Integritetspolicy Väderstad AB

INTEGRITETSPOLICY VÄDERSTAD AB 

Utgåva 2.1 

 

Väderstad AB (”Väderstad”, ”vi”, ”oss”) tror på att vara öppna och transparenta med vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. För oss är det också viktigt att skydda dina personuppgifter.  

 

Den här Integritetspolicyn beskriver för dig som är kund, köpare av eller användare av våra maskiner, leverantör, eller på annat sätt har kontakt med oss, hur Väderstad behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.  

 

Vilka uppgifter som behandlas i olika sammanhang och för olika ändamål framgår av rubrikerna nedan. Om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via de kontaktuppgifter som finns i slutet av dokumentet.  

 

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som:  

 • är vår kund eller representerar ett företag eller en organisation som är vår kund eller potentiella kund; 
 • är eller representerar en av våra nuvarande eller framtida leverantörer, återförsäljare eller samarbetspartners; 
 • använder våra produkter; 
 • använder våra applikationer och/eller molnbaserade tjänster; 
 • besöker vår hemsida; 
 • erhåller vår marknadsföring; 
 • erhåller information som ägare till en Väderstad-maskin;  
 • kommunicerar med oss; 
 • deltar i våra kurser och evenemang; 
 • deltar i vår marknadsföring; 
 • arbetar eller representerar företag som är part eller annars är involverad i en förvärvsprocess; 
 • besöker våra lokaler; 
 • deltar i en rekryteringsprocess hos oss; eller 
 • använder våra IT-system, exempelvis vår Partner Portal.  

 

Innehållsförteckning 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

4. Förekomst av individualiserat automatiersat beslutsfattandfe m.m.

5. Hur länge uppgifterna behandlas och lagras

6. Dina rättigheter

7. Kontaktuppgifter

8. Ändringar i vår integritetspolicy

 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

Väderstad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

 

I vissa situationer kan det föreligga ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Väderstad och någon eller flera parter när dessa gemensamt bestämmer ändamålen och medlen för en behandling. Så är fallet för vissa behandlingar som sker av Väderstad tillsammans med något av Väderstads dotterbolag, dvs ett annat bolag inom Väderstad Group.  

 

Om Väderstad är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med något av sina dotterbolag, ansvarar de berörda bolagen tillsammans för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och att du får relevant information om behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att utöva dina rättigheter mot vilket av dessa bolag som du önskar, men din huvudkontakt är Väderstad. Om gemensamt personuppgiftsansvar är aktuellt, är personuppgiftsansvaret inbördes reglerat i ett avtal. Du kan alltid vända dig till Väderstad via de kontaktuppgifter som finns i slutet av dokumentet för alla frågor om ansvar för behandlingen. 

 

Väderstads produkter distribueras via ett nätverk av auktoriserade återförsäljare, importörer och andra samarbetspartners. Majoriteten av dessa återförsäljare och importörer är oberoende ägda och bedrivna företag, som kan ha sina egna integritetspolicys. Om du har frågor beträffande din återförsäljares/importörs användning av dina personuppgifter, kontakta återförsäljaren/importören direkt.  

 

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? 

Väderstad AB behandlar dina personuppgifter på olika vis och för olika ändamål. Här nedan kan du läsa mer i detalj om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer, varför vi utför behandlingen och på vilken laglig grund vi utför behandlingen.  

2.1 Vid köp av våra produkter 

För att Väderstad AB ska kunna administrera och fullfölja ditt köp av våra produkter, eller köp av våra produkter som du genomför för en person eller ett företag som du representerar, behandlar Väderstad dina personuppgifter. Behandlingen vidtas oavsett om du köper produkten direkt från oss, via vår Collection Shop, från något av våra dotterbolag eller från någon av våra återförsäljare eller samarbetspartners. Vi kommer dock att behandla olika uppgifter beroende på hur du väljer att genomföra köpet. Om du inte köper produkten av oss, har den du köpte produkten från delat informationen med oss.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder uppgifterna för att administrera, fullfölja och följa upp köpet av våra produkter (t.ex. för att förse dig med och behålla information om köpet och kommande uppdateringar, uppföljning, support, service och reklamationsärenden). Vi använder också uppgifterna för att uppfylla våra garantiåtaganden och i övrigt för hantering av rättsliga krav. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer, titel, befattning m.m.), i de fall du tillhandahåller sådan information till oss. 
 • Orderinformation eller övrig kommunikation där du anges som referensperson. 
 • Maskininformation och maskindata som kan kopplas till dig.  
 • Betalningsinformation och betalningshistorik (om tillämpligt). 
 • IP-adress och cookies som innehåller personuppgifter. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter. 
 • Administration av köpet (information, betalning, leverans, m.m.). 

 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig eller vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Utan den efterfrågade informationen kan inte köpet fullgöras av oss. 

Om du är representant för det företag som är vår kund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förbereda, administrera och fullgöra avtalet med det företag du representerar. 

