Know-how filmer

Med våra kunskapsvideor vill vi dela med oss av vår kunskap om jordbruk och jordbruksmetoder för att hjälpa dig att optimera din jordbruksverksamhet.

På Väderstad tillverkar vi inte bara lantbruksmaskiner utan driver även Väderstadgårdar i Sverige och Tyskland. Huvudsyftet med dessa gårdar är att driva utvecklingen av våra maskiner och samtidigt få förstahandsinsikt i olika odlingsmetoder.

Scrolla bara ner och klicka på filmen du är intresserad av. Du kan se den på vår hemsida (liten eller helskärm) eller se den på Youtube.

Know-how videor: Prestanda

Dessa know-how-videor hjälper dig att bestämma vilka verktyg du ska använda för att förbättra dina resultat ytterligare.

Läs mer

När ska man använda de olika typerna av vingskär?

Att välja rätt vingskär är avgörande för att förbättra arbetsresultatet, både i marken och på markytan. Vingskären spelar en nyckelroll för att uppnå en genomskuren jordprofil, speciellt vid grund till medeldjup bearbetning.

Läs mer

Vilken spets ska man välja efter olika vädersituationer?

Vädret spelar en viktig roll för att välja rätt spets. Beroende på väderförhållanden kan spadtestet hjälpa till att avgöra om man ska köra eller vänta. Lätta jordar förblir i allmänhet stabila oavsett väder, medan tunga lerjordar kan förberedas för extrema väderförhållanden.

Läs mer

Vilken spets ska väljas till olika jordarter?

Jordarten har ett stor påverkan på valet av spets. En spets nyckelfunktion är att bryta upp jordpackning och blanda in växtrester. I lättare jordar, som tenderar att bli självkomprimerande, är prioriteten att maximera jordpenetrationen. Tyngre lerjordar har generellt redan en bra jordstruktur, här riskerars att kockor bildas under jordbearbetningen.

Läs mer

Hur påverkar skenan kultivatorresultatet?

Skenan är lika viktig som spetsen. Medan spetsen bryter upp jorden, hanterar skenan därefter jordflödet. En rätt utformad skena kastar jorden framåt istället för uppåt. Det fördubblar effektivt inblandnings- och bearbetningseffekten.

Läs mer

Hur väljer man kultivatorspets under extrema år?

Tillgång till vatten är ofta den mest begränsande faktorn för grödans utveckling. Optimalt spetsval bör noga övervägas för både extremt torra och extremt våta år. Faktorer som rotutveckling och mängden växtrester i fält spelar avgörande roll när man väljer den optimala spetsen till en pinnkultivator.

Läs mer

Know-how videor: Bearbetning

I dessa know-how-videor hittar du användbar information om hur du investerar i framtida skörd.

Läs mer

Vad är syftet med jordbearbetning med pinne?

Pinnkultivatorn är ett viktigt redskap i många olika odlingssystem. Dess agronomiska prestanda inkluderar viktiga uppgifter som att blanda in och luckra jorden, ta bort skördeminskande markpackningar, skapa finjord, främja rotåterpackning och minimera problem som orsakas av sniglar, möss och skadeinsekter.

Läs mer

Vad är fördelen med tallriksbearbetning?

Tallrikskultivatorn är ett optimalt bearbetningsredskap för den första överfarten efter tröskan i stubb. Den erbjuder en hög bearbetningshastighet och är en kostnadseffektiv bearbetning, samtidigt som den ger många  agronomiska fördelar.

Läs mer

Vad är ultragrund bearbetning?

Ultragrund jordbearbetning innebär full bearbetning över hela ytan, men på ett arbetsdjup på bara 2-3 cm. Detta bidrar till att öka fälthygienen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar till efterföljande gröda. Detta minimerar också störningen av jorden och strukturen längre ner i profilen.

Läs mer

Hur ser den perfekta såbädden ut?

Utsädets största potential tas tillvara först när det placeras perfekt i jorden. Utsädet behöver fukt, en effektiv återpackning och den optimala jordtemperaturen för en snabb groning, likväl behövs en väderbeständig övre jordyta för att förhindra skorpbildning.

Läs mer

Varför är hantering av växtrester viktigt?

God hantering av växtrester är en viktig nyckel för gårdens växtodling. Om växtresterna hanteras på fel sätt kan de orsaka problem i efterföljande överfarter såväl som för den kommande grödan.

Läs mer

Hur skapar man en såbädd för precisionssådd efter djup bearbetning?

En väl förberedd såbädd är avgörande för precisionssåmaskiner i sådd med hög hastighet. Väl förberedd innebär jämna jordförhållanden med ordentlig återpackning för att skapa en fast såbädd och tillräckligt med finjord i den övre jordprofilen för att kunna stänga såfåran bra.

Läs mer

Know-how videor: Etablering

Dessa know-how-videor ger dig användbar information och tips om hur du maximerar avkastningspotentialen för varje gröda.

Läs mer

Vad är fördelen med variabel utsädesmängd?

Målet med varierad utsädesmängd är att etablera ett jämnt plantantal över hela fältet för att uppnå högsta skörd och bästa produktkvalitet och maximera nettovinsten. Groningen av utsädet påverkas av olika jordtyper. En variabel utsädesmängd kan hjälpa till att kompensera för olika groning i olika jordarter och minimera dessa effekter.

Läs mer

Vilket såmaskinskoncept ska väljas: Enkeltallriksbillen

När du ska välja mellan en enkeltallriksbill eller dubbeltallriksbill till din nya såmaskin är det viktigt att förstå att det inte bara är självabillen som är det viktiga, lika viktigt är återpackningen runt såbillen, sättet att följa markkonturerna och tekniken för att hålla billtrycket.

Läs mer

Vilket såmaskinskoncept ska väljas: Dubbeltallriksbillen

När du ska välja mellan en enkeltallriksbill och dubbeltallriksbill till din nya såmaskin, är det viktigt att förstå att det inte bara är själva billen som är det viktiga, lika viktigt är återpackningen runt såbillen, sättet att följa markens konturen och tekniken att hålla billtrycket.

Läs mer

Varför så gödning vid sådd eller precisionssådd?

Många såmaskiner och precisionssåmaskiner finns som kombimodeller, vilket innebär att du kan så gödning i samma överfart som utsädet sås. Fördelarna är att spara en operation vid spridning av gödsel, öka växtupptaget av gödningen, spara bränsle och uppnå högre skörd. Placeringen av gödseln spelar därför en nyckelroll i växtodlingen.

Läs mer

Varför är fröplaceringen så viktig och hur kan den kontrolleras?

Bra fröplacering är avgörande för att skapa samma förutsättningar för varje planta. Detta hjälper dig att maximera skördepotentialen för ditt fält. När vi talar om exakt fröplacering menar vi samma djup på alla kärnor, såväl som stabilt avstånd i såraden och mellan raderna.

Läs mer

Varför sådd i hög hastighet?

Sådd i högre hastigheter erbjuder flera fördelar i fält, eftersom en större areal kan sås med samma maskin. Detta ger inte bara möjligheten att öka nettovinsten genom snabbare slutförande av arbetet, vilket är nyckeln när läglighetsfaktorn är avgörande, utan det säkerställer också en mer exakt fröplacering.

Läs mer