Väderstad UAB privatumo politika

Versija 2.0

 

Nustatydama tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkyti, „Väderstad AB“ (toliau – VAB) vadovaujasi atvirumu ir skaidrumu. Mums taip pat svarbu, kad imtumėmės veiksmų jūsų asmens duomenims apsaugoti. Kad atitiktumėme Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nustatytus reikalavimus, pasitelkiame ir technines, ir organizacines priemones.

Šioje privatumo politikoje aprašyta, kaip „Väderstad AB“ tvarko savo klientų, tiekėjų, darbuotojų ar kitų suinteresuotųjų šalių asmens duomenis. Susisiekite su mumis šio dokumento pabaigoje nurodytais kontaktais, jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

1. Pagrindinės sąvokos

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

BDAR yra 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusi bendroji ES reglamentavimo sistema, nustatanti, kaip tvarkomi asmens duomenys. Angliškai šis įstatymas vadinamas GDPR.

Duomenų subjektas

Duomenų subjektas reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenys yra tvarkomi. Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis organizacija gali tvarkyti, gali būti darbuotojai, konsultantai, klientai, tiekėjai ir partneriai.

Asmens duomenys

Asmens duomenimis vadinami duomenys, kurie gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su gyvu fiziniu asmeniu. Asmens duomenų pavyzdžiai: organizacijos numeris, suteiktas individualiam verslininkui, ūkininkų asmens tapatybės numeriai ir mūsų klientų kontaktai. Ribotos atsakomybes bendrovės įmonės kodas arba bendrasis el. pašto adresas, pavyzdžiui, info@xxxxx.com, nėra asmens duomenų pavyzdžiai.

Tvarkymas

Tvarkymas yra asmens duomenims arba asmens duomenų rinkiniams taikoma priemonė arba priemonių rinkinys, nepriklausomai nuo to, ar jos yra automatizuotos. Tvarkymas dažniausiai yra susijęs su tam tikru registru, kuriame galima vykdyti paiešką. Tačiau tvarkymas netaikomas, pavyzdžiui, ranka rašytiems įrašams, kurie įtraukiami į kalendorių nesurūšiuoti.

Tvarkymas gali apimti šiuos veiksmus:

Rinkimas Registravimas Organizavimas

Sisteminimas

Saugojimas Tvarkymas Keitimas Nuskaitymas
Naudojimas Perkėlimas Bendrinimas Keitimas iš dalies
Apribojimas Šalinimas Naikinimas Sujungimas

Teisinis pagrindas

Tvarkant bet kokius asmens duomenis būtinas aiškiai nurodytas tikslas, turintis bent vieną teisinį pagrindą. Kad bendrovės galėtų tvarkyti asmens duomenų elementą, būtinas bent vienas teisinis pagrindas:

 •  sutartis;
 •  teisinis įsipareigojimas;
 • interesų apsauga;
 • teisėtas interesas;
 • sutikimas;
 • viešosios valdžios funkcijų vykdymas.

Tikslai

Asmens duomenys, surinkti tam tikru tikslu, negali būti naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus tą, kuris buvo nurodytas duomenų subjektui. Pasibaigus nurodyto tikslo galiojimo laikotarpiui, informacija turi būti panaikinta su sąlyga, kad ji nėra reikalinga jokiam kitam tikslui.

Atsakomybė už asmens duomenis

Duomenų valdytojas – dažniausiai bendrovė arba organizacija (juridinis arba fizinis asmuo), kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir yra atsakinga už tokį tvarkymą pagal BDAR. Pavieniai bendrovės darbuotojai nelaikomi duomenų valdytojais.

Kai dvi arba daugiau šalių kartu nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, taikoma bendra atsakomybė. Bendrai atsakančios įmonės turi nustatyti savo atitinkamą atsakomybę su sąlyga, kad jų įsipareigojimai nėra iš anksto nustatyti Sąjungos arba valstybės narės įstatymuose. Nustatytos atsakomybės sudėtinės dalys pateikiamos duomenų subjektams, kurie gali pasinaudoti savo teisėmis kiekvieno iš valdytojo atžvilgiu.

Neskelbtini asmens duomenys

Kai kurių rūšių neskelbtinų asmens duomenų negalima rinkti, išskyrus išimtinais atvejais.

