi, lai izmantotu savas tiesības un pildītu savus pienākumus attiecībā pret jums/jūsu pārstāvēto piegādātāju līdz brīdim, kad beidzas šādu pastāvošu pienākumu termiņš, piemēram, iekārtu, rezerves daļu un piederumu tirdzniecības un lietojumprogrammu izplatīšanas nolūkos.

Personas dati, ko mēs apstrādājam ar nolūku sniegt informāciju par komercdarbības vai produktu jaunumiem un uzlabojumiem u.c., tiks apstrādāti tik ilgi, cik jūs vai jūsu pārstāvētais uzņēmums uzturēs ar mums darījumu attiecības un vēl konkrētu laika posmu pēc šo attiecību pārtraukšanas, vai tik ilgi, cik jūs skaidri esat piekrituši. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikt piekrišanu šāda veida saziņai. Piekrišanas atteikuma gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi.

Personas dati, ko mēs apstrādājam ar nolūku veikt mūsu klientu bāzes analīzi, lai nodrošinātu saviem klientiem jaunākos, aktuālākos un uzlabotākos piedāvājumus, tiek uzglabāti tik ilgi, cik tiek uzturētas mūsu darījumu attiecības, vai tik ilgi, cik jūs skaidri esat piekrituši. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, esat vienmēr laipni aicināti sazināties ar mums.

3. Darbinieki

Tālāk tekstā sniegtā informācija attiecas uz darbinieku personas datu apkopošanas, apstrādes, uzglabāšanas un koplietošanas procesu uzņēmumā VAB. Šī informācija ir saistoša pašreizējiem, bijušajiem un nākotnes darbiniekiem, tostarp nodarbinātības aģentūras nosūtītiem darbiniekiem, neatkarīgi no viņu nodarbinātības veida.

Atbildīgā persona

VAB ir atbildīgs par to personu datiem, kuras ir pieteikušās pie mums darbā, kuras iepriekš ir bijušas ar mums darba attiecībās un kurām šobrīd ar mums ir darba attiecības, neatkarīgi no šo personu nodarbinātības veida. Kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Apkopoto personas datu veids un apkopošanas mērķi

Personas dati var tikt apkopoti darbā pieņemšanas procesa laikā un pastāvīgi nodarbinātības perioda laikā.

Gadījumi, kad tiek apkopoti personas dati

Personas datu kategorijas

Mērķu kategorijas

Darbā pieņemšanas process

Personas dati, kontaktinformācija, rekomendācijas, prasmju apraksts

Darbinieku pieņemšana darbā

Nodarbinātība

Personas dati, fotogrāfija*, kontaktinformācija, prasmju apraksts, informācija par algu, darba stundu skaits, informācija par veselības stāvokli

Personāls, alga un izdevumi, uzņēmuma iekšējo politiku un juridisko pienākumu izpilde, piemēram, saistībā ar grāmatvedību un veselību un drošību

* Dažkārt dati tiks apkopoti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, bet citkārt datu apkopošana tiek līdzsvarota, jo tiek ņemtas vērā likumiskās intereses.

Piekļuve datiem

Personas dati var tikt atklāti datu apstrādātājiem, citiem Väderstad Group uzņēmumiem un trešajām pusēm, kas norādītas tālāk tekstā, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības likumus.

