Bendrovės „Väderstad AB“ privatumo politika klientams

Tikslas ir apimtis

 Ši privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui toliau nurodytais tikslais bendrovėje „Väderstad AB“ („Väderstad“, „mes“, „mūsų“ ar „mus“) ir ten, kur jūs dirbate su bet kuriuo iš mūsų klientų ar jį atstovaujate (ir dėl to su mumis susisiekiate), tiems, kurie lankotės mūsų tinklalapyje arba naudojatės mūsų programėlėmis, ir tiems, kurie naudojate „Väderstad“ techniką. Priklausomai nuo mūsų su jumis santykio ir bendravimo būdo, jums bus taikomos ir aktualios skirtingos šios privatumo politikos dalys. Šios privatumo politikos tikslas yra jus informuoti ir sutarti dėl:

 • aplinkybių, kurioms esant renkame ir tvarkome asmens duomenis;
 • mūsų renkamų asmens duomenų pobūdžio;
 • asmens duomenų rinkimo priežasčių;
 • mūsų asmens duomenų tvarkymo tikslų;
 • atsakomybės už asmens duomenų tvarkymą tarp įvairių juridinių asmenų „Väderstad Group“ įmonių grupėje, kur „Väderstad AB“ yra viena iš bendrovių, paskirstymo; ir
 • kontaktinių duomenų, kad galėtumėte reikalauti daugiau informacijos ar pasinaudoti savo teisėmis mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų atžvilgiu.


Atsakomybė už asmens duomenis bendrovėje „Väderstad“

Bendrovė „Väderstad AB“ prisiima visą atsakomybę už „Väderstad Group“ įmonių veiklą ir  daro esminę įtaką kitoms minėtai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms. Todėl kitos bendrovės yra teisėtai suinteresuotos perduoti asmens duomenis „Väderstad AB“ vidinio administravimo tikslais. Jei nacionalinė pardavimo įmonė ar kita „Väderstad Group“ priklausanti įmonė minėtu tikslu perduoda duomenis bendrovei „Väderstad AB“, abi bendrovės tampa atsakingos už asmens duomenis šiose srityse ir yra pasirūpinusios, kad duomenys būtų tvarkomi, vadovaujantis galiojančių duomenų apsaugos reglamentų nuostatomis.

Be naujos ir esamos technikos vystymo ir tam tikrų klientams visame pasaulyje siūlomų paslaugų bendrovė „Väderstad“ yra ir duomenų Valdytoja. „Väderstad“ taip pat yra duomenų Valdytoja asmens duomenų, tvarkomų siekiant stebėti technikos kokybę, vykdyti bet kokį gaminių atšaukimą iš rinkos dėl saugumo ir laikytis veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, atžvilgiu.

Kiekviena nacionalinė „Väderstad“ priklausanti pardavimo įmonė yra bendrai atsakinga už savo šalies rinką ir tokiu būdu atsako už rinkodarą, prekybą ir santykius su klientais bei konkrečiai rinkai būdingas paslaugas. Todėl nacionalinė pardavimo įmonė taip pat yra duomenų Valdytoja, šiuo tikslu tvarkantis asmens duomenis. Tose rinkose, kur neturime nacionalinės pardavimo įmonės, nacionalinės pardavimo įmonės pareigas paprastai prisiima importuotojas. Esant tokioms aplinkybėms importuotojas tampa duomenų Valdytoju. Jei turite klausimų dėl to, kaip platintojas tvarko jūsų asmens duomenis, susisiekite tiesiogiai su platintoju.

Į „Väderstad“ galite kreiptis kilus klausimų apie duomenų apsaugą „Väderstad Group“ įmonėse arba bet kokių kitų su duomenų tvarkymu bendrovėje „Väderstad“ susijusių klausimų. Visada galite su mumis susisiekti, pasinaudoję tolesniame šios privatumo politikos skyriuje „Kontaktiniai duomenys ir duomenų apsaugos koordinatorius“ pateikta kontaktine informacija.

