Markstruktur

Markstruktur beskriver hur jorden är uppbyggd. Sanden i en sandjord hålls bara svagt samman och bildar inte aggregat vilket däremot lerpartiklarna i en lerjord gör. Aggregaten gör en lerjord lättare att bruka och förbättrar transporten av luft och vatten.

Markstruktur definieras som 3D-arrangemanget av jordens primärpartiklar, d.v.s. hur primärpartiklarna är lagrade och sammanbundna med varandra. Avgörande för jordens struktur är bl.a. dess textur och halt av organiskt material. En skiljelinje går mellan jordar i enkelkornstruktur och jordar i aggregatstruktur.

Läs mer
En sandjord som denna är ett exempel på en jord i enkelkornstruktur.

Sand hålls inte samman

En sandjord som denna är ett exempel på en jord i enkelkornstruktur. Sandkornen är relativt stora och ofta bara löst sammanhållna. Även med högre halt av kolloider faller sandjorden samman när den utsätts för tryck i marken. En sandjord med låg lerhalt kräver oftare djupare bearbetning för att vara en god odlingsjord och växtplats. En begränsad lerhalt ger sandjorden en låg inneboende strukturbildningskapacitet.

Läs mer
En lerjord som denna hålls samman och uppvisar ofta aggregatstruktur.

Lerjord blir aggregerad

En lerjord som denna däremot hålls samman och uppvisar ofta aggregatstruktur. Leret sätter redan vid halter på 5 % en mycket stark prägel på jorden och dominerar egenskaperna.

Aggregatstrukturen är ett resultat av en mängd processer i marken som tillsammans formar aggregat som dessa (se ovan). Dessa strukturbildande processer påverkar markstrukturen i ett dynamiskt samspel med jordbearbetningen.

Läs mer
Aggregatstrukturen är ett resultat av en mängd processer i marken som tillsammans formar aggregat som dessa. 

Aggregat förbättrar jorden

När lerpartiklarna kittas samman i aggregat förbättras nästan alltid jordens egenskaper. En viktig effekt är att jordbearbetningen blir lättare. Genomluftningen blir också bättre och transporten av syre till och koldioxid från rotsystemet underlättas. Med aggregatstrukturen förbättras dessutom både genomsläpplighet för vatten och den vattenhållande kapaciteten. En god markstruktur gör en odlad lerjord till en mer produktiv växtplats eftersom alla viktiga funktioner för växten och dess rotsystem underlättas. Det ger snabbare tillväxt och högre avkastning.

Läs mer

Ordlista:

Textur = markens textur syftar proportionerna av mineralpartiklar med olika medeldiameter, d.v.s. vilket storleksförhållandet är mellan framför allt sand, silt och lera enligt tabell "Korngruppsindelning" i kapitel Jordens byggstenar

Enkelkornstruktur = en jord i enkelkornstruktur består av dess primärpartiklar som mycket lite eller inte alls hålls samman med varandra i någon form av aggregat

Aggregatstruktur = när primärpartiklarna kommer ur korngruppen ler binds de till varandra och bildar aggregat som sedan kan stabiliseras av organiskt material, kalk och olika kemiska utfällningar

Kolloid = kolloider är markens finaste partiklar med en medeldiameter under 0,0002 mm. Till kolloiderna hör en del organiskt material samt finler.

Syre = grundämne som förekommer i luft som syrgas O2 i halten 21 procent – livsnödvändigt i cellandningen för växter och dess rötter

Koldioxid = gasformig restprodukt (CO2) från cellandningen i rötterna som också är byggsten tillsammans med vatten när växterna tillverkar sockerarter genom fotosyntesen

Läs mer