 • Kommunikation kring köpet (planering, uppföljning, utvärdering m.m.) 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kommunicera, planera, följa upp och utvärdera frågor kring avtalet med dig eller det företag du representerar. 

 • Administration av potentiella klagomål, reklamationsärenden och garantikrav. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter om och i samband med  ett köp för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella garantianspråk, krav eller klagomål i relation till ett köp, oavsett om du köpt produkten direkt av Väderstad, från något av våra dotterbolag eller från en återförsäljare. 

 

 • Administration och hantering av rättsliga anspråk. 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna försvara oss mot eller göra gällande eventuella rättsliga krav och anspråk. 

 • Uppföljning och rapportering av våra affärer för att möjliggöra affärs- och produktutveckling. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna utveckla våra produkter och affärer. Vid rapportering av affärer och köp av våra produkter internt kan dina personuppgifter förekomma i exempelvis avtalshandlingar som används som underlag vid rapportering.  

 • Kreditupplysning 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att i vissa fall begära en kreditupplysning innan vi genomför avtalet, för att säkerställa att du eller den du representerar kommer ha finansiell förmåga att genomföra det aktuella avtalet. 

 • För att uppfylla krav i lag och annan författning som gäller för oss, t.ex. bokföringslagen. 

Om dina personuppgifter återfinns i dokument som måste sparas, på grund av exempelvis regler i bokföringslagen, behandlar vi uppgifterna för att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

 

2.2 Vid användning av våra produkter 

Vissa av våra produkter innehåller mjukvara som möjliggör för optimal sådd och jordbearbetning. Den data som genereras vid användning av produkterna kan innehålla personuppgifter som Väderstad kan komma att behandla i olika situationer.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder uppgifterna för att kunna ge support och service till dig som använder våra produkter, uppfylla våra garantiåtaganden, tillhandahålla tjänster i samband med din användning och kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Positioneringsuppgifter och geodata.  
 • Maskininformation och maskindata som kan kopplas till dig.  
 • Uppgifter om omgivningen.  
 • Användargenererade data som innehåller personuppgifter.   
 • Kördata och användningsinformation. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Administration och åtkomst i samband med support och service m.m. 

 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi kan inte utföra support eller service på produkten utan att få tillgång till och behandla de aktuella uppgifterna. 

Om du är representant för det företag som är vår kund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra vårt åtagande till det företag du representerar att utföra support eller service på produkten. 

 • Användning av uppgifter i aggregerat format i syfte att utveckla våra produkter och erbjudanden.  

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter. När vi gör det, är det värdefullt för oss att ta del av den information som våra produkter genererar. Om vi behandlar dina personuppgifter i produktutvecklingssyfte, gör vi det bara i aggregerat format där vi inte kan spåra den enskilda individen bakom varje uppgift. 

 • Administration och användning av uppgifter för analys och tillhandahållande av tjänster i samband med användning i syfte att illustrera och analysera maskinens användningsområde, optimeringspotential och prestanda. 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi kan inte tillhandahålla analyser och tjänster till dig utan att få tillgång till de aktuella uppgifterna. 

Om du är representant för det företag som är vår kund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra vårt åtagande till det företag du representerar att tillhandahålla analyser och tjänster. 

 • Administration av potentiella klagomål, reklamationsärenden och garantikrav. 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter om och i samband med ett köp för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella krav eller klagomål i relation till ett köp, oavsett om du köpt produkten direkt av Väderstad, från något av våra dotterbolag eller från en återförsäljare. 

 

2.3 När vi skickar information om din Väderstad-maskin till dig 

Du har möjlighet att registrera ditt innehav av en eller flera Väderstad-maskiner hos oss (t.ex. genom länk). När du registrerar din nya eller begagnade maskin, eller när vi registrerar din maskin i samband med ett köp från oss eller från någon av våra återförsäljare, behandlar vi dina personuppgifter. Behandlingen sker för att skicka viktig information och tips om din maskin till dig eller det företag som du representerar. Därutöver kan vi komma att använda uppgifterna för att skicka säkerhetsrelaterad eller annan obligatorisk information till dig. 

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder uppgifterna för att kunna förse dig med information som är relevant för dig som ägare eller brukare av våra maskiner och produkter (oavsett om du köpt produkten av oss eller någon annan). Det kan vara exempelvis för att förse dig med viktig säkerhetsinformation, information om uppdateringar eller annan information av betydelse för din maskin eller för dig, eller för att dela med oss av tips och tricks som vi bedömer att du kan ha nytta av i din användning av maskinen. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer m.m.). 
 • Information om din Väderstad-maskin, t.ex. serienummer och registreringsnummer.  

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Registrering av vilken typ av Väderstad-produkt eller Väderstad-maskin du eller det företag du representerar äger och, i förekommande fall, individuell maskin som du äger eller använder. 
 • Administration för att förse dig med specifik eller allmän information rörande den produkt eller produkttyp som du äger eller använder. 

 

Vår behandling grundas på vårt berättigade intresse att förse dig med information om den produkt eller maskin som du äger eller disponerar, för att ge dig värdefull information. 