Apibrėžtys

 • „Duomenų Valdytojas“ – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga ar kita organizacija, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • „Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti („Duomenų subjektas“). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti.
 • „Duomenų tvarkymas“ – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, tokia kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Bendras duomenų tvarkymo aprašymas

Asmens duomenų tvarkymas atlieka svarbų vaidmenį tiekiant produktus ir paslaugas mūsų klientams. Mes visuomet stengiamės apsaugoti privatumą, tuo pačiu didindami savo klientams kuriamą vertę, tobulindami technikos darbo našumą ir kokybę.

Bendrovė „Väderstad“ klientų asmens duomenis tvarko tik tuo atveju, jei tai yra tiesiogiai susiję ir būtina tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Kai įmanoma, t. y. kai tam tikras veiksmas gali būti atliktas ar paslauga suteikta, naudojant anoniminius duomenis, mes jūsų asmens duomenis nuasmeniname.

„Väderstad“ pozicija - reikia būti atviriems ir skaidriems, sprendžiant su asmens duomenų tvarkymu ir jo tikslais susijusius klausimus. Mums taip pat labai svarbu imtis veiksmų jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti, todėl esame įdiegę techninių ir organizacinių priemonių, padedančių laikytis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose galiojančiuose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Bendrovės „Väderstad“ politika yra laikytis galiojančių įstatymų, reglamentų ir nuostatų, reglamentuojančių duomenų apsaugą tose šalyse, kuriose dirbame. Prireikus asmens duomenų tvarkymo principai pakoreguojami pagal šios privatumo politikos nuostatas, tokiu būdu užtikrinant, kad laikomės visų teisinių reikalavimų.

Asmens ir technikos duomenų rinkimas

Mes renkame jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, iš jūsų darbdavio / kliento, kiek tai susiję su verslo santykiais tarp mūsų ir jūsų darbdavio / kliento, arba iš jūsų pačių, kai jūs mums tokius duomenis pateikiate mūsų verslo santykių kontekste. Naudodamiesi „Väderstad“ paslaugomis arba kitaip su mumis susisiekę, pavyzdžiui, per mūsų tinklalapį ar klientų portalą, galite pateikti mums informaciją apie jūsų arba jūsų darbdavio / rangovo turimą techniką. Tokia informacija gali būti:

Asmens duomenys

 • jūsų kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.);
 • demografiniai duomenys (amžius, titulas, šeimos sudėtis ir pan.);
 • duomenys apie techniką (mašinų serijos numeriai, mašinų modeliai, traktorių dydis, ūkio dydis, pasėliai, įsigijimo data, aptarnavimo istorija ir pan.);
 • su jūsų pirkiniu ir mūsų paslaugų bei produktų naudojimu susiję duomenys (kliento pasirinkimai ir asmeniniai nustatymai, pirkimo istorija ir pan.).

Mes nereikalaujame, kad jūs atskleistumėte mums savo asmens duomenis. Visgi negalėdami tvarkyti jūsų asmeninės informacijos, negalėsime sudaryti su jumis sutarties ir jos įgyvendinti (arba įgyvendinsime ją, bet pavėluotai) bei vykdyti kitų sutartinių įsipareigojimų jums, jūsų atstovaujamai bendrovei ar įmonei, kurios kontaktinis asmuo esate.

Įrenginių fiksuojami duomenys

Mūsų mašinos renka techninio pobūdžio duomenis, susijusius su pačia technika ir jos aplinka, tačiau tiesiogiai nesiejamus su jokiu fiziniu asmeniu. Tokie duomenys („Įrenginių fiksuojami duomenys“) dažnai yra susiję su konkrečios mašinos serijos numeriu, todėl leidžia nustatyti tą mašiną eksploatuojantį asmenį. Įrenginių fiksuojamų duomenų pavyzdžiai gali būti:

 • sistemos funkcijų būklė (vairavimo, stabdymo ir pan.);
 • važiavimo duomenys (transporto priemonės greitis ir pan.);
 • vietos nustatymo duomenys (mašinos padėtis).