Neskelbtini asmens duomenys apima šių rūšių duomenis:

 • rasė ar etninė kilmė;
 • religiniai ar filosofiniai įsitikinimai;
 • seksualinis gyvenimas ar lytinė orientacija;
 • narystė profesinėse sąjungose;
 • sveikata;
 • politinės pažiūros;
 • genetiniai ir biometriniai duomenys.

Išimtiniais atvejais gali būti laikomi atvejai, kai bendrovė renka neskelbtinus asmens duomenis apie duomenų subjekto sveikatą siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus sveikatos priežiūros srityje. Tačiau tokiomis aplinkybėmis būtina imtis specialių atsargumo priemonių.

Asmens duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas – dažniausiai bendrovė, organizacija, valdžios institucija arba kitas juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis už duomenų valdytoją ar jo vardu. Tai gali būti IT sprendimas, pavyzdžiui, debesies paslauga arba žmogiškųjų išteklių valdymo sistema.

Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik duomenų valdytojo nurodymu. Pagal BDAR visi duomenų tvarkytojai turi saugoti įrašus apie tvarkomus duomenis. Duomenų tvarkytojui draudžiama kreiptis pagalbos į kitą (-us) duomenų tvarkytoją (-us) be aiškaus rašytinio duomenų valdytojo sutikimo.

2. Klientas ir rinka

Toliau pateikiama informacija apie asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir bendrinimą VAB. Klientas – asmuo, kuris buvo arba šiuo metu yra VAB klientas. Klientas taip pat reiškia galimus klientus.

Kas atsakingas?

VAB yra savo klientų asmens duomenų valdytojas. Kiekviena nacionalinė prekybos bendrovė, kuri yra „Väderstad“ grupės narė, yra atsakinga už santykius su savo klientais. Rinkose, kuriose nėra nacionalinės prekybos bendrovės, importuotojas dažniausiai turi tokią pat atsakomybę, kaip ir nacionalinė prekybos bendrovė. Šiomis aplinkybėmis importuotojas yra ir duomenų valdytojas. Kai dvi arba daugiau šalių kartu nustato asmens duomenų tvarkymo priemones ir tikslus, taikoma bendra atsakomybė.

Jei turite bet kokių klausimų apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su „Väderstad AB“ arba "Väderstad UAB" šio dokumento pabaigoje nurodytais kontaktais. Jei turite bet kokių klausimų apie tai, kaip jūsų perpardavėjas / importuotojas tvarko jūsų asmens duomenis, susisiekite su juo tiesiogiai.

Kokių rūšių asmens duomenys renkami ir kodėl?

Kada renkami asmens duomenys

Asmens duomenų kategorijos

Tikslų kategorijos
Registruojant galimo kliento / naujo kliento duomenis Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, ūkio duomenys

Kad būtų galima teikti informaciją, vykdyti užsakymus, pateikti sąskaitas faktūras, teikti palaikymo ir administravimo paslaugas

Aptarnavimo ir palaikymo tikslais Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, įrangos duomenys Kad būtų galima padėti jums spręsti su aptarnavimu ir palaikymu susijusius klausimus, įvykdyti garantinius įsipareigojimus
Naudojantis programėle 

Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, buvimo vieta*

Tam, kad galėtumėte naudotis programėle

Naudojantis „Väderstad“ mašina

Kelionės duomenys, buvimo vietos duomenys

Tam, kad inžinieriai galėtų spręsti aptarnavimo ir techninės priežiūros problemas, plėtotų produktus ir vykdytų garantinius įsipareigojimus

Bendradarbiaujant su verslo partneriais

Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, informacija apie bendrovę, demografinė informacija, informacija apie mašinas

Tam, kad galėtume sudaryti su jumis sutartį, jūs / jūsų bendrovė galėtų įsigyti įrangą iš „Väderstad“
Rinkos tyrimai Vardas, kontaktinė informacija Tam, kad galėtume jus kuo geriau aptarnauti
Renginių metu

Nuotrauka, vardai, kontaktinė informacija

Tam, kad galėtume susisiekti su jumis ir pateikti daugiau informacijos
Dalyvaujant mokymo kursuose

Vardas, kontaktinė informacija

Tam, kad būtų galima pateikti informaciją apie kursą ir išduoti pažymėjimą apie išklausytą kursą
Fotografavimo tikslais

Vardas, nuotrauka, kontaktinė informacija

Rinkodaros tikslais**

*Priklausomai nuo to, kokia programėle naudojatės, ir su sąlyga, kad leidote rinkti tokius duomenis, mes taip pat galime rinkti jūsų įrenginyje saugomus duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius duomenis, buvimo vietą ar kito tipo skaitmeninį turinį.