 

 

 

 

 

 • Administration för att förse dig med säkerhetsrelaterad eller annan obligatorisk information rörande den maskin eller produkt ,eller typ av sådan, som du äger eller använder. 

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut att t.ex. informera dig vid eventuell säkerhetsrisk rörande din produkt eller maskin. 

 

 

2.4 När vi skickar marknadsföring till dig 

Vi behandlar personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig. Det är personuppgifter som vi fått från dig, eller någon inhämtat från någon annan part såsom din arbetsgivare eller från allmänna adressregister. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling. Oavsett grund för att vi behandlar dina uppgifter för att skicka marknadsföring, har du alltid möjlighet att stoppa den typen av e-postmeddelanden, post och annan kommunikation från oss genom att maila Väderstad på gdpr@vaderstad.com alternativt använda den kommunikationskanal som står specificerat i utskicket.   

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla dig marknadsföring som vi bedömer att du har intresse av. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer m.m.). 
 • Information om din köphistorik, om du tidigare köpt någon av våra produkter för din egen eller någon annans räkning.  

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Marknadsföring av och information om våra produkter, tjänster och nyheter.  

 

Om du eller någon du företräder har gjort ett köp hos oss eller någon av våra återförsäljare grundas vår behandling på vårt berättigade intresse att sprida information om vårt utbud av produkter och tjänster, nyheter m.m. och ge dig information om oss och våra produkter som vi tror att du är intresserad av. 

Om vi inte har en relation på grund av tidigare köp, behandlar vi dina uppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du gett oss. 

I vissa fall köper vi in kontaktuppgifter från exempelvis SPAR. Vi har gjort bedömningen att det ligger i vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring till lantbruksföretag och potentiella kunder som vi i normala fall inte kommer i kontakt med via våra digitala kanaler.  

 

2.5 Vid användning av våra applikationer och vår hemsida 

Vi behandlar personuppgifter när du använder våra applikationer och vår hemsida, exempelvis i form av cookies, IP-adresser och liknande. I första hand behandlar vi den typen av personuppgifter för att ge dig en bättre användarupplevelse.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla information om våra produkter och vårt utbud, ge dig som användare en bättre användarupplevelse och kunna utveckla våra produkter och erbjudanden. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer m.m.). 
 • IP-adress och cookies som innehåller personuppgifter. 
 • Positioneringsuppgifter och geodata.  
 • Pixlar som innehåller personuppgifter. 
 • Maskinformation och maskindata som kan kopplas till dig.  
 • Användargenererade data som innehåller personuppgifter.   

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Nödvändig behandling för att du ska kunna använda våra applikationer och vår hemsida, exempelvis behandling av din IP-adress och placering av nödvändiga cookies på din dator eller i din telefon. 

 

Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla dig information och nödvändiga funktioner genom vår hemsida och applikationer. Utan dessa uppgifter kan du inte använda vissa funktioner i våra applikationer, exempelvis vår AR-funktion i vår mobilapplikation. 

 • Användning av uppgifter i aggregerat format i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och erbjudanden.  

Det ligger i vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig information om vårt utbud och samtidigt utvärdera, utveckla och förbättra våra applikationer och vår hemsida. När vi gör det, är det värdefullt för oss att ta del av den information som din användning av våra applikationer och vår hemsida genererar. 

 • Administration av potentiella klagomål, reklamationsärenden och garantikrav. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella krav eller klagomål. 

 

2.6 När du kommunicerar med oss  

Vi behandlar personuppgifter när du kommunicerar med oss via sociala medier och via mail, oavsett vad ditt ärende handlar om.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att kunna besvara dina förfrågningar, kommentarer och inlägg i våra sociala medier och via mail och därefter fortsatt kommunicera med dig i relation till den typen av ärenden. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-mail, telefonnummer m.m.). 
 • Eventuellt användarnamn, andra eventuellt tillhandahållna anvädardata och profilbild, om du kontaktar oss via sociala medier. 
 • Cookies som innehåller personuppgifter. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Om behövligt, bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter.  
 • Nödvändig behandling för att du ska kunna kommunicera med oss via sociala medier och via mail och för att vi ska kunna svara dig. 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att hjälpa dig eller den person eller det företag du representerar och besvara dina förfrågningar, kommentarer och inlägg samt dina mail till oss, för att möta dina förväntningar, samt för att hantera eventuella rättsliga anspråk. 

 • Administration av potentiella klagomål, reklamationsärenden och garantikrav som inkommer till oss via mail eller sociala medier. 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella krav och klagomål.  

 • Administration och hantering av rättsliga anspråk. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella rättsliga anspråk. 

 

2.7 När du deltar vid kurser och evenemang 

Vi behandlar personuppgifter när du deltar i fysiska eller digitala kurser och evenemang som vi arrangerar eller deltar i, exempelvis branschmässor där vi deltar som utställare eller kurser som vi anordnar ensamma eller tillsammans med våra partners.  

