Policy inom Väderstad Group för behandling av personuppgifter

Version 2.0

Inom Väderstad värnar vi om våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenters personliga integritet och säkerhet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter kan delas mellan bolag i Väderstad Group för att vi ska kunna kommunicera och genomföra affärer. Detta dokument klargör vikten av en säker personuppgiftshantering för bolag inom Väderstad Group.

Utöver denna policy kan nationella lagar och förordningar i länder där Väderstad bedriver verksamhet kräva att behandlingen av personuppgifter sker på annat sätt än det som anges här. I sådana fall förväntas dotterbolag och andra enheter agera i enlighet med de bestämmelser som gäller för deras verksamheter. Tvingande lagar och förordningar på platser där Väderstad bedriver verksamhet måste alltid följas och har företräde vid konflikt eller avvikelse från detta dokument. Personuppgifter avser i denna policy all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande identifierad eller identifierbar fysisk person.

Ansvar

Varje nationellt säljbolag inom Väderstad Group är i allmänhet marknadsmässigt och i övrigt ansvarigt för försäljning, personal, kundrelationer och marknadsföring liksom för marknadsspecifika tjänster på respektive marknad. Det nationella säljbolaget är därför också ansvarig för behandling av personuppgifter som sker för dessa ändamål. På marknader utan nationellt säljbolag har vanligen en importör samma ansvar som ett nationellt säljbolag, importören blir då ansvarig för personuppgifter för dessa ändamål.

Om personuppgifter delas med andra parter som samarbetspartners och leverantörer ska bolag inom Väderstad Group säkerställa att det sker i enlighet med de lagar och bestämmelser som bolaget går under samt att enskilda individers rättigheter och integritet skyddas.

De riktlinjer vi inom Väderstad arbetar efter är alltid att:

 • Inte samla in mer uppgifter än vad som krävs för ändamålet
 • Personuppgifter endast ska behandlas om det är tillåtet
 • Personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade
 • Informera de personer vars uppgifter som samlas in
 • Personuppgifter enbart ska förvaras så länge som det är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål
 • Behandling av personuppgifter enbart får göras om det sker på ett säkert och skyddat sätt

Kontaktuppgifter

För frågor kring behandling av personuppgifter går det alltid att vända sig till Väderstad AB:s Dataskyddssamordnare, e-post: gdpr@vaderstad.com
Adress: Väderstad AB, Box 85, 590 21 Väderstad
Märk kuvertet med "Dataskyddssamordnare".

Ändringar i denna policy

Detta dokument kan komma att uppdateras, den nyaste upplagan ligger alltid publicerad på hemsidan och numreras utefter utgåva.

 

Väderstad Group’s Policy for the Processing of Personal Data

Edition 2.0

At Väderstad, we care about the privacy and security of our customers, suppliers, employees and other stakeholders and constantly strive for a high level of data protection. Personal Data may be shared be-tween companies in the Väderstad Group in order for us to communicate and conduct our business. This document emphasises the importance of secure personal data management for companies within the Väderstad Group.

In addition to this policy, national laws and regulations in countries where Väderstad is operating may require that the processing of personal data is carried out in a manner other than that which is set out here. In such cases, subsidiaries and other entities are expected to act in accordance with the regulations applicable to their activities. Mandatory laws and regulations in places where Väderstad conducts its business must always be followed and shall take precedence in the event of conflict or deviation from this document. Personal data as referred to in this policy, is any information that may be directly or in-directly linked to an identified or identifiable living person. 

Responsibility

Each national sales company within Väderstad Group is generally responsible for marketing, sales, per-sonnel and customer relations, in addition to market-specific services on each respective market. The national sales company is therefore also responsible for the processing of personal data, which is under-taken for these purposes. In markets which do not have a national sales company, an importer will usu-ally have the same responsibility as a national sales company and adopts the responsibility for personal data for these purposes. 

Should personal data is shared with other parties, for example partners and suppliers, the Väderstad Group companies shall ensure that this is being done in accordance with the laws and regulations to which the company is subject and that the rights and integrity of individuals are protected. 

At Väderstad we work to the following guidelines:

 • Not collect any other data than what is required for the purpose
 • Only process personal data where this is allowed
 • Ensure that personal data is accurate and kept up-to-date
 • Inform the individual whose data is being collected
 • Personal data shall only be retained for as long as is necessary for its stated purpose or as required by law, or for any other legitimate purpose
 • Personal data may only be processed if such this is carried out in a secure and protected manner

Contact details

Should have any questions regarding the processing of personal data, please feel free get in touch with Väderstad’s Data Protection Coordinator, e-mail: gdpr@vaderstad.com

Address Väderstad AB, PO Box 85, SE-590 21 Väderstad, SWEDEN

Mark the envelope "Data Protection Coordinator".

Changes to this policy

This document may be updated and the most recent edition is always available on our website, numbered according to edition.