Väderstad ABs Integritetspolicy för kunder

Omfattning och Syfte

Denna policy gäller behandling av personuppgifter för de ändamål som beskrivs här nedan hos Väderstad AB ("Väderstad", "vi", ”våra” eller ”oss”) och vänder sig till dig som arbetar hos eller representerar någon av våra kunder (och i den egenskapen har kontakt med oss), till dig som besöker vår hemsida eller nyttjar våra appar och till dig som nyttjar en Väderstadmaskin. Olika delar av denna policy kommer därför vara tillämpliga och relevanta för dig, allt beroende på vilken relation du har till oss och hur din kommunikation med oss sker. Syftet med denna policy är att informera dig om och skapa förståelse för: 

 • Under vilka omständigheter vi samlar in och behandlar personuppgifter
 • Vilka olika personuppgifter som vi samlar in
 • Orsakerna till att vi samlar in personuppgifter
 • Hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter
 • Ansvarsfördelning för behandlingen av personuppgifter mellan olika juridiska personer inom de olika bolag i den koncern där Väderstad ingår, och
 • Kontaktuppgifter till oss för att du ska kunna få information om och utöva dina rättigheter, i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar hos Väderstad

Väderstad AB har det övergripande ansvaret för verksamheten som bedrivs i bolagen som ingår i Väderstads koncern och Väderstad AB utövar ett dominerande inflytande på övriga bolag i koncernen. Övriga bolag har därmed ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till Väderstad AB för interna administrativa ändamål. I det fall ett nationellt säljbolag eller annat bolag i Väderstads koncern överför uppgifter till Väderstad AB för dessa ändamål innehar bolagen därmed i dessa delar ett gemensamt personuppgiftsansvar och har säkerställt ett arrangemang för den behandlingen som svarar mot kraven i tillämpliga dataskyddsregler.

Väderstad är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med utveckling av nya och aktuella maskiner, liksom för vissa globala tjänster som erbjuds till kunderna via tex hemsida och appar. 

Vidare är Väderstad personuppgiftsansvarig även för behandlingen av personuppgifter som behandlas för övervakning av maskinernas kvalitet och eventuella potentiella säkerhetsåterkallningar samt för uppfyllande av regulatoriska krav.

Varje nationellt säljbolag inom Väderstad är i allmänhet marknadsmässigt och i övrigt ansvarigt för marknadsföring, försäljning och kundrelationer, liksom för marknadsspecifika tjänster på respektive marknad. Det nationella säljbolaget är därför också  personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter som sker för dessa ändamål. På marknader utan nationellt säljbolag har vanligen en importör samma ansvar som ett nationellt säljbolag. Importören är därför personuppgiftsansvarig i dessa fall. Om du har frågor beträffande din återförsäljares/importörs användning av dina personuppgifter, kontakta återförsäljaren/importören direkt. Du kan dock vända dig till Väderstad för frågor om dataskyddsbehandlingen inom Väderstadkoncernen eller om du har andra frågor kring Väderstads personuppgiftsbehandling, är du alltid välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter du hittar under rubriken ”Kontaktinformation och Dataskyddssamordnare” nedan i denna integritetspolicy.

Definitioner

 • "Personuppgiftsansvarig" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • "Personuppgifter" betyder all information som en levande identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt.
 • "Behandling" betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Allmänt om behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter utgör en viktig del av vårt tillhandahållande av produkter och tjänster till våra kunder. Vi strävar alltid efter att skydda den personliga integriteten samtidigt som vi ökar värdet för kunder och erbjuder förbättrad maskinprestanda och maskinkvalitet. 

Väderstad kommer att endast behandla de av kundernas personuppgifter som är relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de har samlats in. Vi avpersonifierar dina personuppgifter när det är möjligt, om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data.