Vid kurser och evenemang kan fotografering förekomma, i syfte att marknadsföra kursen eller evenemanget såväl internt som externt. I sådana fall kommer vi informera dig om fotograferingen, och möjliggöra för dig att inte vara med på bild.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att möjliggöra och administrera ditt deltagande i våra kurser och evenemang, kommunicera med dig i relation till kurser och evenemang och (i förekommande fall) marknadsföra och sprida information om vårt utbud av produkter, tjänster m.m. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer m.m.). 
 • Maskindata och information om den maskin som kursen rör.  
 • Personuppgifter som ingår i den data och de dokument som genereras genom ditt deltagande, exempelvis i kursintyg eller deltagarlistor. 
 • Eventuellt; fotografier där du medverkar. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Om behövligt, bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter.  
 • Nödvändig administration av ditt deltagande i samband med kurser och evenemang, såsom bokningsuppgifter, utfärdande av kursintyg, eventuell fakturering m.m. 

 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Utan den efterfrågade informationen kan vi inte hålla den relevanta kursen för dig.   

Om du är representant för det företag som är vår kund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra vårt åtagande till det företag du representerar att hålla den relevanta kursen för dig som deltagare. 

 • Övrig administration av ditt deltagande och kommunicering av information före, under och efter kurser och evenemang. 

Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att effektivt kunna administrera och kommunicera kring de kurser och evenemang som du deltar i. 

 • Marknadsföring av kommande kurser och evenemang som vi tror att du har ett intresse att delta i.  

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att sprida information om vårt utbud av produkter och tjänster på vår hemsida eller i sociala medier, och särskilt att direkt med dig kommunicera information om kommande kurser och evenemang som vi tror att du har ett intresse att delta i.  

Du har alltid möjlighet att stoppa den typen av kommunicering genom att maila oss på gdpr@vaderstad.com alternativt använda den kommunikationskanal som står specificerat i utskicket.  

 • Användning av fotografier och andra uppgifter som du frivilligt deltagit i eller godkänt får användas som internt och externt marknadsföringsmaterial. 

Om vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte gör vi det enbart baserat på ditt uttryckliga samtycke som du gett oss vid deltagandet i kursen eller evenemanget eller som vi erhållit av av dig i efterhand. 

 

2.8 När du deltar i vår marknadsföring 

Vi behandlar personuppgifter när du deltar i vår externa och interna marknadsföring på olika vis. Det kan vara om du ställer upp som modell för bilder som vi använder i vår marknadsföring, eller som våra partners och återförsäljare använder i sin marknadsföring av våra produkter, eller bidrar med fotografier, filmer, texter eller annat material till vår marknadsföring. 

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att marknadsföra och sprida information om vårt utbud av produkter, tjänster m.m., samt för att lagra uppgifter för framtida sådan användning, samt för att administrera våra skyldigheter i förhållande till dig vid användning av det material du tagit fram för vår räkning. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer, bild m.m.). 
 • Betalningsinformation, uppgifter om skattetabell m.m. och andra personuppgifter som är nödvändiga för att utbetala arvode, om tillämpligt. 
 • Personuppgifter som ingår i den data, de dokument, utskick, bilder och/eller artiklar som används i marknadsföringen. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Om behövligt, bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter.  

 

Om du ställer upp som modell träffar vi ett avtal som reglerar vår rätt att använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål. I sådana fall sker behandlingen med stöd av att behandlingen nödvändig för att fullgöra vårt avtal.   

 • Marknadsföring av vårt utbud av produkter och tjänster m.m. i tryckta och digitala medier, på vår hemsida, utskick och nyhetsbrev där du förekommer med namn och/eller bild. 
 • Lagring och arkivering av bilder m.m. där du förekommer i syfte att användas i framtida marknadsföring. 

 

Om vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, gör vi det enbart baserat på ditt uttryckliga samtycke, som vi inhämtar i samband med fotograferingen eller därefter, eller som du lämnar till oss när vi träffar avtal om fotograferingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.  

 • Lagring och administrering av dina personuppgifter i syfte att matcha material som du tillhandahållit oss för användning i vår marknadsföring med sådant material. 
 •  

Om du som kreatör eller upphovsrättsinnehavare tillhandahåller oss material att använda i vår marknadsföring träffar vi ett avtal som reglerar våra respektive rättigheter och skyldigheter att använda materialet. I sådana fall sker behandlingen med stöd av att behandlingen nödvändig för att fullgöra vårt avtal.   

 • Publicering av ditt namn som kreatör/upphovsman i samband med publicering av det material som du tillhandahållit oss.  

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter, t.ex. din rätt att bli namngiven enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning. 

 

 

2.9 När du är eller representerar någon av våra nuvarande eller framtida leverantörer, återförsäljare och samarbetspartners. 

Vi behandlar dina personuppgifter när du är en leverantör till oss, kan komma att leverera produkter eller tjänster till oss, eller när du representerar ett sådant företag. På samma sätt behandlar vi dina personuppgifter när du är eller representerar en återförsäljare av våra produkter, eller på annat vis är eller representerar en samarbetspartner till oss. Personuppgiftsbehandlingen kan vidtas i syfte att kommunicera med dig, vid förhandling och tecknande av avtal, reklamationer eller felhantering eller av andra anledningar för att hantera och administrera vår professionella relation. 

