Markpackning

Markpackning innebär att porer som annars transporterar vatten och luft pressas samman. Det förhindrar rötternas tillväxt och kan ge syrebrist. Markpackning kan leda till kraftigt sänkt avkastning.

Markpackningen innebär per definition att densiteten i jorden ökar när den komprimeras. Jorden blir med andra ord tätare och varje liter jord väger mer när porerna pressas samman. Det är ofta lätt att förstå och föreställa sig effekten av markpackning när man ser ett traktordäck rulla fram över lucker jord under för våta förhållanden.

Rötterna hindras

Markpackning gör att rötternas tillväxtbegränsas och påverkar det mekaniska motståndet för rotutvecklingen på två sätt:

  1. packningen minskar antalet och storleken på större porer, s.k. makroporer. Det leder till att det finns färre porer med större diameter än rötternas där rötterna kan växa obehindrat utan mekaniskt motstånd
  2. packningen ökar det mekaniska motståndet i jorden genom att pressa markpartiklarna närmre varandra
Läs mer

Vattentransport begränsas

Markpackningen försämrar också vattentransporten ner genom jorden. Det orsakar vattenmättnad i de övre lagren som i sin tur kan leda till syrebrist för rötterna enligt figur. Markens luftningsstatus påverkar dessutom tillgängligheten av olika näringsämnen, t.ex. kväve och mangan. Under syrefria förhållanden kan denitrifikation leda till stora kväveförluster som kväveoxid eller kvävgas till atmosfären. På detta sätt kan markpackningen minska kvävetillgången i jorden.

Läs mer

Water transport restricted due to compaction

Viktig luft. Riktlinjerna för en jords luftfyllda porositet: > 25 procent luft innebär bra luftning, 10–25 procent luft kan resultera i begränsningar under vissa omständigheter, och < 10 procent luft är karakteristiskt för syrebrist..

Läs mer

Möjliga åtgärder för förbättring

För att undvika markpackning är förebyggande åtgärder viktiga som bidrar till en bättre markstruktur på lång sikt. Bland dessa åtgärder finns dränering, strukturkalkning, att hålla marken bevuxen och tillförsel av externt organiskt material. Åtgärderna gör jorden torrare vilket minskar markpackningen på djupet.

Odlingssystemet och jordbearbetningen är också avgörande för markpackningen. Viktigast är att inte bearbeta när jorden är för våt. En torr jord får högre bärighet för belastningar, medan en fuktig jord komprimeras under samma tryck. Stor anläggningsyta med hjälp av breda däck eller dubbelmontage tillåter ett lägre däckstryck. Antalet överfarter är enligt resultaten i figuren nedan också viktigt liksom att hålla totalvikten för ekipagen så låg som möjligt.

Läs mer

I Önnestad i Skåne utfördes under år 2000 ett försök (L2-7118) för att testa hur markpackning före vårsådd påverkade skörden av olika grödor (korn, vete, havre, sockerbetor och ärter). Packningen åstadkoms genom att man körde olika många gånger med olika tunga laster över fältet före sådd:

  1. sådd utan packning
  2. en överfart + sådd
  3. en överfart med flytgödseltunna + sådd
  4. tre överfarter med flytgödseltunna + sådd
Läs mer

Resultaten visar att skörden av vårvete, korn och havre påverkades positivt av viss packning, d.v.s. en överfart före sådd. För sockerbetor och ärter däremot sänktes skörden redan i det andra ledet. Med ökande antal överfarter och därmed ökad markpackning minskade därefter skördarna av alla grödorna. Mest negativt påverkades ärterna som är särskilt känsliga för syrebrist.

Läs mer

Ordlista:

Porer = markens porer syftar på de hålrum, kanaler och sprickor som antingen är fyllda med vatten eller luft beroende på markens aktuella vattenhalt

Denitrifikation = denitrifikation är en process som sker i marken under låg syremättnad då denitrifikationsbakterier omvandlar växttillgängligt nitrat (NO3) till kvävgas (N2). Om denitrifikationen inte är fullständig bildas lustgas (N2O) som är en stark växthusgas.

Läs mer