**Kai kuriais atvejais duomenys renkami turint sutikimą, kitais atvejais užtikrinama pusiausvyra atsižvelgiant į teisėtą interesą.

Kas gali pasinaudoti duomenimis?

Jūsų asmens duomenimis gali pasinaudoti tik „Väderstad“ grupės darbuotojai ir tiekėjai, kuriems užsakyme pateikta informacija būtina užsakymui įvykdyti mūsų vardu, ir kurie pagal sutartį arba darbo programą privalo užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Asmens duomenys gali būti atskleisti tvarkytojams, kitoms „Väderstad“ grupės bendrovėms arba toliau nurodytoms trečiosioms šalims pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

 • Asmens duomenimis gali keistis „Väderstad“ grupės bendrovių darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė klientų pasitenkinimo užtikrinimo tikslais. Pavyzdžiui, duomenimis gali būti keičiamasi su įgaliotais „Väderstad“ perpardavėjais, kad šie galėtų platinti produktų ir paslaugų pasiūlymus ir siųsti jums kitus pranešimus.
 • Su trečiosiomis šalimis parduodant arba kitaip perduodant dalį „Väderstad“ grupės verslo veiklos.
 • Su saugumo bendrovėmis, teismais arba valdžios institucijomis, kai manome, kad tokius duomenis turime perduoti savo teisėms apsaugoti; pavyzdžiui, siekdami ištirti, ar nebuvo pažeistos mūsų sąlygos, aptikti ir atskleisti apgaulingą veiklą arba kitus saugumo klausimus ar užkirsti jiems kelią.
 • Su savo partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis, jei sutikote priimti jų teikiamas paslaugas arba leidote jiems prašyti „Väderstad“ pateikti jūsų asmens duomenis.
 • Su savo produktų ir paslaugų teikėjais, vykdančiais veiklą mūsų vardu, pavyzdžiui, belaidžių paslaugų teikėjais, bendrovėmis, tvarkančiomis ir prižiūrinčiomis mūsų interneto svetaines, siunčiančiomis pranešimus, atliekančiomis duomenų analizę, sistemos teikėjais, kad galėtume apdoroti, saugoti arba tvarkyti mokėjimus ir (arba) kitų tipų finansinę informaciją.

Mes visada siekiame rinktis tokias duomenų tvarkymo paslaugas, kad galėtume apsaugoti asmens duomenų vientisumą trečiųjų šalių atžvilgiu.

Kiek ilgai tvarkomi ir saugomi duomenys

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome tam, kad vykdytume sutartį su jumis / klientu, kuriam atstovaujate, tvarkome tiek laiko, kiek mums reikia sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

VAB taip pat tvarko asmens duomenis tam, kad pasinaudotų savo teisėmis ir įvykdytų įsipareigojimus jums / tiekėjui, kuriam atstovaujate, tol, kol trunka tokie atsakomybės laikotarpiai, susiję, pavyzdžiui, su mašinų pardavimu, atsarginėmis dalimis, priedais arba programėlių platinimu.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome tam, kad pateiktumėme jums naujienų ir naujos informacijos apie verslą ar gaminius ir t. t., bus tvarkomi tol, kol jūs arba bendrovė, kuriai atstovaujate, turi su mumis verslo ryšių ir dar kurį laiką jiems nutrūkus arba tiek, kiek mums aiškiai leidote. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tokius pranešimus. Jei atsisakysite, jūsų asmens duomenys daugiau nebus tvarkomi.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome savo klientų bazei analizuoti, kad galėtumėme pateikti savo klientams atnaujintus, atitinkamus ir patobulintus pasiūlymus, saugomi tol, kol turite su mumis verslo ryšių arba tiek, kiek mums aiškiai leidote. Jei turite bet kokių klausimų arba abejonių dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite visada su mumis susisiekti.

3. Darbuotojai

Toliau pateikiama informacija apie VAB darbuotojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir bendrinimą. Tai apima esamus, buvusius ir būsimus darbuotojus nepriklausomai nuo įdarbinimo tipo, įskaitant laikinuosius darbuotojus.

Kas atsakingas?

VAB atsako už asmenų, teikusių paraišką dirbti mūsų įmonėje, dirbusių ar šiuo metu dirbančių mūsų įmonėje, asmens duomenis, nepriklausomai nuo įdarbinimo formos. Kontaktinius duomenis galima rasti šio dokumento pabaigoje.