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att administrera avtalsförhållandet, följa upp de produkter och tjänster som du eller företaget du representerar köper av eller tillhandahåller oss, för att kommunicera med dig och för att hantera eventuella rättsliga krav. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, fotografi, adress, e-mail, telefonnummer, titel, befattning m.m.). Vi kan få dessa uppgifter från dig eller din arbetsgivare eller det företag som du representerar. 
 • Orderinformation eller övrig kommunikation som du deltar i eller där du anges som referensperson. 
 • Betalningsinformation och betalningshistorik. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter. 
 • Administration av köpet (information, fakturering, betalning, leverans m.m.). 

 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, eller vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås, t.ex. avseende ditt önskemål om information, hantera beställningar, fakturahantering, support och administrering av avtalsförhållandet. Utan den efterfrågade informationen kan inte avtalet fullgöras av oss. 

Om du är representant för det företag som är vår leverantör, återförsäljare eller samarbetspartner: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förbereda, administrera fullgöra avtalet med det företag du representerar, samt att tillhandahålla dig information, hantera beställningar, fakturahantering, support och administrering av avtalsförhållandet i din egenskap av representant för vår leverantör. 

 • Kreditupplysning 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att i vissa fall begära en kreditupplysning innan vi genomför avtalet, för att säkerställa att du eller den du representerar kommer ha finansiell förmåga att genomföra det aktuella avtalet. 

 • Kommunikation kring avtalet (planering, uppföljning, utvärdering m.m.) 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kommunicera, planera, följa upp och utvärdera frågor kring avtalet med dig eller det företag du representerar eller arbetar för. 

 • Administration av potentiella klagomål, reklamationsärenden och garantikrav. 

Det ligger också i vårt berättigade intresse att kunna försvara oss mot och hantera eventuella krav eller klagomål i relation till ett avtalsförhållande med dig eller det företag du representerar.  

 • Administration och hantering av rättsliga anspråk. 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella rättsliga anspråk. 

 • Nödvändig uppföljning, administration och rapportering kring våra avtal och affärer, vilka möjliggör för affärs- och produktutveckling.  

Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna utveckla våra affärer och produkter. Vid rapportering internt kan dina personuppgifter förekomma i handlingar som används som underlag.  

 • För att uppfylla krav i lag och annan författning som gäller för oss, t.ex. bokföringslagen. 

Om dina personuppgifter återfinns i dokument som måste sparas, på grund av exempelvis regler i bokföringslagen, behandlar vi uppgifterna för att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

 

2.10 När du representerar, äger eller arbetar vid ett företag som vi avser förvärva eller företräder säljaren av ett sådant företag 

När vi är part i ett företagsförvärv kan vi komma att behandla personuppgifter i olika utsträckning i syfte att utvärdera, genomföra och därefter följa upp förvärvet. I vissa fall, men inte alltid, kan dina personuppgifter förekomma i det material som vi får del av, t.ex. vid en företagsundersökning. Observera att det är den som delar information med oss som behöver tillse att detta sker på rätt sätt och i enlighet med de tillämpliga dataskyddsreglerna. Väderstad har inte på förhand möjlighet att påverka vilka personuppgifter som Väderstad kommer att få del av i samband med förvärvet.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi kan få del av dina personuppgifter som innefattas i det material som vi granskar i en företagsundersökning (”due diligence”) i syfte att utvärdera om vi vill fullfölja köpet. Därtill kan vi behöva använda dina personuppgifter i samband med förhandling och administration av avtalsförhållandet med dig som är eller representerar säljaren, för att kommunicera med dig, för att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att i förekommande fall fullfölja vårt förvärv och för att hantera eventuella rättsliga krav. När ett förvärv är genomfört kan vi också behöva behandla dina personuppgifter i syfte att implementera verksamheten i Väderstads koncern.  

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, fotografi, adress, e-mail, telefonnummer, titel, befattning m.m.). Vi kan få dessa uppgifter från dig, din arbetsgivare, det företag som du representerar och som vi avser att förvärva eller från dess ägare. 
 • Annan information om företaget som delas med oss och som innehåller dina personuppgifter. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter. 
 • Administration, förhandling och genomförande av förvärvet.  

 

 

 

 

 

 

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, eller vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås, t.ex. förhandla avtalet och administrera avtalsförhållandet. Utan den efterfrågade informationen kan inte avtalet fullgöras av oss. 

Om du är representant för det företag som vi är intresserade av eller representerar säljaren: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förbereda, utvärdera, förhandla, administrera, och i förekommande fall fullgöra förvärvet och avtalet med det företag du representerar. 

 • Genomföra företagsundersökning samt utvärdera resultatet. 

