Väderstad såmaskin Spirit 800 kombi i fält

Spirit 600-900C

Precision och kapacitet

Spirit 600-900C är en pneumatisk såmaskin för både utsäde och gödning, tillgänglig i 6, 8 och 9 meters arbetsbredder. Den 5000 liter stora sålådan med en stor öppning, ger färre påfyllningar. Både gödnings och utsädets utmatning har imponerande kapacitet. Spirit 600-900C är utrustad med innovativa lösningar som ökar precisionen och förenklar handhavandet på gården.

Click to active 360 product spinner
Del av Spirit konceptet

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit-konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Spirit Utsädesutmatning med hög kapacitet

Utsädesutmatning med hög kapacitet

Spirit 600-900C är utustad med två högprecisions utmatningssystem för utsädet, Fenix II, som ger en stabil och pålitlig utsädesmängd. 

Tack vare den höga placeringen av den kraftfulla integrerade turbinfläkten reducerar mängden damm som kan sugas in, vilket därigenom ökar noggrannheten i såresultatet högst avsevärt.

För att fördela och optimera luftflödet till de olika utmatningssystemen för gödning och utsäde, kan luftflödena enkelt finjusteras med det integrerade AirBalance systemet i fronten på såmaskinen.

Läs mer
Väderstad Spirit gödningsutmatning översikt

Gödningsutmatning utan begränsningar

Gödningen matas ut från behållarens främre del med en hydraulisk skruv. Den starka hydrauliska motorn ger obegränsad utmatningskapacitet för gödningen.

Med en mellanvägg placerad i sålådans mitt, kan relationen mellan utsädes- och gödnings-behållaren ställas om i två lägen. Om det önskas kan hela behållaren användas till utsädet, t.ex. vid höstvetesådd.

Läs mer
Visar det aktiva billtrycket

Aktivt bill- och ving-tryck

Med sensorer i hydraulsystemet, upptäcker Spirit 600-900C alltid omedelbart när fältets terräng eller jordens beskaffenhet förändras. Specifikt utvecklade ventiler kompenserar då omedelbart för det ökade eller minskade hydraul trycket.

Detta håller bill- och vind-trycken konstanta på inställt värde, oavsett eventuella oregelbundheter i fältet jord eller terräng. 

Du drar fördel av detta med en väldigt bra sådjups-hållning även vid sådd i kuperad terräng eller på varierande jordarter.

Läs mer
Spirit - Alltid rätt fördelning

Alltid rätt fördelning

Fördelarhusen är alltid placerade högt. Detta håller upp såslangarnas lutning, också i backig terräng, därigenom säkerställs en perfekt fördelning av utsädet över hela såmaskinens arbetsbredd. 

Läs mer

Vändtegs-automatik ökar precisionen

Vid lyftning och isättning av såaggregaten vid vändtegen, gör den automatiska vändtegs sekvens kontrollen lyfter eller sänker de olika delarna en och en. Vid ingång i tegen hanterar systemet det så att förredskapet går ner före såbillarna och efterharven. 

Genom att optimera denna automatiska sänknings eller höjnings-sekvens, så optimeras både sådd- och gödnings-resultatet vid vändtegskanten. 

Detta ger en jämn etablering av grödan utan att dubbelså eller bearbeta vändtegen för mycket, dessutom gör detta system det möjligt att så vändtegen först utan att störa fröplaceringen vid sådd av resten av fältet.

Läs mer
Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält

Spar pengar på oregelbundna fält

För att kunna erbjuda möjligheten att optimera sådden i fält, har Spirit 600-900C utrustas med halvmaskins-avstängning för både utsäde och gödning, därigenom optimeras spårläggning utan dubbelsådd.

På oregelbundna fält, betyder denna halvsektions-avstängning stora möjligheter att spara pengar och undvika dubbelsådder. 

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde, samtidigt som dubbelsådd och ojämn grödetablering undviks.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Spirit LS last-kännande hydraulik

Tre tekniker att placera gödningen

Läs mer
FIX gödningsplacering

FIX

FIX-versionen har gödningsbillarna monterade i förredskapet, vilket inte skapar något ytterligare dragkraftsbehov. Gödningen placeras i 5 cm breda band på 125 mm radavstånd, framför och under varje sårad. Gödningens djup kan justeras från hytten i farten, efter vad jordförhållandena kräver.

Spirit 600-900C FIX finns i 6, 8 och 9 meters arbetsbredd.

Du drar fördel av detta från ett snabbt och effektivt näringsupptag.