Kokių rūšių asmens duomenis renkame ir kodėl?

Asmens duomenys gali būti renkami įdarbinimo proceso metu ir per visą darbo laikotarpį.

Kada renkami asmens duomenys

Asmens duomenų kategorijos

Tikslų kategorijos

Įdarbinimo proceso metu 

Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, rekomendacijos, įgūdžių profilis

Darbuotojų įdarbinimas

Įdarbinimo metu

Tapatybės duomenys, nuotrauka*, kontaktiniai duomenys, įgūdžių profilis, informacija apie darbo užmokestį, darbo valandos, duomenys apie sveikatą

Personalas, darbo užmokestis ir išlaidos, vidaus politikų ir teisinių įsipareigojimų vykdymas, pavyzdžiui, apskaitos bei saugos ir sveikatos srityje

*Kai kuriais atvejais duomenys renkami turint sutikimą, kitais atvejais užtikrinama pusiausvyra atsižvelgiant į teisėtą interesą.

Kas gali pasinaudoti duomenimis?

Asmens duomenys gali būti atskleisti duomenų tvarkytojams, kitoms „Väderstad“ grupės bendrovėms arba toliau nurodytoms trečiosioms šalims pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

 • „Väderstad“ grupei gali būti suteikta teisė naudotis duomenimis tam, kad asmens duomenis pirma nurodytais tikslais būtų galima tvarkyti tarptautiniu mastu.
 • Asmens duomenų tvarkytojams gali būti suteikta teisė naudotis duomenimis, pavyzdžiui, personalo administravimo ir verslo tikslais, kurie yra jų įprastos veiklos dalis, pavyzdžiui, darbuotojų atlyginimų valdymo arba IT veiklos paslaugų užsakymas iš išorinio tiekėjo.
 • Įdarbinimo paslaugų teikėjams, įskaitant atliekantiems asmenybės testus.
 • Valdžios institucijoms, kai tai yra privaloma, arba jei turime apsaugoti savo ar trečiosios šalies teises.
 • Trečiosioms šalims parduodant arba kitaip perduodant dalį „Väderstad“ grupės verslo veiklos.
 • Trečiosioms šalims avarijų, kai darbuotojo arba kito asmens sveikatai ir saugumui gresia pavojus, atvejais.
 • Trečiosioms šalims, kad galėtume pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, dėl teisinio ginčo.
 • Valdžios institucijai ir (arba) darbdavio organizacijai darbo užmokesčio statistikai rinkti.

Tais atvejais, kai samdomi duomenų tvarkytojai, bus reikalaujama, kad duomenų tvarkytojas naudotų tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones darbuotojų asmens duomenims apsaugoti ir užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tik pagal VAB instrukcijas.

Kiek ilgai tvarkomi ir saugomi duomenys

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek, kiek reikia duomenų rinkimo tikslams pasiekti. Kai kurie asmens duomenys bus panaikinti nutraukus darbo sutartį. Kiti asmens duomenys bus saugomi ilgesnį laikotarpį, jei pagal teisės reikalavimus turime išsaugoti asmens duomenis. Pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme pateikti įdarbinimo įrodymą, įrodyti, kad buvo teisingai atliekamos mokesčių išskaitos, arba kai VAB turi išsaugoti tam tikrus duomenis savo teisėms apsaugoti.

Pasibaigus laikui pretenzijoms VAB reikšti (apribojimui), duomenys bus panaikinti. Mums gali būti taikomas reikalavimas išsaugoti su konkrečiais projektais susijusius asmens duomenis, ir tokie duomenys gali būti saugomi tiek, kiek trunka tokie projektai.

Tam tikri asmens duomenys gali būti saugoti ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, duomenys apie darbuotojo įdarbinimo laikotarpį gali būti saugomi tol, kol toks darbuotojas pagal Darbo įstatymą pasiekia pensinį amžių. Pensijos įmokų bazė gali būti saugoma iki darbuotojo gyvenimo pabaigos. Jei turite bet kokių klausimų arba abejonių dėl jūsų asmens duomenų, susisiekite su mumis.

4. Tiekėjai

Toliau pateikiama informacija apie VAB darbuotojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir bendrinimą. Tiekėjas yra tiekėjo darbuotojas ar rangovas, įskaitant individualų verslininką, ir gali apimti galimą tiekėją.

Kas atsakingas?