Väderstad tror på att vara öppna och transparanta med vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. För oss är det också viktigt att skydda dina personuppgifter, detta gör vi genom att vi har både tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och, i förekommande fall, andra tillämpliga dataskyddsregler. Det är alltså Väderstads policy att följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som styr integritet och dataskydd i alla länder där vi verkar. Där det är nödvändigt justerar vi vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa att vi uppfyller alla lagkrav.

Insamling av personuppgifter och maskindata

Vi samlar in dina personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter från din arbetsgivare/uppdragsgivare i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss och din arbetsgivare/uppdragsgivare eller från dig som du lämnar till oss inom ramen för vårt affärsförhållande. Du kan också förse oss med information om dig eller din/din arbetsgivares/uppdragsgivares maskin när du nyttjar Väderstads tjänster eller i andra kontakter med Väderstad, till exempel via vår webbplats eller kundportal. Sådana uppgifter kan vara:

Personuppgifter

 • Din kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, titel, hushållets sammansättning o.s.v.)
 • Maskininformation (maskinens serienummer, maskinmodell, traktorstorlek, gårdsstorlek, grödor, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik, o.s.v.).

Det är inte ett krav att dina personuppgifter lämnas till oss. Om vi inte får behandla dina personuppgifter, kommer vi dock inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal (eller endast kunna göra det med vissa dröjsmål) samt administrera avtalsförhållandet med dig eller det bolag som du representerar/är kontaktperson för.

Maskininspelade uppgifter

Våra maskiner samlar in uppgifter som är relaterade till maskinen och dess omgivning. Dessa uppgifter är av teknisk art och inte direkt relaterade till en fysisk person. Sådana uppgifter ("Maskininspelade uppgifter") är dock oftast kopplade till maskinens serienummer och kan därför spåras till den som nyttjar maskinen. Bland maskininspelade uppgifter kan finnas: 

 • Status för systemfunktioner (för styrning, bromsar o.s.v.).
 • Kördata (fordonshastighet, o.s.v.).
 • Lokaliseringsuppgifter (maskinens position).

Användning av maskininspelande uppgifter kan vara nödvändig i samband med (i) att tekniker diagnostiserar och åtgärdar fel vid service och underhåll av maskiner, (ii) för Väderstads produktutveckling, till exempel förbättringar av maskinernas kvalitet och säkerhetsfunktioner, (iii) för hantering av Väderstads garantiåtaganden.

App-relaterade personuppgifter mm

När du laddar ner eller registrerar dig för att använda en av våra appar, kommer du att överföra personuppgifter till oss, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan registreringsinformation.

Vidare kan vi, när du använder våra appar, samla in viss information automatiskt, inklusive teknisk information relaterad till din mobilenhet och information om hur du använder appen. Beroende på vilken app du använder, och först efter att du samtyckt till sådan insamling kan vi också samla in information som lagrats på din enhet, inklusive kontaktinformation, platsinformation eller annat digitalt innehåll. Mer  information om vilka uppgifter vi samlar in finns i denna integritetspolicy och/eller i särskilt meddelande för varje enskild app.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Leverera produkter och tjänster till vår kund, inklusive att kontrollera att kunden är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda utökade erbjudanden och erfarenheter.
 • Erbjuda support och tjänster för maskinen och hantera samt administrera Väderstads garantiåtaganden (garantiservice, säkerhetsinformation o.s.v.).
 • Utföra våra åtaganden rörande service och underhåll av maskiner.
 • Informera om uppdateringar av, eller förändringar i, våra produkter och tjänster.
 • Informera om nya produkter, tjänster och evenemang.
 • För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra maskinens prestanda, kvalitet och säkerhet.
 • Utvärdera och förbättra vårt erbjudande till och kommunikation med våra kunder.
 • Uppfylla rättsliga krav och skyldigheter respektive förelägganden och beslut från myndigheter.
 • Utföra marknadsundersökningar.
 • För analys- och kundprofileringsändamål (inklusive online och socialt) utförda av oss själva och våra utvalda leverantörer.
 • För att underhålla, testa och förbättra vår hemsida.
 • För att kommunicera med dig när du kontaktar oss via t.ex. e-post, telefon eller våra digitala kanaler.

