Zvyšte možný výnos posklizňovým zpracováním

Mělké falešné seťové lůžko

Téma polní hygieny se zaměřuje na zpracování půdy po sklizni kukuřice, řepky olejné a obilnin s cílem zajistit co možná nejrychlejší vyklíčení výdrolu a rozklad rostlinných zbytků. Likvidace výdrolu a plevelů zlepšuje konkurenceschopnost následné plodiny a může snížit náklady na herbicidy.

Mělké falešné seťové lůžko

Mnoho semen výdrolu a plevelů vzchází působením světla. Pokud jsou zapravena příliš hluboko, nemusí hned vzejít a mohou zůstávat v půdě po mnoho let. Pro tato semena je možné vytvořit po sklizni tzv. mělké falešné seťové lůžko, které umožní dobrý kontakt semen se zeminou a přístup ke světlu, což zajistí jejich brzké vyklíčení. Vzešlé nežádoucí rostliny je pak možné při následném zpracování zlikvidovat a připravit tak čisté pole pro další pěstovanou plodinu.

Zjistit více

Neztrácejte čas čekáním

Výzkum ukázal, že hloubka uložení semen řepky olejné, plevelů a obilnin přímo ovlivňuje dobu potřebnou pro vyklíčení, růst a vzcházení semen ve falešném seťovém lůžku. Když zkrátíte dobu, která je zapotřebí, aby nežádoucí rostliny ve falešném seťovém lůžku vzešly natolik, aby se daly zlikvidovat, můžete dříve zasít další plodinu. Získaný čas můžete využít také na lepší přípravu půdu před setím následné plodiny, abyste zvýšili její výnosový potenciál.

Zjistit více
Počet dnů do vzejití v závislosti na hloubce semen

Počet dnů do vzejití v závislosti na hloubce semen

     1. Počet dnů do vzejití plevele

Zjistit více

     2. Počet dnů do vzejití řepky

Zjistit více

     3. Počet dnů do vzejití pšenice

Zjistit více

Disk CrossCutter pro účinné mulčování a zapravení

Po zpracování krycích plodin a silážní kukuřice je pro úspěch důležité mulčování a zapravení rostlinných zbytků. Pro zvýšení intenzity kultivace může být disk CrossCutter kombinován s válcem CrossCutter Knife. Dalšího zvýšení účinnosti kultivace je možné dosáhnout pomocí agresivního pěchu, jako je SteelRunner.

Zjistit více

Úplná likvidace krycí plodiny

Při likvidaci stojící krycí plodiny je možné dosáhnout vysokého výkonu a velkých agronomických výhod provedením kompletního podřezání ve velmi malé pracovní hloubce. Během intenzivního zpracování v hloubce 0-3 cm dochází k drcení a mulčování krycích plodin bez zamíchání zbytků do velké hloubky. Po jednom přejezdu jsou stonky krycích plodin rozdrceny a je tak umožněn přístup mikroorganismům. Tím se krycí plodina úplně zlikviduje a zároveň se omezí riziko problémů s následnou plodinou.

Zjistit více

Skvělý po silážní kukuřici

Po silážní kukuřici je nutné dosáhnout dvou hlavních cílů: narušit prostředí pro vývoj zavíječe kukuřičného a zabránit vzniku houbových onemocnění, které by se mohly přenést na další plodiny. CrossCutter disk plní oba tyto úkoly s malými náklady a umožňuje rychlejší rozklad posklizňových zbytků než kdyby došlo k jejich posekání. Výhodou řešení CrossCutter v porovnání s mulčovačem je, CrossCutter disk zpracuje i zbytky ve stopách kol traktoru.

Zjistit více
Snížení eroze

Zachování vláhy a struktury - když méně znamená více

Při kompletním podřezáním profilu půdy diskem CrossCutter dojde k přerušení kapilarity. Tím se uchová cenná vláha v půdě pro nadcházející plodinu. Zpracování velmi mělké vrstvy půdy omezuje její vysušování a velké množství rostlinných zbytků ponechané na povrchu půdy pomáhá chránit půdu před slunečními paprsky a uchovávat více vláhy.

Zjistit více

Omezování eroze

Při velmi mělkém zpracování je zkypřeno a potenciálně ohroženo erozí minimální množství půdy. To je důležité na svažitých pozemcích a také v místech, kde dochází k větrné erozi. Velké množství zbytků zamíchaných do svrchní vrstvy půdy absorbuje nárazy vodních kapek, což zabraňuje splachování zeminy a také tvorbě půdního škraloupu.

Zjistit více

Ochrana živočichů v půdě

Velmi mělké zpracování suché horní vrstvy půdy minimalizuje ztráty žížal a následné přerušení kapilarity zvyšuje vlhkost půdy, což zvyšuje aktivitu žížal.

Ponechání rostlinných zbytků ve svrchní vrstvě půdy prospívá aktivitě žížal a vede k dalšímu zvýšení rychlosti rozkladu zbytků. Žížaly zároveň zúrodňují půdu a zlepšují podmínky pro následnou plodinu.

Zjistit více

Další informace

Zjistit více

Information about cookies

This website uses cookies to optimise the function of the website, to analyse our traffic and to adapt it to your requirements as a visitor. The website's functionality is, to some extent, dependent on cookies.
 
Remember, if you do disable or delete cookies, you will not have access to the full functionality of our website.