I förekommande fall kan dina personuppgifter innefattas i det material som vi eller våra rådgivare erhåller från annan personuppgiftsansvarig och som granskar avseende företaget i samband med en företagsundersökning inför ett förvärv. Det ligger i vårt berättigade intresse att utvärdera och undersöka det företag vi överväger att förvärva  i syfte att säkerställa företagets skick innan ett förvärv genomförs.   

 • Kommunikation kring avtalet (planering, uppföljning, utvärdering m.m.) 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kommunicera, planera, följa upp och utvärdera frågor kring avtalet med dig eller det företag du representerar eller arbetar för. 

 • Implementering av verksamheten i Väderstads koncern efter förvärvet. 

I förekommande fall kan dina personuppgifter behandlas av oss i samband med implementering av ditt företags verksamhet i vår koncern efter ett förvärv. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att fullgöra förvärvet och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att tillse att företagets verksamhet blir en del av Väderstads koncern.  

 • Administration och hantering av rättsliga anspråk och garantikrav. 

 

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla fullständiga uppgifter för att kunna försvara oss mot och hantera eventuella rättsliga anspråk. 

 • För att uppfylla krav i lag och annan författning som gäller för oss, t.ex. bokföringslagen. 

Om dina personuppgifter återfinns i dokument som måste sparas, på grund av exempelvis regler i bokföringslagen, behandlar vi uppgifterna för att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

 

2.11 När du besöker våra lokaler 

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker oss. 

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att alltid veta vilka personer som vistas i och har vistats i våra lokaler. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress, telefonnummer) 
 • Fotografi. 
 • Registreringsnummer till din bil.  
 • Kredit- och betalkortsuppgifter (om tillämpligt). 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Bekräftelse av din identitet och dina kontaktuppgifter inför, vid och efter ditt besök. 
 • Vid in- och utpassering i våra lokaler. 
 • Framtagande av namn- och besöksbrickor. 
 • Upptagande av rörlig bild via övervakningskameror i eller utanför våra lokaler samt lagring av denna i upp till trettio (30) dagar. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet med tillräckliga brand, säkerhets- och sekretessåtgärder att minska risken för skada genom att alltid veta vilka personer som vid var tid vistas i och har vistats i våra lokaler.  

 • När du handlar med kredit- eller betalkort i vår butik. 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig eller den du representerar att ta emot och bekräfta betalning. 

 

2.12 När du deltar i en rekryteringsprocess hos oss 

Vi behandlar personuppgifter när du deltar i en rekryteringsprocess hos oss, eller annars deltar i vår verksamhet som konsult eller motsvarande. I vissa fall samarbetar vi med externa rekryteringsföretag i våra rekryteringsprocesser. I sådana fall kommer vi upplysa dig särskilt om det. Om du är konsult kan det vara så att din arbetsgivare försett oss med dina personuppgifter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att du angetts som referens av en annan person som söker arbete hos oss. 

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att rekrytera personal och konsulter och, i förekommande fall, för att hålla kontakten med potentiella kandidater i syfte att informera om relevanta lediga tjänster i framtiden. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer, bild, personnummer m.m.). 
 • Personuppgifter som du förser oss med i din ansökan till oss, vid intervjuer och tester, och som finns i de dokument, intyg, betyg och liknande som är en del av din ansökan. 
 • Personuppgifter som förekommer i allmänt tillgängliga register och sociala medier. 
 • Övriga personuppgifter om dig som referens till den person som söker arbete lämnat till oss inom ramen för ett rekryteringsförfarande. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Nödvändig behandling för att administrera, organisera och slutföra allmänna och specifika rekryteringsprocesser. 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Utan den efterfrågade informationen kan du inte söka arbete hos oss. 

 • Övrig behandling för att administrera, organisera och slutföra allmänna och specifika rekryteringsprocesser. 

Det ligger i vårt berättigade intresse att säkerställa att vi interagerar med den individ som söker en tjänst hos oss, eller som ska delta i vår verksamhet som konsult eller liknande, och att vi kan utvärdera individens ansökan. Detsamma gäller den andra data som genereras vid intervjuer och tester, eller som finns med i ansökan på ett eller annat vis. 

 • Nödvändig behandling för att uppfylla krav i tillämplig lagstiftning i vår rekryteringsprocess.  

Viss behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de krav som lagstiftning ställer på oss i relation till rekrytering och anställning m.m. Om vi inte erhåller de efterfrågade uppgifterna, kan vi vara tvingade till att säga nej till din ansökan eller till ditt deltagande i vår verksamhet. 

 • I vissa fall, lagring i upp till sex (6) månader i syfte att informera och hålla kontakten för potentiella tjänster i framtiden. 

 

Om vi får ditt samtycke kommer vi att lagra dina uppgifter och under den tiden eventuellt behandla dina personuppgifter i syfte att kontakta dig och informera om tjänster eller uppdrag som vi tror skulle passa dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.   

 

2.13 När du använder IT-system som vi tillhandahåller 

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår Partner Portal eller skapar en användare i vår Collection Shop, eller liknande system som tillhandahålls av oss till dig eller till den du representerar.  