Įrenginių fiksuojami duomenys gali būti reikalingi (i) mašinų techninio aptarnavimo ir priežiūros metu mūsų specialistams nustatant ir remontuojant gedimus, (ii) tobulinant „Väderstad“ produktus, pvz., gerinant mašinų kokybę ir saugumą, (iii) vykdant „Väderstad“ techninės priežiūros įsipareigojimus.

Su programėle susiję asmens duomenys ir pan.

Kai atsisiunčiate vieną iš mūsų programėlių ar registruojatės, norėdami ja naudotis, mums išsiunčiate tokius savo asmens duomenis kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kitą registracijai reikalingą informaciją.

Be to, tam tikrą informaciją, susijusią su jūsų naudojamu mobiliuoju įrenginiu ir tuo, kaip jūs naudojate pasirinktą programėlę, galime rinkti automatiškai, jums naudojantis mūsų programėlėmis. Priklausomai nuo to, kuria programėle naudojatės, ir su sąlyga, kad sutinkate su tokių duomenų rinkimu, galime rinkti jūsų įrenginyje esančius duomenis, tokius kaip kontaktinė informacija, vietos nustatymo duomenys ir kitokio pobūdžio skaitmeninį turinį sudarantys duomenys. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis mes renkame, rasite šioje privatumo politikoje ir (arba) konkrečiuose kiekvienai programėlei skirtuose informaciniuose pranešimuose.

Kodėl mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad:

 • galėtume savo klientams tiekti produktus ir teikti paslaugas bei patikrinti, ar konkretus klientas turi teisę įsigyti tam tikrus produktus bei gauti tam tikras paslaugas, bei teikti išplėstinius pasiūlymus bei galimybes;
 • galėtume saugoti sąskaitas faktūras bei kitą finansinę informaciją, kurioje atsispindi jūsų asmens duomenys, septynerius metus nuo dokumento išdavimo kalendorinių metų, kaip numatyta Buhalterinės apskaitos įstatyme;
 • galėtume saugoti nebegaliojančias sutartis, kuriose nurodyti jūsų asmens duomenys, iki 10 metų, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius senaties terminą reglamentuojančius teisės aktus;
  • galėtume jus informuoti apie naujienas mūsų versle, atnaujintus gaminius bei panašius dalykus tol, kol mes su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove turime verslo santykius ir tam tikrą laiką po to arba tol, kol jūs sutinkate su tokiu informavimu. Bet kuriuo metu galite atsisakyti mūsų naujienų prenumeratos. Jums atsisakius prenumeratos, mes nedelsiant nustosime tvarkę jūsų asmens duomenis.
 • galėtume analizuoti klientų bazę ir teikti jiems atnaujintus, aktualius ir geresnius pasiūlymus tol, kol mes su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove turime verslo santykius ir tam tikrą laiką po to arba tol, kol jūs sutinkate su tokiu informacijos teikimu.

Duomenų tvarkymas, siekiant daugelio iš pirma minėtų tikslų, grindžiamas interesų pusiausvyra, būtent tada, kai:

 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams pasiekti, vykdant sutartyse su klientais numatytus įsipareigojimus, įskaitant su parama, paslaugomis, garantiniu aptarnavimu ir pan. susijusių įsipareigojimų vykdymą;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams pasiekti, informuojant klientus apie naujienas mūsų versle per jus ir kitus kontaktinius asmenis;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams pasiekti, plėtojant mūsų produktus, paslaugas ir komunikaciją;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams pasiekti, analizuojant mūsų klientų bazę, kad galėtume teikti klientams atnaujintus, aktualius ir geresnius pasiūlymus;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams pasiekti, prižiūrint, tikrinant ir tobulinant mūsų tinklalapį; ir
 • duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant užtikrinti mūsų ir jūsų teisę bendrauti, kai jūs su mumis susisiekiate.

Kitais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tam, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus ir galiojančiuose teisės aktuose numatytus įpareigojimus arba, jums sutikus, tvarkytume jūsų asmens duomenis tuo tikslu, kuriam jūs davėte sutikimą.