Läs mer
Gödningsplacering med InLine

InLine

InLine-versionen kan placera en låg giva gödning i en separat bill tillsammans med utsädet nere i såaggregatet, vilket ger den spirande grödan tillgång till snabbt och lättåtkomligt näringsupptag. Genom att ha åtskiljda transportslangar och utmatning för utsäde och gödning, så stör inte dessa varandra. Detta gör det också möjligt att fortsatt använda utrustningen för blockeringsövervakning och fröräkning till utsädet.

Läs mer
Nordic gödningsplacering

Nordic

Nordic-versionen har aggressiva tallrikar med gödningsbillar som placerar gödningen med ett väldigt högt billtryck mellan utsädesraderna på 250 mm radavstånd. Denna metod är en fördel i konventionellt bearbetad jord i vårsådd med risk för försommartorka.

Spirit 600-900C Nordic finns i 6, 8 och 9 meters arbetsbredd.

Läs mer
Lättanvänd sprutspårsfunktion

Lättanvänd sprutspårsfunktion

Den dynamiska sprutspårsfunktionen gör lägga sprutspår enklare och mer pålitligt än någonsin tidigare. Funktionen är enkel att ställa in med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Vid sådd stänger såmaskinen automatiskt av specifika sårader när det behövs för att matcha sprutans hjulspår.

Läs mer
Väderstad Toppmodernt kontrollsystem med iPad

Toppmodernt kontrollsystem

Spirit är utrustad med det iPad-baserade kontroll systemet Väderstad E-Control.

Utöver en enkel och tydlig kontroll och övervakning av så processen, erbjuder systemet möjligheten att justera arbetsdjupet på förredskapet, såbillarna, liksom den hydrauliska efterharven under sådd i fält.

Användarvänlighet, toppmodern grafik, kostnadseffektivitet och en enkelhet i uppdateringar, är några av systemets fördelar.

Läs mer
Väderstad Spirit spar överfarter med BioDrill

Spar överfarter med BioDrill

Genom att utrusta Spirit 600-900C med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill, kan smöfröiga grödor såsom fånggrödor, gräsfrö eller raps etableras samtidigt som huvudgrödan, i en överfart.

Spridarplåtarna fördelar gräsfröet jämnt framför såaggregatet, där det myllas av jordflödet runt såtallrikarna och återpackarhjulet. Alternativt, enbart på Spirit 600C, kan utrustning för samplacering i utsädesraden av mikronäring, fosfor eller en fång- eller mellan-gröda väljas till, Spirit InLine 

BioDrill ger en fullskalig högprecisions sådd av ett till utsädesslag eller växtnäring, samtidigt som huvudgrödan sås. Allt i en överfart.

Läs mer

QuickStart videos

Se våra QuickStart-filmer för din Spirit.

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Såbäddsbearbetning

Spirit 600-900C kan anpassas efter lantbrukets behov. Den finns tillgänglig med olika tekniska lösningar för placering av gödning med förredskapet. Förredskapets arbetsdjup kan enkelt justeras från traktorhytten.

 

FIX

Nordic

Spårluckrare

InLine - CrossBoard Heavy

InLine - System Disc Aggressive

InLine - CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Zon 2 - Utjämnande packning

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt vid en jordbearbetning utan återpackning.

Zon 3 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placerar fröna i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper för att kunna följa såbottnens konturer.

 

Zon 4 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt billpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet.
Den väl tilltagna diametern på billpackarhjulet, förstärker ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och ger därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

 

Zon 5 - Avdunstningsskydd

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

 

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit 600C FIX 600C Nordic 600C InLine 800C FIX 800C Nordic 900C FIX 900C Nordic
Utmatning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbetsbredd (m) 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 9,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,56 3,56 3,56 3,85 3,85 4,0 4,0
Transportlängd (m) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Grundvikt (kg) 7600 7300 5800 10160 9140 10860 10900
Volym sålåda(l) 5000 5000 4000 5000 5000 5000 5000
Antal såbillar 48 48 48 64 64 72 72
Radavstånd (mm) 125 125 125 125 125 125 125
Antal gödningsbillar 48 24 48 64 32 72 36
Radavstånd gödning (mm) 125 250 125 125 250 125 250
Billtryck max (kg) 80 80 80 80 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380 380 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad arbetshastighet (km/h) 8-14 8-14 8 14 8-14 8-14 8-14 8-14
Hjuldimension (transport hjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 200 170 170 270 220 290 240
Oljeflödeskrav (l/min) 115 115 110 130 130 130 130

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing     FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig

*Beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll