Jordens byggesten

Kun halvdelen af den jord, som bearbejdes for at danne et såbed består af fast materiale, mens resten består af porer fyldt med vand eller luft. Af det faste materiale har ler og organisk materiale størst indflydelse på jorden og afgør dens egenskaber.

Jorden består af ca. 50% fast materiale med 50% porer imellem. Med andre ord, halvdelen af en jordknold er solidt materiale og resten er porer.

Porer med vand eller luft

Det faste materiale består af enten mineralske partikler af forskellige størrelser eller organisk materiale. De vigtige porer er fyldt med enten luft eller vand, afhængig af hvor våd jorden er på det pågældende tidspunkt, dens struktur og jordbearbejdningen. Optimalt er halvdelen af porerne fyldt med vand og den anden halvdel med luft. Men i jorde med en aggregeret struktur som lerjord, er porevolumen noget højere (40-60%) end i enkelt-kornede jorde, som f.eks. sand (35-45%).

Fordeling af partikelstørrelser

Jordens tekstur beskriver fordelingen af mineralske partikler i forskellige størrelsesgrader. Forskellige lande bruger forskellige klasser, men et fælles internationalt godkendt system klassificerer teksturen i grupper af blokke, sten, grus, sand, silt og ler afhængig af partikelstørrelsen, som vist i nedenstående tabel ”Partikelstørrelse fordeling”.

Know How

a) Fint sand b) Meget fint sand c) Grov silt d) Fin silt e) Groft ler

Ovenstående figur viser størrelseforskellene for nogle af de mineralske partikler samt deres betydning. Ler og humus partikler er de mindste bestanddele i jorden. Deres gennemsnitlige diameter er under 0,0002mm (dvs. 1000 gange mindre end et sandkorn) og de kaldes kolloider. Lerpartiklers overflade er negativt ladet, hvilket betyder, at positivt ladede næringsstoffer som f.eks. kalium og magnesium binder sig til lerpartiklerne, som dermed indeholder næringsreserver til planter.

Silt indeholder vand

En dyrket jord består ofte af en blanding af forskellige partikelstørrelser. Hvis jordteksturen domineres af grus og sand, giver det gennemtrængelige, tørre og relativt ufrugtbare jorde, hvorimod en lerjord, som indeholder sand, er varmere. Siltholdige jorde er ofte kolde og vandholdige, og kan let optage vand gennem kapilære kanaler. De fineste mineralske partikler, ler, har en stærk indflydelse på jorden selv ved koncentrater på kun ca. 5 %. Lerjorde skrumper og svulmer op, og giver jorden en aggregeret struktur, med revner og sprækker, hvor rødder kan vokse ned gennem jordprofilen. De typiske egenskaber for forskellige jorde er ofte bestemt af lerindholdet, som har en stærk indflydelse på jordtypen og dyrkningsmetoden.

Organisk materiale

Det organiske materiale i jorden har også stor betydning for dens egenskaber. Jorden består af næsten 60 % kulstof, der stammer fra planterester, som er nedbrudt af mikroorganismer. I denne nedbrydningsproces (se nedenstående billede), udløses plantenæringsmidler som kvælstof (N), fosfor (P) og svovl (S). Det organiske materiale har utrolig stor betydning for jordegenskaberne og dets indflydelse er næsten altid positiv, set fra landmandens synspunkt. Det organiske materiale påvirker:

  • Jordstruktur og redskabets stabilitet
  • Vandingskontrol
  • Jordbearbejdningen
  • Næringsmiddelreserver
  • Aflejringer og skorpedannelse

KnowHow channel

a) Jordfaunaen starter nedbrydningen af dødt organisk materiale dels ved at nedbryde det i mindre dele og dels ved at grave huller i jorden, hvorved mængden af ilt øges. Regnorme spiller en meget afgørende rolle i processen ved at nedbryde materialet og blande det med jorden.