Jei esate individualiai dirbantis verslininkas, jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvykdyti mūsų sutarties nuostatas arba imtis bet kokių veiksmų, kurių jūs prašėte, prieš mums sudarant sutartį.

Sutikimas

Tam tikroms jūsų asmens duomenų tvarkymo sritims gali būti reikalingas jūsų sutikimas. Sutikimas visuomet yra duodamas laisva valia ir jūs visuomet turite teisę visiškai ar iš dalies atšaukti savo išankstinį sutikimą, pavyzdžiui, užpildydami tam tikrą formą arba susisiekdami su „Väderstad“ tolimesniame skyriuje „Kontaktinė informacija ir duomenų koordinatorius“ nurodytu adresu. Daugiau informacijos apie sutikimo atšaukimą ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Interesų pusiausvyra

Kaip jau minėjome, tam tikrais atvejais jūsų asmens informaciją tvarkome remdamiesi mūsų teisėtais interesais (t. y. taip vadinama interesų pusiausvyra). Interesų pusiausvyra yra vienas iš teisinių asmens duomenų tvarkymo pagrindų, įtvirtintų galiojančiuose duomenų apsaugos reglamentuose.
Jei kiltų kokių nors klausimų ar norėtumėte daugiau sužinoti apie tai, kaip mes išlaikome interesų pusiausvyrą, susisiekite su mumis.

Papildoma informacija apie tikslą

Kai įmanoma praktiškai įgyvendinti arba kai to reikalauja galiojantys įstatymai, jūsų asmens duomenų rinkimo ar registravimo metu mes jums suteikiame (i) konkrečią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą, (ii) informaciją apie atsakingo asmens tapatybę ir (iii) kitą informaciją, reikalingą užtikrinti, kad mūsų klientai, taip pat ir jūs, galėtų stebėti savo teises. Pavyzdžiui, pirma nurodyta informacija gali būti pateikiama jums įsigyjant įrenginį, klientų portale ar programėlėje, tinklalapyje www.vaderstad.com ar sutartyje, kurią jūs ar jūsų atstovaujama bendrovė ar organizacija pasirašo su „Väderstad“.

Asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas

Kaip nurodyta ankstesnėse šios privatumo politikos dalyse, bendrovė „Väderstad“ tvarko asmens duomenis įvairiais tikslais. Tai reiškia, kad tie patys asmens duomenys gali būti tvarkomi skirtingais tikslais, o jų tvarkymas grįstas tiek, pavyzdžiui, interesų pusiausvyra, tiek jūsų sutikimu.

Tam tikrais atvejais, atnaujinę savo nustatymus, atsisakydami tam tikrų paslaugų arba parašę mums tolimesniame skyriuje „Kontaktinė informacija ir duomenų apsaugos koordinatorius“ pateiktu adresu ar kitu mūsų jums nurodytu kanalu ir atšaukę savo sutikimą, leidžiantį bendrovei „Väderstad“ tvarkyti jūsų duomenis, galite sustabdyti mūsų naudojimąsi jūsų asmens duomenimis.

Jūsų asmens duomenis ištriname tada, kai jie nebėra reikalingi mūsų verslui. Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, siekdami įvykdyti susitarimą su jumis ar klientu, kurio kontaktinis asmuo esate, yra tvarkomi atsižvelgiant į tai, kiek laiko mums reikia įgyvendinti sutartinius santykius, pasinaudoti savo teisėmis ar įvykdyti įsipareigojimus jums ar tiekėjui, kurio kontaktinis asmuo esate, tokiu atveju – net ir pasibaigus atsakomybės laikotarpiui už, pavyzdžiui, „Väderstad“ parduodamas mašinas, atsargines detales, priedus, platinimo programėles ir pan.

Sąskaitos faktūros bei kita finansinė informacija, kurioje nurodyti jūsų asmens duomenys, yra saugoma septynerius metus nuo dokumento išdavimo kalendorinių metų, kaip numatyta Buhalterinės apskaitos įstatyme.

Nebegaliojančios sutartys, kuriose nurodyti jūsų asmens duomenys, gali būti saugomos iki 10 metų, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius senaties terminą reglamentuojančius teisės aktus.

