Direktsådd

Vid direktsådd placeras utsädet utan föregående bearbetning i föregående grödas skörderester. Direktsådd används framförallt i torra odlingsområden i bl.a. Kanada, USA, Ryssland, Ukraina och Australien, men förekommer i större eller mindre omfattning även i övriga världen. 

Direktsådd med bearbetande såmaskiner

Direktsådd med bearbetande såmaskiner ger i princip samma förutsättningar som grund reducerad bearbetning. De skillnader i odlingsteknik som uppkommer är att möjligheten till mekanisk bekämpning av spillsäd och ogräs minskar, att nedbrytningen av skörderesterna senareläggs och att bearbetningseffekten på skadegörare som t.ex. sniglar blir mindre.

Direktsådd med bearbetande såmaskiner används sällan som ett renodlat koncept utan förekommer på gårdar som plöjer eller tillämpar reducerad bearbetning när förutsättningarna är de rätta. Lär dig mer om Rapid konceptet.

Läs mer

Direktsådd med specialiserade direktsåmaskiner

Målet med en direktsåmaskin är att placera utsädet direkt i föregående grödas skörderester med minimal jordstörning (endast 5-20% av markytan bearbetas). Därmed uppnås ett antal fördelar som beroende på förutsättningarna kan ha olika stor betydelse.

I stora delar av världen är vattentillgången den direkt begränsande faktorn för skörden. Direktsådd sparar groningsfukt genom att inte röra i jorden och att lämna skörderester på ytan ger ett bra avdunstningsskydd. Även ekonomiska hänsyn spelar roll i många av dessa områden, när vattentillgången begränsar skörden till låga nivåer finns inte ekonomiskt utrymme för bearbetning.

Att lämna större delen av markytan ostörd med halmtäckning ger ett bra skydd mot både vatten- och vinderosion. Förluster av jord och näringsämnen via erosion har både ekonomiskt och miljömässigt negativa effekter. Genom att utesluta övrig bearbetning minskar naturligtvis tidsåtgången och kostnaden per hektar. Minskad tidsåtgång är en viktig faktor för stora gårdar och vid t.ex. höstrapssådd i nordliga odlingsområden där tiden mellan skörd och bearbetning är mycket begränsad.

Att utesluta bearbetningen i ett odlingssystem ger vissa problem:

  • Skörderester i markytan sprider halmburna sjukdomar
  • Ojämn fördelning av skörderester kan inte korrigeras
  • Spillsäd måste bekämpas kemiskt
  • Skadegörare som sniglar och vetemyggor gynnas
  • Spårbildning och packningsskador kan inte avhjälpas mekaniskt

Det viktigaste verktyget mot de problem som finns inom direktsådd är en sund växtföljd. För vissa problem som sniglar och spillsäd blir kemisk bekämpning dock avgörande.

Fasta körspår (CTF - Controlled Traffic Farming) gör att spårbildning och packningsskador kan kontrolleras och används mer och mer i direktsådda system.

Läs mer