„Väderstad“ grupės asmens duomenų tvarkymo politika

Versija 2.0

 

Bendrovė „Väderstad“ rūpinasi savo klientų, tiekėjų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių privatumu ir saugumu, taip pat nuolat siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugos lygį. Asmens duomenimis gali keistis „Väderstad“ grupės bendrovės, kad galėtų palaikyti ryšį ir vykdyti verslą. Šiuo dokumentu pabrėžiama saugaus asmens duomenų tvarkymo svarba „Väderstad“ grupės bendrovėse.

Be šios politikos, nacionaliniais įstatymais ir nuostatomis šalyse, kuriose „Väderstad“ vykdo savo veiklą, gali būti reikalaujama, kad asmens duomenys būtų tvarkomi kitaip, nei čia nustatyta. Tokiais atvejais dukterinės bendrovės ir kiti subjektai turėtų veikti pagal jų veiklai taikomas nuostatas. „Väderstad“ veiklos vykdymo vietoje visada turi būti laikomasi toje šalyje privalomų įstatymų ir nuostatų. Jei tarp tokių privalomų vykdyti įstatymų bei nuostatų ir šio dokumento kiltų prieštaravimų arba neatitikimų, pirmenybė teikiama tokiems įstatymams ir nuostatoms. Pagal šią politiką asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta.

Atsakomybė

Kiekviena „Väderstad“ grupei priklausanti nacionalinė prekybos bendrovė be konkrečiai rinkai būdingų paslaugų kiekvienoje atitinkamoje rinkoje yra atsakinga už rinkodarą, pardavimą, santykius su personalu ir klientais. Todėl nacionalinė prekybos bendrovė taip pat yra atsakinga už šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis. Rinkose, kuriose nėra nacionalinės prekybos bendrovės, importuotojas dažniausiai yra atsakingas tiek pat, kiek nacionalinė prekybos bendrovė, ir yra atsakingas už šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis.

Jei asmens duomenys perduodami kitoms šalims, pavyzdžiui, partneriams ir tiekėjams, „Väderstad“ grupės bendrovės turi užtikrinti, kad tai būtų vykdoma pagal bendrovei taikomus įstatymus ir nuostatas, ir būtų apsaugotos fizinių asmenų teisės ir vientisumas.

„Väderstad“ bendrovė vadovaujasi šiomis gairėmis:

  • nerinkti daugiau duomenų, nei reikia konkrečiam tikslui pasiekti;
  • tvarkyti asmens duomenis tik tais atvejais, kai tai yra leidžiama;
  • užtikrinti, kad asmens duomenys būtų teisingi ir nepasenę;
  • informuoti fizinius asmenis, kurių duomenys yra renkami;
  • asmens duomenys turi būti saugomi tik tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti, reikalaujama pagal įstatymą arba kitam teisėtam tikslui pasiekti;
  • asmens duomenys gali būti tvarkomi tik saugiu ir apsaugotu būdu.

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su „Väderstad“ duomenų apsaugos koordinatoriumi, el. paštas gdpr@vaderstad.com

Adresas: „Väderstad AB“, p. d. 85 , SE-590 21 Vaderstadas, ŠVEDIJA

Ant voko nurodykite „Data Protection Coordinator“.

Šios politikos pakeitimai

Šis dokumentas gali būti atnaujintas. Jo vėliausią versiją visada galite rasti mūsų interneto svetainėje (su nurodytos versijos numeriu).