Asmens duomenys, reikalingi informuoti jus apie naujienas mūsų versle, atnaujintus produktus bei panašius dalykus yra tvarkomi tol, kol mes su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove turime verslo santykius ir tam tikrą laiką po to arba tol, kol jūs sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu. Bet kuriuo metu galite atsisakyti mūsų naujienų prenumeratos. Jums atsisakius prenumeratos, mes nedelsiant nustosime tvarkę jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome tam, kad galėtume analizuoti klientų bazę ir teikti jiems atnaujintus, aktualius ir geresnius pasiūlymus, saugomi tol, kol mes su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove turime verslo santykius ir tam tikrą laiką po to arba tol, kol jūs sutinkate su tokiu saugojimu.

Asmens duomenų perdavimas

Bendrovė „Väderstad“ gali perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, įskaitant ir gavėjus už ES ir EEE ribų. Vykdydami tokį duomenų perdavimą, imamės specialių saugumo priemonių, kad užtikrintume reikiamą jūsų asmens duomenų saugumo lygį, o tai reiškia, kad mes, pavyzdžiui, pasirašome sutartis, įtraukdami standartizuotus ES Komisijos priimtus duomenų perdavimą reglamentuojančius punktus.

„Väderstad“ gali pasidalinti jūsų asmens duomenimis su šioms kategorijoms priskiriamais gavėjais:

 • „Väderstad Group“ priklausančiomis įmonėmis;
 • įgaliotais „Väderstad“ produkcijos platintojais tame regione ar šalyje, kurioje jūs ar jūsų atstovaujame įmonė esate įsikūrę, tam, kad galėtų jums teikti produktų ir paslaugų pasiūlymus ar kitą informaciją; 
 •  kurios nors „Väderstad“ įmonės ar jos turto pardavimo atveju;
 • teismais ir vyriausybėmis, vadovaujantis teisiniais reikalavimais; t. y., kai to reikalauja valdžios institucija ginčo sprendimo ar kitam teisiniam procesui ar prašymui nagrinėti;
 • kai mes sąžiningai nusprendžiame, kad reikalinga pasidalinti tokiais duomenimis, siekiant apsaugoti savo teises; pvz., tirti galimus mūsų naudojimosi sąlygų pažeidimus ar siekiant nustatyti, užkardyti ar atskleisti apgaulę ar kitas su saugumu susijusias problemas;
 • partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis tais atvejais, kai jūs pasirinkote priimti jų teikiamas paslaugas arba įgaliojote juos prašyti jūsų asmens duomenų iš bendrovės „Väderstad“.
 • produktų ir paslaugų teikėjais, dirbančiais mūsų vardu; pvz., mobiliojo ryšio paslaugų teikėjais, bendrovėmis, kurios tvarko ir valdo mūsų tinklalapį, siunčia komunikaciją, vykdo duomenų analizę, tvarko su mokėjimo kortelėmis susijusius procesus, ar sistemų tiekėjais, reikalingais mokėjimo kortelių ir kitos finansinės informacijos apdorojimui, saugojimui ir tvarkymui.

Prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik „Väderstad“ darbuotojai ir tiekėjai, tvarkantys jūsų asmens duomenis mūsų vardu, kurie yra įsipareigoję užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą bei konfidencialumą, kaip numatyta įstatyme. Kalbant apie trečiąsias šalis, mes stengiamės rinktis tokias duomenų apdorojimo paslaugas, kurios geriausiai apsaugotų jūsų asmens duomenų privatumą.

Tinklalapiai ir slapukai

Paprastai „Väderstad“ tinklalapiuose galite lankytis, neatskleisdami jokių duomenų apie tai, kas esate, ir neteikdami jokios informacijos apie save.
Mes naudojame slapukus anoniminei informacijai apie tai, kaip jūs naudojotės mūsų tinklalapiais, rinkti. Šiuos duomenis panaudojame tobulindami tinklalapius ir rinkodarą. Visuose klientams prieinamuose „Väderstad“ tinklalapiuose pateikiama informacija apie slapukų naudojimą. Kai kuriose šalyse taip pat taikoma internetinė slapukų patvirtinimo ar atsisakymo procedūra. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, rasite vietinėse slapukų politikose, skelbiamose jūsų šaliai skirtame tinklalapio www.vaderstad.com variante.

Vaikai

Mūsų paslaugos nėra skirtos naudotis vaikams. Mes sąmoningai neprašome ir nerenkame informacijos apie vaikus iki 18 metų ir mūsų rinkodaros turinys nėra skirtas jiems. Jei vaikas pateikė mums savo asmens duomenis, jo tėvai ar globėjai gali su mumis susisiekti ir paprašyti, kad tokia informacija būtų ištrinta iš mūsų registro. Prašome susisiekti su mumis, jei manote, kad mes gavome informaciją apie vaiką, jaunesnį nei 18 metų amžiaus. Sužinoję, kad per neapsižiūrėjimą surinkome 18 metų ar atitinkamos konkrečioje jurisdikcijoje taikomos pilnametystės ribos nesulaukusio vaiko informaciją, mes imamės visų priemonių, kad tokia informacija būtų ištrinta kaip įmanoma greičiau.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikras teises jūsų tvarkomos asmeninės informacijos atžvilgiu (žr. toliau). Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis (kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

Teisė atšaukti sutikimą ir prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs galite visiškai ar iš dalies atšaukti savo sutikimą; sutikimas laikomas negaliojančiu nuo atšaukimo dienos. Galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Tuomet nustosime tvarkę jūsų informaciją.

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūsų turite teisę žinoti apie mūsų tvarkomus su jumis susijusius asmens duomenis ir gauti informaciją apie tai, kaip tie duomenys yra tvarkomi. Jūs taip pat turite teisę gauti mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad nepagrįstai nedelsiant jums būtų pateikta mūsų turima neteisinga informacija apie jus ir kad gavę teisingą informaciją, mes ją ištaisytume ir papildytume.
Jei turite vartotojo paskyrą „Väderstad“ vartotojų portale(ar naudojatės jūsų vietinėje rinkoje siūloma panašia paslauga), galite joje ištaisyti ir atnaujinti savo duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) ir apribojimas. Tam tikromis aplinkybėmis galite reikalauti ištrinti jūsų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, jei duomenų tvarkymas nebėra aktualus tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo surinkti. Taip pat galite reikalauti, kad būtų apribotas tam tikras jūsų duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, kai ginčijate duomenų tikslumą.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei davėte sutikimą tam tikram duomenų tvarkymui, turite teisę gauti tuo tikslu mums pateiktus su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam asmeniškai atsakingam asmeniui ar gauti mūsų pagalbą, persiunčiant duomenis kitam asmens duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma.

Teisė skųstis. Jei turite nusiskundimų dėl mūsų tvarkomos jūsų asmeninės informacijos, turite teisę teikti skundą Švedijos duomenų apsaugos institucijai (Datainspektionen) (www.datainspektionen.se).

Naudojimasis teisėmis, susijusiomis su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu, yra nemokamas. Visgi jei pateiksite akivaizdžiai nepagrįstą reikalavimą, mes galime taikyti mokestį administracinėms jūsų reikalavimo patenkinimo išlaidoms padengti.


Kontaktinė informacija ir duomenų apsaugos koordinatorius

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis (pvz., gauti informacijos ar susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis), susisiekite su Duomenų apsaugos koordinatoriumi:: gdpr@vaderstad.com

Väderstad AB
Box 85
SE-590 21 Väderstad; ant voko užrašykite „Dataskyddssamordnare“.

Taip pat galite susisiekti su savo šalies duomenų apsaugos institucija, kuri Švedijoje vadinasi Švedijos duomenų apsaugos institucija.

Šios privatumo politikos pakeitimai

„Väderstad“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti šią privatumo politiką. Atlikę reikšmingų teksto pakeitimų, paskelbsime naują privatumo politikos versiją mūsų tinklalapyje ne vėliau nei likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05-24