 • Väderstad Group var tikt piešķirta piekļuve, lai veiktu vispārīgu personas datu apstrādi iepriekšminētajiem mērķiem
 •  Personas datu apstrādātājiem to standarta pienākumu ietvaros, piemēram, darbinieku algu pārvaldības ārpakalpojuma nodrošināšanai vai ārējam piegādātājam nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai, var tikt piešķirta piekļuve, piemēram, personāla administrēšanas un uzņēmējdarbības nodrošināšanas mērķiem
 • Personāla atlases pakalpojumu sniedzējiem, personības testu nodrošinātājiem
 •  Varas iestādēm gadījumos, kad to nosaka likums vai kad mums nepieciešams aizstāvēt savas vai trešo pušu tiesības
 • Trešajām pusēm saistībā ar tirdzniecību vai citā gadījumā ar Väderstad Group komercdarbības daļas nodošanu
 • Trešajām pusēm ārkārtas gadījumā, kad tiek apdraudēta darbinieka vai citas personas veselība un drošība
 • Trešajām pusēm, lai mēs varētu izmantot savas tiesības, piemēram, juridiska strīda gadījumā
 • Valsts iestādei un/vai nodarbinātības organizācijai algu statistikai

Gadījumos, kad tiek iesaistīti datu apstrādātāji, tiem tiek pieprasīts izmantot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu darbinieku personas datu drošību un veiktu šo datu apstrādi atbilstoši VAB instrukcijām.

Datu apstrādes un uzglabāšanas ilgums

Personas datu apstrāde tiek veikta tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem šie dati tika apkopoti. Daļa personas datu tiks dzēsta, pārtraucot darba attiecības. Pārējie personas dati tiks uzglabāti ilgāku laiku, ko nosaka juridiskie pienākumi attiecībā uz personas datu glabāšanu. Piemēram, lai būtu iespējams nodrošināt rekomendācijas vai nodarbinātības apliecinājumu, lai būtu iespējams apliecināt, ka ir veikti pareizi nodokļu atskaitījumi, vai lai, saglabājot datus, VAB varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību.

Beidzoties termiņam, kad iespējams iesniegt prasību pret VAB (ierobežojums), dati tiek izdzēsti. Specifisku projektu gadījumā var pastāvēt prasība saglabāt ar šiem projektiem saistītus personas datus, un šie dati var tikt uzglabāti visu šo projektu izpildes laiku.

Daļa personas datu var tikt uzglabāta ilgu laiku, piemēram, dati saistībā ar darbinieka nodarbinātības laiku, līdz saskaņā ar Nodarbinātības likumu konkrētais darbinieks ir sasniedzis pensionēšanās vecumu. Pensijas iemaksu pamatojošie dati var tikt uzglabāti visu darbinieka mūžu. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, esat laipni aicināti sazināties ar mums.

4. Piegādātāji

Tālāk tekstā sniegtā informācija attiecas uz piegādātāju personas datu apkopošanas, apstrādes, uzglabāšanas un koplietošanas procesu uzņēmumā VAB. Piegādātājs ir piegādātāja darbinieks vai darbuzņēmējs, tostarp individuālais uzņēmējs, un var iekļaut arī potenciālo piegādātāju.

Atbildīgā persona

Väderstad AB ir atbildīgs par esošo un bijušo piegādātāju personas datiem. Kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Apkopoto personas datu veids un apkopošanas mērķi

Mūsu darījuma attiecību laikā mēs apkopojam tādu personisko informāciju kā jūsu darbinieka/klienta vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tas nepieciešams, lai mēs varētu ievērot un izpildīt savas līgumsaistības. Mēs nekad nepieprasīsim jums atklāt savus personas datus, taču mēs nevarēsim noslēgt ar jums kā individuālo uzņēmēju vai jūsu darbinieku/klientu līgumu, ja mums tiks liegta piekļuve konkrētiem personas datiem.

Personas dati tiek apkopoti, atrodot potenciālu jaunu piegādātāju un/vai reģistrējot piegādātāju, un piegādātājam ienākot mūsu telpās vai izejot no tām.

Gadījumi, kad tiek apkopoti personas dati

Personas datu kategorijas

Mērķu kategorijas

Mūsu lietvedības noformēšana*

Vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija

Informācijas sniegšana, pasūtījumu apstrāde, rēķinu izrakstīšana, atbalsta sniegšana un administrēšana

Apmeklētāju reģistrēšana

Vārds, uzvārds, amats

Telpu apmeklētāju reģistrēšana, piemēram, veselības un drošības nolūkiem

*Attiecas arī uz potenciālajiem jaunajiem piegādātājiem

Piekļuve datiem

Väderstad var atklāt personas datus apstrādātājiem, citiem Väderstad Group uzņēmumiem un trešajām pusēm, kas norādītas tālāk tekstā, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības likumus.