För de flesta av ändamålen ovan sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, nämligen då:

 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att fullgöra våra åtaganden under ett avtal med vår kund, inklusive fullgörande av support, service och garantiåtaganden m.m.,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att genom dig och andra kontaktpersoner informera våra kunder om nyheter i vår verksamhet,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter, tjänster och kommunikation,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att analysera vår kundbas i syfte att tillhandahålla våra kunder uppdaterade, relevanta och förbättrade erbjudanden,
 • behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av underhålla, testa och förbättra vår hemsida, och
 • behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade av att kommunicera med dig när du kontaktat oss.

I övriga fall sker behandlingen av dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och skyldigheter under tillämplig lagstiftning, eller, om du lämnat samtycke därtill, för att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett ändamål för vilket du lämnat ditt samtycke.

Om du är en enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås.

Särskilt om samtycke

För delar av vår behandling av dina personuppgifter kan ditt samtycke vara nödvändigt. Det är alltid frivilligt att samtycka och du har alltid rätt att helt eller delvis återkalla ett tidigare samtycke, till exempel genom att avsluta en viss tjänst eller kontakta Väderstad på den adress som anges i avsnittet "Kontaktinformation och Dataskyddssamordnare" nedan. Se vidare om återkallelse av samtycke under rubriken ”Dina rättigheter som registrerad”.

Särskilt om intresseavvägning

Som vi beskrivit här ovanför behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse (dvs. en såkallad intresseavvägning). En intresseavvägning är en, av flera rättliga grunder för personuppgiftsbehandling enligt tillämpliga dataskyddsregler.

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi gjort dessa intresseavvägningar är du välkommen att kontakta oss.

Ytterligare information om ändamål

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag förser vi dig vid insamling eller registrering av dina personuppgifter, med (i) specifik information om ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter, (ii) den personuppgiftsansvariges identitet, och (iii) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att våra kunder, innefattande du, ska kunna bevaka dina rättigheter. Ovanstående information kan till exempel meddelas när du köper en maskin, i kundportal eller via en app., på www.vaderstad.com eller annars i avtal som du, eller det bolag eller organisation som du företräder, tecknar med Väderstad.

Hantering och lagring av personuppgifter

Som framgår ovan i denna policy, behandlar Väderstad personuppgifter för olika ändamål. Det innebär att samma personuppgift kan behandlas för olika ändamål, både med stöd av t.ex. en intresseavvägning och med stöd av ditt samtycke. I vissa fall kan du avsluta vår användning av dina personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen genom att kontakta Väderstad på den adress som anges i avsnittet "Kontaktinformation och Dataskyddssamordnare" nedan eller på annat sätt som vi meddelar dig. Det innebär dock att dina personuppgifter ändå kan finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i vår verksamhet. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den kund du är kontaktperson för, behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den leverantör du är kontaktperson för och då till och med utgången av de ansvarsperioder som föreligger till exempel vid Väderstads försäljning av maskiner, reservdelar, tillbehör eller distribution av appar mm.

Fakturor och annan räkenskapsinformation som innehåller dina personuppgifter sparas, i enlighet med bokföringslagen, i sju år från det kalenderår då verifikatet bokfördes.

Avtal som upphört att gälla och som innehåller dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till tio år på grund av gällande regler om preskriptionstid.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att informera om nyheter i vår verksamhet eller produktuppdateringar och liknande behandlas så länge du eller det företag du representerar har en affärsrelation till oss och en viss tid därefter eller så länge som du uttryckligen samtyckt till. Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från sådana utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgifter som vi behandlar för att analysera vår kundbas i syfte att tillhandahålla våra kunder uppdaterade, relevanta och förbättrade erbjudanden lagras så länge affärsrelationen varar samt under en viss tid därefter eller så länge som du uttryckligen samtyckt till.

Utlämning av personuppgifter

Väderstad kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje parter, inklusive mottagare i länder utanför EU och EES. När sådan  överföring sker vidtar vi särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå av dina personuppgifter, vilket t ex kan innebära att vi tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Väderstad kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Mellan bolag i Väderstadkoncernen.
 • Med Väderstads auktoriserade återförsäljare inom det område eller land där du eller det företag som du är kontaktperson för är verksamt, i syfte att distribuera produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig.
 • Till en potentiell förvärvare i samband med försäljning av ett bolag inom Väderstadkoncernen eller dess verksamhet.
 • Till domstolar och myndigheter enligt lagkrav eller för att tillvarata våra rättigheter och skyldigheter, till exempel i samband med en myndighetsförfrågan, tvist eller annan rättslig process eller begäran.
 • Till säkerhetsföretag. domstolar och myndigheter när vi bedömer att information är nödvändig att dela för att skydda våra rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella brott mot våra villkor eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri, företagsspioneri och/eller andra liknande säkerhetsproblem.
 • Med samarbetspartners och andra tredje parter i de fall du har valt att ta emot tjänster från dem eller gett dem behörighet att efterfråga personuppgifter från Väderstad.
 • Med våra produkt- och tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av oss, till exempel leverantörer av trådlösa tjänster, företag som hanterar och driver vår webbplats, skickar meddelanden, utför dataanalyser, kreditkortsföretag eller systemleverantörer som är nödvändiga för att bearbeta, lagra eller hantera betalningar och/eller annan finansiell information.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till Väderstad anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning, och som enligt avtal ska hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi strävar alltid efter att välja alternativ för databehandlingstjänster som skyddar dina personuppgifters integritet gentemot tredje part. 

Webbplatser och cookies

I allmänhet kan du besöka Väderstads webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv.

Vi samlar via cookies in anonym information om hur du har använt våra webbplatser. Denna information är användbar för oss för att förbättra våra webbplatser eller vår marknadsföring.

Alla Väderstad webbplatsers som är öppna för våra kunder innehåller information om vår användning av cookies. För vissa länder finns också en online-procedur för att godkänna eller avvisa cookies. Mer information om vår användning av cookies finns i den lokala informationen om cookies som publicerats för ditt land på www.vaderstad.com.

Barn

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn. Vi begär eller samlar inte medvetet in några personuppgifter om barn under 18 år eller marknadsför oss mot dem. Om ett barn har tillhandahållit oss personuppgifter kan en förälder eller vårdnadshavare för det barnet kontakta oss för att få informationen raderad från våra register. Vänligen kontakta oss om du tror att vi har information om ett barn under 18 år. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter om ett barn under 18 år eller motsvarande lägsta ålder beroende på jurisdiktion, vidtar vi åtgärder för att radera informationen så snart som möjligt.

Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). 

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling. Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt att få tillgång till information om hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.
Om du har ett användarkonto hos Väderstads konsumentportal (eller liknande tjänst på din lokala marknad) kan du även rätta och uppdatera din information där.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning. Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för. Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet. Om du har lämnat ditt samtycke till en viss behandling har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss för detta ändamål i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Det är gratis för dig att utöva dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Om du skulle göra en uppenbart ogrundad begäran, kan vi dock komma att ta ut en avgift som täcker vår administrativa kostnad för att tillgodose din begäran.

Kontaktinformation och Dataskyddssamordnare

För att utnyttja dina rättigheter, t.ex. för att få information eller tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar, vänligen kontakta Väderstads Dataskyddssamordnare: gdpr@vaderstad.com

Väderstad AB
Box 85,
590 21 Väderstad, märk kuvertet med "Dataskyddssamordnare".

Du kan även vända dig till lokala dataskyddsmyndigheter, vilket i Sverige är Datainspektionen.

Ändringar i denna policy

Väderstad förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-05-23