„Väderstad AB“ yra atsakinga už tų asmenų, kurie veikia arba veikė kaip jos tiekėjai, asmens duomenis. Kontaktinius duomenis galima rasti šio dokumento pabaigoje.

Kokių rūšių asmens duomenis renkame ir kodėl?

Mes renkame asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą ir kontaktinius duomenis, iš jūsų darbdavio / kliento remdamiesi mūsų verslo santykiais. Darome tai tam, kad valdytume ir įvykdytume savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Mes niekada nereikalausime, kad pateiktumėte mums savo asmens duomenis, tačiau negalėsime pasirašyti su jumis kaip su individualiu verslininku arba su jūsų darbdaviu / klientu sutarties, jei nesuteiksite mums prieigos prie tam tikrų asmens duomenų.

Bus renkami asmens duomenys apie galimą naują tiekėją ir (arba) registruojant tiekėją, taip pat tiekėjui įeinant į mūsų patalpas arba iš jų išeinant.

Kada renkami asmens duomenys

Asmens duomenų kategorijos

Tikslų kategorijos

Į mūsų archyvą* 

Vardas, pavadinimas, kontaktinė informacija

Kad būtų galima teikti informaciją, vykdyti užsakymus, teikti sąskaitas faktūras, teikti palaikymo ir administravimo paslaugas

Įeinant ir išeinant

Vardas, pareigos

Registruojant, kas yra patalpose, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos tikslais

*Įskaitant galimus naujus tiekėjus

Kas gali pasinaudoti duomenimis?

„Väderstad“ gali atskleisti asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kitoms „Väderstad“ grupės bendrovėms arba toliau nurodytoms trečiosioms šalims pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

 • „Väderstad“ grupės bendrovės gali turėti prieigą prie duomenų pirmiau nurodytais tikslais. Kai taikoma, bus užtikrinta prieigos valdymo sistema, pagal kurią prieiga bus suteikta tik tiems asmenims, kuriems informacija yra būtina.
 • Saugumo bendrovėms, teismams arba valdžios institucijoms, kai manome, kad tokius duomenis turime perduoti savo teisėms apsaugoti; pavyzdžiui, siekdami ištirti, ar nebuvo pažeistos mūsų sąlygos, aptikti ir atskleisti apgaulingą veiklą, ekonominį šnipinėjimą arba kitus saugumo klausimus ar užkirsti jiems kelią.
 • Produktų ir paslaugų tiekėjams, veikiantiems mūsų vardu, pavyzdžiui, sistemų, būtinų verslo santykiams valdyti, tiekėjams.
 • Trečiosioms šalims parduodant arba kitaip perduodant dalį „Väderstad“ grupės verslo veiklos.

Kiek ilgai tvarkomi ir saugomi duomenys

Duomenys saugomi tiek, kiek reikia, kad būtų galima patvirtinti ankstesnius tiekėjo / galimo tiekėjo arba kontaktinio asmens tiekimus VAB. Asmens duomenys daugiau nebus tvarkomi, kai tiekimai bus gauti iš tiekėjo su sąlyga, kad mes neprivalome saugoti duomenų, pavyzdžiui, pagal įstatymus, susijusius su apskaita ir senaties terminu.

Jei kaip tiekėjas turite bet kokių klausimų arba abejonių dėl savo asmens duomenų, susisiekite su mumis.

5. Slapukai

Apskritai jūs galite lankytis „Väderstad“ interneto svetainėse neatskleisdami savo tapatybės ir bet kokios informacijos apie save. Mes renkame slapukus ir anoniminę informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetainėmis. Šią informaciją naudojame savo interneto svetainėms arba rinkodarai patobulinti.

Visose „Väderstad“ interneto svetainėse, kuriose gali lankytis mūsų klientai, pateikiama informacija apie tai, kaip mes naudojame slapukus. Kai kuriose šalyse taip pat numatyta procedūra internete, pagal kurią lankytojai sutinka su slapukų naudojimu arba ne. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, galite rasti mūsų vietos slapukų politikoje, kuri jūsų šalyje skelbiama adresu www.vaderstad.com.

6. Jūsų teisės

BDAR leidžia geriau apsaugoti fizinio asmens privatumą ir teises. Jūs turite tam tikrų teisių dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Jūsų teisės (kaip duomenų subjekto) trumpai aprašytos čia.

