Öka skördepotentialen med grund bearbetning efter skörd

Falsk såbädd

Fälthygien fokuseras kring hanteringen av spillfrön efter skörd av majs, oljeväxter eller spannmål där målet är att få hela fröbanken att gro och växtresterna att börja förmultna så fort som möjligt. En minskad fröbank förbättrar konkurrensfördelen för kommande gröda och kan minska kostnaderna för ogräspreparat.

Den viktiga falska såbädden - håller matjorden ren

Många spillfrön och ogräs triggas att gro av solljus. Om de begravs alltför djupt kan de förbli i ett vilande tillstånd i många år och sedan gro och växa upp lite varje år vid jordbearbetning och då kräva ogräsbehandlingar. Genom att ge spillfröna och ogräsen god jordkontakt med god tillgång till solljus, ger en ultra-grund bearbetning en säkerhet att alla gror i den falska såbädden, när du vill att de ska gro, inte flera år senare. Den uppväxta falska såbädden kan sedan brytas med en andra bearbetning och ge nästkommande gröda ett rent övre jordlager, en ren matjord.

Läs mer

Slösa inte bort tiden med den falska såbädden

Försök visar att sådjupet på spillfrön från oljeväxter, ogräs och spannmål direkt påverkar tiden som krävs innan groning, uppkomst och tillväxt i den falska såbädden. Genom att minska tiden som behövs innan falska såbädden har grott och växt tillräckligt för att brytas, betyder att den efterföljande grödan kan etableras tidigare. Alternativt ger denna tid bra möjligheter att genomföra långsiktigt skördehöjande åtgärder som t.ex. täckdikning, kantröjning, backdikning eller markkartering, innan nästa gröda ska sås.

Läs mer
Dagar till uppkomst i förhållande till sådjup

Dagar tills uppkomst i förhållande till sådjup

      1. Ogräs, dagar tills uppkomst

Läs mer

2. Oljeväxter, dagar tills uppkomst

Läs mer

       3. Vete, dagar tills uppkomst

Läs mer

CrossCutter Disc ger en bättre inblandning och nedmyllning

Efter mellangröda och ensilagemajs är inblandning och nedmyllning av växtrester avgörande för lyckosam odling. För att öka bearbetnings intensiteten, kan CrossCutter Disc kombineras med knivrullen CrossCut Knife. Att sedan använda en aggresiv återpackarvält som t.ex. SteelRunner kommer att ytterligare förbättra bearbetningseffekten.

Läs mer

Avbryta en mellangröda

Vid avbrytning av en fullt stående mellangröda, ger en full utskärning vid ultra-grunt bearbetningsdjup en hög kapacitet och stora agronomiska fördelar. Att bearbeta intensivt på 0-3 cm's djup, krossar och myllar ner mellangrödan utan att bland ner växtresterna i en syrefri miljö längre ner i jordprofilen. Efter första överfarten, är mellangrödornas stjälkar krossade och angreppspunkter för mikroorganosmer finns överallt. Detta bryter ner mellangrödan totalt, och minimerar risken den kan orsaka i efterföljande huvudgröda.

Läs mer

Utmärkt efter ensilagemajs

Efter ensilagemajs behöver två barbetningsmål uppnås; förstöra livsmiljön för den europeiska majsborren, och undvika bildandet av mögelgifter som kan överföras till den efterföljande grödan. CrossCutter Disc kommer att åstadkomma både dessa mål till en väldigt låg kostnad, och öka hastigheten i nedbrytningen jämfört med att hacka växtresterna. En fördel jämfört med jordfräs, är att CrossCutter Disc också bearbetar växtresterna i hjulspåren.

Läs mer
Minskad erosion

Bevarande av markfukt och markstruktur – När mindre är bättre

Genom fullständig bearbetning av hela ytan i ultra-grund bearbetning, så bryter CrossCutter Disc kapillariteten fullständigt. Detta bevarar värdefull markfukt till den efterkommande grödans fördel. Det ultra-grunda bearbetningsdjupet gör att ett minimum av jord blir uttorkat av sol och värme, samtidigt som en stor mängd växtrester kvarlämnat i översta jordlagret hjälper till att reflektera bort solljus vilket ytterligare bevarar viktig markfukt.

Läs mer

Minskad jorderosion

Genom att arbeta ultra-grunt, lossas en minimal mängd jord som görs känslig för jorderosion eller avrinning. Detta är avgörande på kuperade fält och även i jordbruks-områden där vinderosion ibland förekommer. Den stora mängd växtrester i det översta jordlagret suger upp påverkan från stora regnmängder som annars kan orsaka avrinning liksom att det minskar risken för efterföljande skorpbildning av jorden.

Läs mer

Minimal strörning av daggmask

Den ultra-grunda bearbetningen i det torra översta jordlagret leder till minimala förluster av daggmaskar och brytningen av kapillariteten som görs med en ultra-grund bearbetning håller kvar fuktigheten i de nedre jordlagren vilket gör daggmaskarna mer aktiva.

Att lämna växtrester kvar i översta jordlagren gynnar också det daggmaskarnas aktivitet, eftersom det ökar på hastigheten i nedbrytningen och samtidigt ger daggmaskarna åtkomst till växtresterna i ytan, vilket i sin tur ökar markens organiska innehåll och ger den efterkommande grödan en bättre miljö och växtlighet.

Läs mer

Lär dig mer om

Läs mer