 •  Piekļuve šiem datiem var būt Väderstad Group uzņēmumiem iepriekšminēto mērķu izpildei. Nepieciešamības gadījumā būs ieviesta piekļuves kontroles sistēma, tādējādi piekļuve tiks piešķirta vienīgi personām, kurām tā ir nepieciešama
 • Apsardzes uzņēmumiem, tiesas institūcijām un varas iestādēm gadījumos, kad mēs šādu datu kopīgošanu uzskatām par nepieciešamu mūsu tiesību aizsardzībai, piemēram, lai izmeklētu potenciālus mūsu noteikumu pārkāpumus vai lai konstatētu, novērstu vai atklātu krāpniecisku darbību, rūpniecisko spiegošanu vai citus drošības pārkāpumus
 • Produktu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas mūsu vārdā, piemēram, tādu sistēmu nodrošinātājiem, kuras ir nepieciešamas darījuma attiecību pārvaldīšanai
 • Trešajām pusēm saistībā ar tirdzniecību vai citā gadījumā ar Väderstad Group komercdarbības daļas nodošanu

Datu apstrādes un uzglabāšanas ilgums

Dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai pamatotu piegādātāja/potenciālā piegādātāja iepriekš veiktas piegādes vai uzturētu saziņu ar VAB. Personas datu apstrāde tiks pārtraukta, tiklīdz to pieprasīs piegādātājs, ja to uzglabāšana nebūs noteikta, piemēram, likumos attiecībā uz grāmatvedību, un uz uzglabāšanu neattieksies noilguma termiņš.

Ja jums kā piegādātājiem ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, esat laipni aicināti sazināties ar mums.

5. Sīkdatnes

Vispārīgi jūs varat apmeklēt Väderstad tīmekļa vietnes, nesniedzot nekāda veida datus par savu identitāti un neatklājot nekāda veida informāciju par sevi. Mēs apkopojam sīkdatnes un anonimizētu informāciju par mūsu tīmekļa vietņu izmantojumu. Mēs izmantojam šos datus, lai uzlabotu savas tīmekļa vietnes vai mārketinga pasākumus.

Visās Väderstad tīmekļa vietnēs, kurām var piekļūt mūsu klienti, ir iekļauta informācija par mūsu sīkdatņu lietojumu. Dažās valstīs pastāv arī tiešsaistes procedūra sīkdatņu apstiprināšanai vai noraidīšanai. Plašāka informācija par mūsu sīkdatņu lietojumu ir pieejama vietēja līmeņa sīkdatņu politikā, kas ir publicēta jūsu valsts tīmekļa vietnē: https://www.vaderstad.com/lv/.

6. Jūsu tiesības

VDAR nosaka stingrākas konfidencialitātes prasības un personas tiesības. Jums ir konkrētas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, esat laipni aicināti sazināties ar mums. Jūsu kā datu subjekta tiesības īsumā ir aprakstītas šajā dokumentā.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu un iebilst datu apstrādei

Jūs jebkurā brīdī varat pilnībā vai daļēji atsaukt savu piekrišanu, un šim atsaukumam ir tūlītējs spēks. Tāpat jūs varat arī iebilst jūsu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga mērķiem, automatizētai lēmumu pieņemšanai vai profilēšanai. Šādā gadījumā datu subjekts drīkst iebilst datu apstrādei bez maksas.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības zināt, kādu personas datu apstrādi mēs veicam, un jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Lai piekļūtu saviem personas datiem, jums ir jāiesniedz prasība, izmantojot nākamajā punktā sniegto kontaktinformāciju. Pieprasījumi tiks izskatīti 30 dienu laikā. Šis termiņš var tikt pagarināts atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un vienā laika posmā saņemto pieprasījumu skaita.

Ja datu pārzinim pieprasījuma izskatīšanai ir nepieciešami vairāk nekā trīs mēneši, tas viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas datuma tiks ziņots uzraudzības iestādei. Šajā ziņojumā tiks iekļauti aizkavēšanās iemesli.

Labošanas tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt tūlītēju nepareizu personas datu labošanu un lūgt mums papildināt nepilnīgus datus, iesniedzot mums pareizu informāciju. Ja jums ir konts Väderstad partneru portālā, jūs arī varēsiet savus datus izlabot un atjaunināt tur. Ja jūs esat Väderstad darbinieki, jūs pavisam viegli savu kontaktinformāciju un cita veida personisko informāciju varēsiet izlabot cilvēkresursu pārvaldības sistēmā.

Dzēšanas tiesības

Dzēšanas tiesības nozīmē, ka organizācijām ir jādzēš jūsu personas dati, kad:

 • vairs nav spēkā mērķis, kādam tie tika apkopoti;
 • datu subjekts atsauc savu piekrišanu, kas bija datu apstrādes likumīgais pamatojums;
 • datu dzēšanu nosaka likums;
 • datu subjekts iebilst tiešā mārketinga pasākumiem;
 • datu subjekts iebilst, ka par likumīgo pamatojumu tiek izmantotas „likumiskās intereses”, ja datu subjekta intereses ir svarīgākas par citu pušu interesēm

Organizācijai par dzēšanu ir arī jāinformē citas puses, kurām ir atklāti šie dati, ja tādējādi datu pārzinim netiek radīts pārmērīgs slogs.

Izņēmums ir gadījumi, kad prioritāte ir citām tiesībām un pienākumiem. Organizācijām nav jādzēš informācija, ko ir iespējams izmantot aizstāvībai tiesībpamatota prasījuma gadījumā.

Datu pārnesamības tiesības

Datu pārnesamības tiesības ļauj datu subjektam saņemt personas datus, ko tas ir iesniedzis datu pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

Tiesības attiecas arī uz personas datiem, kas ir apkopoti datu subjekta darbību laikā. Šīs tiesības attiecas uz apstrādātiem personas datiem, kuru likumīgais pamatojums ir piekrišana vai līgumsaistību izpilde. Tāpat jums ir arī tiesības pārsūtīt savus personas datus citam personas datu pārzinim vai vērsties pēc mūsu palīdzības, lai pārsūtītu datus, kad tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja jums ir kādas sūdzības saistībā ar savu personas datu apstrādi mūsu uzņēmumā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Zviedrijas Datu aizsardzības inspekcijā (www.datainspektionen.se).

Savu tiesību attiecībā uz personas datu apstrādi izmantošanai netiek piemērota maksa. Taču, ja jūs iesniedzat acīmredzami nepamatotu sūdzību, mēs varam piemērot samaksu, lai segtu mūsu administratīvās izmaksas par jūsu sūdzības izskatīšanu.

7. Kontaktinformācija

Lai izmantotu savas tiesības, piemēram, piekļūtu mūsu apstrādātajiem personas datiem, lūdzu, sazinieties ar Väderstad Datu aizsardzības koordinatoru, izmantojot šo e-pasta adresi:

gdpr@vaderstad.com vai šo pasta adresi:

Väderstad AB
Box 85
590 21 Väderstad

Uz aploksnes norādiet „Data Protection Coordinator”.

Jūs varat sazināties arī ar savas valsts datu aizsardzības iestādi, kas Latvijā ir Datu valsts inspekcija.

Dokumenta labojumi

Šī dokumenta saturs var tikt atjaunināts, un pati jaunākā redakcija ar versijas numuru vienmēr ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.