Varför använder vi dina uppgifter? Vi använder dina uppgifter för att säkerställa korrekt behörighet och åtkomst vid din inloggning och användning m.m. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress, telefonnummer). 
 • Inloggningsuppgifter. 
 • Företagsuppgifter som innehåller dina personuppgifter. 

 

Typ av behandling 

Laglig grund 

 • Bekräftelse av din inloggning.  
 • Loggning av din inloggning och vidtagna åtgärder. 
 • Säkerställa din behörighet att logga in.  

Det ligger i vårt berättigade intresse att säkerställa att rätt personer loggar in i våra system, och att vi utbyter information med rätt part.  

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part. I vissa fall överför vi dock dina personuppgifter till andra bolag inom Väderstad Group eller till tredje parter, se ytterligare information om olika kategorier av mottagare under rubrikerna nedan. Överföringarna är i sådana fall nödvändiga för att möjliggöra driften av vår och Väderstad Groups verksamhet. Vid överföring av dina personuppgifter har vi sett till att ansvaret för dessa regleras genom avtal och andra lämpliga skyddsåtgärder.  

 

Om du vill få mer detaljerad information om vilka som mottar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. 

 

3.1 Överföring inom Väderstad Group 

Personuppgifter kan delas inom Väderstad Group för de syften som framgår av denna Integritetspolicy. Om bolaget inom Väderstad Group inte meddelar dig annat, sker deras behandling av dina uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.  

3.2 Överföring till auktoriserade återförsäljare eller andra samarbetspartners 

Vi kan ta emot eller skicka eller vissa av dina personuppgifter till Väderstads auktoriserade återförsäljare i det land du är verksam i för de syften som framgår av punkt 2 ovan. T.ex. om du initierar ett garantiärende hos oss, kan vi skicka dina uppgifter till din närmaste återförsäljare i syfte att hantera ditt garantiärende.   

3.3 Överföring i särskilda fall  

Vi kan skicka vissa av dina personuppgifter till tredje part i samband med försäljning eller annan överföring av del av Väderstad Groups verksamhet.  

3.4 Överföring till tredje land utanför EU/EES 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners hanterar som huvudregel bara dina uppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I de fall uppgifter hanteras utanför EU/EES (i det som kallas ”tredjeland”) finns det antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet har ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter (en adekvat skyddsnivå) eller att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder för dina uppgifter som ser till att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi använder oss av eller information om var de finns tillgängliga är du välkommen att kontakta oss. 

3.5 Myndigheter 

Om vi har en rättslig skyldighet att göra det lämnar vi ut dina personuppgifter till myndigheter på deras eller din begäran, eller på eget initiativ. 

3.6 Säkerhetsbolag, inkassobolag, andra rättsliga biträden, domstolar   

Vi kan lämna ut dina uppgifter till säkerhetsföretag, inkassobolag, rättsliga biträden, eller domstolar om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, t.ex. för att undersöka potentiella brott eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem, eller för att t.ex. kräva betalning. 

3.7 IT-leverantörer och samarbetspartners som utför uppdrag åt oss 

Vi kan lämna ut dina uppgifter till våra produkt- och tjänsteleverantörer, så som leverantörer av trådlösa tjänster, systemleverantörer, betaltjänstleverantörer, företag som hanterar och driver vår webbplats, skickar meddelanden eller utför dataanalyser, i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet eller fullgöra våra åtaganden mot dig i enlighet med ovan beskrivna ändamål. 

3.8 Leverantörer av finansiella tjänster 

Vi kan lämna ut dina uppgifter till systemleverantörer, rådgivare, banker, våra övriga finansiella samarbetspartners och andra finansiella aktörer för att bearbeta, lagra eller hantera betalningar och/eller annan finansiell information för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet eller fullgöra våra åtaganden mot dig. 

4. Förekomst av individualiserat automatiserat beslutsfattande m.m. 

I våra maskiners mjukvara och i våra applikationer förekommer automatiserat beslutsfattande i viss utsträckning. Det innebär att den maskin eller applikation som du använder kan komma att fatta automatiska beslut baserat på vad du delar med den, eller exempelvis hur du använder din maskin. Beslutsfattandet sker dock endast i syfte möjliggöra din användning av våra maskiner, och inte för att göra en bedömning av dig som användare av maskinerna (s.k. profilering). Att vissa data (t.ex. positioneringsdata) direkt eller indirekt utgör personuppgifter är därmed inte den primära delen i beslutsfattandet, utan behandling av personuppgifterna sker endast som ett led i den analys och de slutsatser som presenteras för dig som användare.  

5. Hur länge uppgifterna behandlas och lagras  

5.1 Uppgifter för att fullgöra avtal  

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att förhandla, utvärdera, ingå och fullgöra avtal med dig, din arbetsgivare eller den du representerar, behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera och fullgöra avtalsförhållandet, och därefter under den tid det är nödvändigt, exempelvis under den tid som du eller den aktör som du är kontaktperson för och vi har eller kan rikta rättsliga anspråk mot varandra. 

