Vattenhushållning

Om det inte regnar efter sådd är det vatten som finns tillgängligt i och under såbädden avgörande för om en ny gröda ska kunna etableras. Det gäller att vara rädd om detta vatten och hushålla med det noggrant om utsädet ska gro.

Solen värmer jorden

När solen går upp och börjar lysa på ett nysått fält värmer energin i solstrålarna upp vattnet i och under såbädden. En del vattenmolekyler får tillräckligt mycket energi för att övergå till gasform och strävar efter att röra sig bort från såbädden och upp i luften som vattenånga.

Läs mer
Vattenavdunstning går ofta att se med blotta ögat

Denna vattenavdunstning går ofta att se med blotta ögat när fuktig jord värms upp av värmande solstrålar som här.

I princip är det samma fenomen som när man kokar upp vatten på en spis vattnet lämnar kastrullen i form av vattenånga i takt med att temperaturen på vattnet stiger.

Läs mer

Silt ger vattenavgång

Vattenavdunstning från markytan efter sådd styrs till stor del av storleken på aggregaten i såbädden.

Figur ovan illustreras det principiella sambandet mellan hastigheten på vattenavdunstningen och jordpartiklarnas eller aggregatens diameter. Ett första maximum i vattenavdunstning finns vid partikelstorlekar 0,005-0,02 mm. Det är ungefär området för kornstorleken silt och speglar att dessa kapillära jordar transporterar upp vatten till markytan där det sedan avdunstar från såbädden. På sådana siltjordar gäller det att bryta kapillariteten så att inte allt vatten förloras

Läs mer

Grovt ger turbulens

Ett andra maximum på avdunstningshastigheten nås när aggregatstorleken når över 50 mm, som ofta blir fallet på jordar med hög lerhalt. Med så grova aggregat på såbädden blir luftströmmarna turbulenta och dessa luftstömmar torkar ut såbädden. Mitt emellan dessa toppar infaller ett minimum av vattenavdunstning där aggregaten har en diameter på omkring 2 mm. Där är aggregaten inte tillräckligt små för att tillåta kapillär vattentransport, men samtidigt inte tillräckligt grova för att ge turbulenta luftströmmar. Med aggregat i den storleken på en såbädd läggs ett lock på och vattenavdunstningen blir minimal.

Det går att visa om man renodlar olika aggregatstorlekar i modellexperiment, se ovan. Det är med andra ord aggregatstorleken som styr vattenavdunstningen från en öppen jord.

Läs mer

Höstvete, 3 veckor efter sådd

A: Aggregat < 2 mm ger 95% uppkomst

B: Aggregat 2-5 mm ger 60% uppkomst

C: Aggregat > 5 mm ger 35% uppkomst

Läs mer

Halmen reflekterar strålar

Också växtrester som halm i markytan påverkar hur stor vattenavgången ska bli från jorden. Halm i markytan påverkar vattenavgången på åtminstone 2 sätt:

  • den ljusa halmen reflekterar solens strålar i motsats till den ofta mörkare jorden som absorberar energin
  • halmen kan bryta av en kapillär upptransport av vatten

Tillsammans gör dessa båda faktorer att markytan värms upp mindre på våren och vattenavdunstningen bromsas upp.

Den reducerade bearbetningen kan ofta dra nytta av detta fenomen. En bättre vattenhushållning i kombination med bättre skydd mot erosion är båda orsaker till att reducerad bearbetning är dominerade odlingsform i torra jordbruksområden som prärierna i USA och Kanada.

Läs mer