Teisė atšaukti savo sutikimą ir nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys

Jūs galite bet kada visiškai ar iš dalies atšaukti savo sutikimą, ir mes nedelsdami į tai atsižvelgsime. Jūs taip pat galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo tikslais. Tokiu atveju duomenų subjektas gali nemokamai pateikti prieštaravimą dėl tokio duomenų tvarkymo.

Teisė į prieigą

Jūs turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, ir teisę pasinaudoti tokiais duomenimis. Norėdami pasinaudoti savo asmens duomenimis, turite pateikti prašymą, pasinaudodami kitame skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Paklausimai tvarkomi per 30 dienų. Priklausomai nuo prašymo sudėtingumo ir per tą patį laikotarpį gautų prašymų skaičiaus, paklausimus galime tvarkyti ilgiau.

Jei prašymui įvykdyti duomenų valdytojui reikia daugiau nei trijų mėnesių, per vieną mėnesį nuo tada, kai buvo gautas prašymas, apie tai informuojama priežiūros institucija. Šioje ataskaitoje turi būti pateiktos vėlavimo priežastys.

Teisė atlikti pataisymus

Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų neteisingi asmens duomenys būtų nedelsiant pataisyti. Taip pat galite pateikti mums trūkstamus duomenis ir paprašyti juos papildyti. Jei turite vartotojo profilį „Väderstad“ partnerio portale, jūs taip pat galėsite ištaisyti ir atnaujinti jame saugomus savo duomenis. Jei esate „Väderstad“ darbuotojas, galėsite lengvai papildyti savo kontaktinę ir kitą asmeninę informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo sistemoje.

Teisė į duomenų šalinimą

Teisė į duomenų šalinimą reiškia, kad organizacijos privalo pašalinti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • tikslas, kuriuo jie buvo renkami, daugiau negalioja;
 • duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą, kuris buvo teisinis pagrindas duomenims tvarkyti;
 • duomenys turi būti pašalinti pagal įstatymą;
 • duomenų subjektas prieštarauja tiesioginei rinkodarai;
 • duomenų subjektas nesutinka su „teisiniu interesu“ kaip su teisiniu pagrindu, su sąlyga, kad duomenų subjekto interesai nusveria kitų šalių interesus.

Organizacija taip pat turi pateikti pranešimą apie naikinamus duomenis bet kokioms kitoms šalims, kurioms atskleidė duomenis, su sąlyga, kad tokiu būdu duomenų valdytojui nesukuriama per didelė našta.

Esama išimčių, kaip, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kitos teisės ir įsipareigojimai yra viršesni. Organizacijos neprivalo naikinti informacijos, kuri gali būti panaudota teisėtiems reikalavimams ginti.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Teisė į duomenų perkeliamumą suteikia duomenų subjektui teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, sistemintu, plačiai naudojamu ir mašinos skaitomu formatu.

Teisė taip pat taikoma asmens duomenims, sugeneruotiems duomenų subjektui vykdant veiklą. Ši teisė taikoma tvarkytiems asmens duomenims, kai teisinis pagrindas yra sutikimas arba būtinybė vykdyti sutartį. Jūs taip pat turite teisę perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba siekti pagalbos perkeliant duomenis, kai tai yra techniškai įmanoma.

Teisė pateikti skundą

Jei turite skundų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę pateikti skundą Švedijos duomenų apsaugos institucijai (www.datainspektionen.se).

Galimybė pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu, yra nemokama. Tačiau jei pateiksite akivaizdžiai nepagrįstą prašymą, mes turėsime taikyti mokestį savo administracinėms išlaidoms, patirtoms vykdant jūsų prašymą, atlyginti.

7. Kontaktiniai duomenys

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, pasinaudoti mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis, susisiekite su „Väderstad“ duomenų apsaugos koordinatoriumi el. paštu

gdpr@vaderstad.com arba paštu:

Väderstad AB
P. d. 85
590 21 Väderstad

Ant voko nurodykite „Data Protection Coordinator“.

Taip pat galite kreiptis į Väderstad atstovybę Lietuvoje:

Väderstad UAB

Vandžiogalos g. 40
Saviečių k., Pelėdnagių sen.
LT-58151 Kėdainių r.

Jūs taip pat galite susisiekti su savo šalies duomenų apsaugos institucija. Švedijoje tai Švedijos duomenų apsaugos institucija.

Dokumento pakeitimai

Šis dokumentas gali būti atnaujintas. Jo vėliausią versiją visada galite rasti mūsų interneto svetainėje (su nurodytos versijos numeriu).