 

5.2 Uppgifter när du köpt en av våra produkter 

Personuppgifter som vi behandlar när du köpt en av våra produkter direkt från oss, ett annat bolag i Väderstad Group eller från någon av våra återförsäljare eller samarbetspartners behandlas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till vår administration och leverans av din produkt och när köpet är genomfört så länge som det är nödvändigt med hänsyn till lämnade garantier och vårt ansvar för de produkter som vi sålt (exempelvis för att kunna informera dig om och möjliggöra nödvändiga uppdateringar av programvaran i din maskin).  

 

5.3 Uppgifter för rättsliga anspråk 

När vi behandlar personuppgifter för att kunna utöva rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig eller det företag som du är kontaktperson för behandlar vi dina uppgifter under garanti- eller ansvarsperioder (t.ex. vid försäljning av maskiner, reservdelar, tillbehör eller distribution av appar) och därefter under den tid som du eller den aktör som du är kontaktperson för och vi har eller kan rikta rättsliga anspråk mot varandra. När du deltagit i en rekryteringsprocess sparar vi dina uppgifter under den tid du kan rikta rättsliga anspråk mot oss med anledning av rekryteringen. 

 

5.4 Uppgifter för att skicka marknadsföring till dig 

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att informera om nyheter i vår verksamhet eller produktuppdateringar etc. behandlas så länge du eller det företag du representerar har en affärsrelation till oss och en viss tid därefter, eller (om vår behandling grundar sig på ditt samtycke) så länge som du samtyckt till, eller tills du tar tillbaka ditt samtycke.  

 

Oavsett om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att motta vår marknadsföring eller inte har du alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från sådana utskick genom att maila Väderstad på gdpr@vaderstad.com alternativt använda den kommunikationskanal som står specificerat i utskicket. Om du avregistrerar dig upphör behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.  

 

5.5 Uppgifter för att skicka information om din Väderstad-maskin till dig 

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att informera dig om din Väderstad-maskin behandlas till dess du väljer att avregistrera dig från dess genom att maila Väderstad på gdpr@vaderstad.com alternativt använda den kommunikationskanal som står specificerat i utskicket. Som längst kommer vi dock lagra dina personuppgifter under den förväntade användningstiden för din Väderstad-maskin.  

5.7 För analys och affärsutveckling 

Personuppgifter som vi behandlar för att analysera vår kundbas i syfte att utveckla vår verksamhet och tillhandahålla våra kunder uppdaterade, relevanta och förbättrade erbjudanden, lagras så länge så länge du eller det företag du representerar har en affärsrelation med oss och en viss tid därefter, eller (om vår behandling grundar sig på ditt samtycke) till dess du tar tillbaka ditt samtycke.  

 

5.8 Övrigt 

Väderstad kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav eller om Väderstad enligt ovan angivna ändamål har rätt att göra det. Exempelvis sparas personuppgifter i bokföringsdokumentation i minst sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

 

6. Dina rättigheter 

GDPR innebär en förstärkning av den personliga integriteten och rättigheter för den enskilda individen, jämfört med tidigare lagstiftning. Du har bl.a. vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter som du får utöva mot oss. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Dina rättigheter beskrivs nedan i korthet.  

 

6.1 Rätt att återkalla ditt samtycke  

Om vår behandling grundar sig på ditt samtycke, får du när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen. Återkallelsen får dock ingen effekt på den behandling som skett innan återkallelsen ägde rum. 

 

6.2 Rätt att invända mot behandling  

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för detta ändamål.  

 

6.3 Rätt till begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten föreligger också om du har invänt mot behandlingen och vi inte ännu utfört kontroll av om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. 

 

6.4 Rätt till tillgång 

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Vid ett sådan begäran måste vi säkerställa din identitet.  

 

6.5 Rätt till rättelse 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter. Om du har ett användarkonto hos Väderstads Partner Portal kan du även själv rätta och uppdatera din information där.  

 

6.6 Rätt till radering 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. 

  

6.7 Rätt till dataportabilitet 

Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att dina personuppgifter överförs i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.  

 

6.8 Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du lämnar med fördel ett sådant klagomål till myndigheten i det land inom EU/EES som du bor eller arbetar i. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

7. Kontaktuppgifter 

För att komma i kontakt med oss avseende vår behandling av dina personuppgifter, eller för att åberopa dina rättigheter vänligen kontakta Väderstads Dataskyddssamordnare via e-post: 

 

gdpr@vaderstad.com eller per post: 

 

Väderstad AB 

Box 85 

590 21 Väderstad 

 

Märk kuvertet med "Dataskyddssamordnare".  

 

8. Ändringar i vår integritetspolicy 

Denna integritetspolicy kan när som helst komma att uppdateras utan föregående avisering vid, den vid var tid gällande versionen finns alltid publicerad på hemsidan och numreras löpande.  

 

Om vi gör väsentliga ändringar i texten, t.ex. avseende ändring av ändamålen för behandlingar av dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats. I tillämpliga fall kommer ändringen även att skickas genom e-post, finnas tillgänglig i våra lokaler och publiceras på Väderstads Partner Portal.