Hur undviks markpackning

Markpackning innebär att porer som annars transporterar vatten och luft pressas samman. Det förhindrar rötternas tillväxt och kan ge syrebrist. Markpackning kan leda till kraftigt sänkt avkastning.

Markpackningen innebär per definition att densiteten i jorden ökar när den komprimeras. Jorden blir med andra ord tätare och varje liter jord väger mer när porerna pressas samman. Det är ofta lätt att förstå och föreställa sig effekten av markpackning när man ser ett traktordäck rulla fram över lucker jord under för våta förhållanden.

Rötterna hindras

Markpackning gör att rötternas tillväxt begränsas och påverkar det mekaniska motståndet för rotutvecklingen på två sätt:

  1. Packningen minskar antalet och storleken på större porer, s.k. makroporer. Det leder till att det finns färre porer med större diameter än rötternas där rötterna kan växa obehindrat utan mekaniskt motstånd
  2. Packningen ökar det mekaniska motståndet i jorden genom att pressa markpartiklarna närmre varandra

Know How channel
Viktig luft. Riktlinjerna för en jords luftfyllda porositet: >25 procent luft innebär bra luftning, 10–25 procent luft kan resultera i begränsningar under vissa omständigheter och <10 procent luft är karaktäristiskt för syrebrist.

Vattentransport begränsas

Markpackningen försämrar också vattentransporten ner genom jorden. Det orsakar vattenmättnad i de övre lagren som i sin tur kan leda till syrebrist för rötterna.
Markens luftningsstatus påverkar dessutom tillgängligheten av olika näringsämnen, t.ex. kväve och mangan. Syrefria förhållanden kan leda till stora kväveförluster som kväveoxid eller kvävgas till atmosfären. På detta sätt kan markpackningen minska kvävetillgången i jorden.

Möjliga åtgärder för förbättring

För att undvika markpackning är förebyggande åtgärder viktiga som bidrar till en bättre markstruktur på lång sikt. Bland dessa åtgärder finns dränering, strukturkalkning, att hålla marken bevuxen och tillförsel av externt organiskt material. Åtgärderna gör jorden torrare vilket minskar markpackningen på djupet.
Odlingssystemet och jordbearbetningen är också avgörande för markpackningen. Viktigast är att inte bearbeta när jorden är för våt. En torr jord får högre bärighet för belastningar, medan en fuktig jord komprimeras under samma tryck.

Rapid
Stor anläggningsyta med hjälp av breda däck eller dubbelmontage tillåter ett lägre däckstryck

Antalet överfarter är enligt resultaten i figuren nedan också viktigt liksom att hålla totalvikten för ekipagen så låg som möjligt.

Know How channel
Desto större markpackning desto mindre skörd visar undersökningar.