b) Bakterier og svampe forsætter nedbrydningen i etaper. Den sidste fase, dannelse af enkle slutprodukter, som er tilgængelige for planterne (f.eks. nitrat, fosfat og sulfat), kaldes mineralisering.

c) Dannelse af humus. Nedbrydningen af forskellige organiske forbindelser sker gennem en række mellemprodukter af stadig mere simpel natur i takt med nedbrydningen. Disse mellemprodukter reagerer indbyrdes og med de forbindelser, der dannes af jordens organismer. Dette fører til dannelse af nye kemiske forbindelser, som bliver omdannet til mørkt materiale med høj molekylevægt, kendt som humus. Disse humusstoffer har evnen til at binde positivt ladede ioner som f.eks. kalium, kalk og magnesium.

De mindste partikler har et stort specifikt overfladeareal

Fint ler (<0.0002 mm) og noget organisk materiale er kolloider og repræsenterer de mindste komponenter i jorden. De har imidlertid et stort specifikt overfladeareal (se tabellen "Partikelstørrelse fordeling" herunder), dvs. et stort overfladeareal i forhold til deres vægt. Det specifikke areal øges med faldende partikelstørrelse (se nedenstående billede). Lerpartiklers overflade er negativt ladet, så nærmingsmidler i jorden, der er kationer, bindes til deres overflade og skaber dermed et lager af næringsmidler til planterne.

Know How

En speciel egenskab ved alle lermineraler er den flade facon. Dette sammenholdt med den meget lille størrelse betyder, at ler kolloider har et meget stort overfladeareal i forhold til deres masse. For eksempel har et gram sand et kombineret areal på cirka 1.5-2 cm2, hvilket svarer til et lille frimærke. Et gram ler kan derimod have et kombineret areal på over 100 m2 – svarende til et hus af gennemsnitsstørrelse.

Partikelstørrelse fordeling (tabel)

Partikel gruppe

Partikel diameter (mm)

Ler

<0.002

Silt

0.002-0.06

Sand

0.06-2

Grus

2-60

Sten

60-600

Blokke

> 600

Ordbog:

Porer = jordens porer er de områder, kanaler og revner i jorden, som er fyldt med enten vand eller luft, afhængig af jordens faktiske vandindhold.

Mineralske partikler = jordens mineralske partikler er de ikke-organiske, mindste bestanddele, som er dannet gennem aflejringer af forskellige mineraler og klippetyper som er transporteret f.eks. af gletchere. Jordens egenskaber afhænger i høj grad af jordpartiklernes størrelse i henhold til tabellen ”Partikelstørrelse inddeling”

Tekstur = jordens tekstur henviser til proportionerne af mineralske partikler med forskellig gennemsnitlig diameter, dvs. de relative proportioner af især sand, silt og ler, som vist i partikelstørrelsetabellen.

Kapillært vand = vand, som kan stige opad i jorden gennem de fine porer ved binding af vandmolekyler i porerne, dvs. klæbning, men også ved tiltrækning gennem vandmolekylerne, dvs. samhørighed. Mudrede jorde har høj kapillær evne og kombinerer en kapillær stigning af betydelig højde og mængde.

Kolloider = kolloider er de fineste partikler i jorden med en gennemsnitlig diameter på under 0,0002 mm. Kolloiderne indeholder en del organisk materiale og fint ler.

Specifikt overfladeareal = jordpartiklernes kombinerede overfladeareal udtrykkes som kvadratmeter pr. gram tør jord og er en vigtig egenskab, eftersom den angiver mængden af næringsmidler, som jorden kan frigive under forvitning og binde til sin overflade

Kationer = positivt ladede ioner i jorden, f.eks. kalium, kalk og magnesium

Jordfauna = regnorme, bænkebidere, springhaler, tusindben, mider og andre dyr, som åbner døren for bakterier og svampe ved at dele og nedbryde planterester i munden, maven og indvoldene.