Rapid 400C
Rapid 400C
Rapid 400C

Rapid

Rapid - En mångsidig såmaskin som passar alla behov

Enkelhet är nyckelordet för den nya designen

Tack vare såmaskinens mångfald av förredskap och såsystem är Rapid alltid rätt, oavsett odlingssystem. Den unika djupkontrollen och billtrycket placerar utsädet optimalt även i höga hastigheter. Få rörliga delar och fjädring på alla arbetande delar gör maskinen extremt långlivad. 

 

Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Se vår film om den mångsidiga såmaskinen Rapid - Pånyttfödelse av en legend

 


 

Rapid 2015 sowing field 

Rapid alltid rätt

Sådd direkt i stubben, efter plöjning eller efter minimerad bearbetning spelar ingen roll. Tack vare såmaskinens kraftfulla förredskap och såtallrikarnas jordbearbetande förmåga, kan Rapid så i alla bruk. Flera överfarter kan sparas in före sådd. Ett högt billtryck ger en god nedträngningsförmåga.
Rapid sår allt från småfröiga grödor såsom gräsfrö till storfröiga grödor som exempelvis bönor.

 Rapid 2015        Rapid 2015 in field      Rapid 2015 in field        Rapid YM15

 


 

Effektiva förredskap - en hörnsten i Rapidkonceptet

En Rapid med rätt förredskap ger dig möjlighet att åstadkomma det näst intill omöjliga. 

RD CBH Agrilla   RD CBH SDA   RD SDA
RD SD CBL   RD CBH   RD SD CBH

 


 

Rapid bearing

 

Nya hubbar ger mer tid i fält

Rapid förses med nya hubbar som är smörjfria, dvs försmorda från fabrik och behöver inte underhållssmörjas. Detta reducerar antalet smörjpunkter. Det nya lagret har dessutom en längre livslängd. Resultatet blir bättre driftsekonomi med mer tid i fält.

 


 

Rapid ym15 metering 

 

Hydraulisk utmatning

Från och med årsmodell 2015 har samtliga Rapidmodeller hydraulisk utmatning från traktorn. Hydraulisk utmatning är en förutsättning för att ge föraren möjlighet att utnyttja Väderstad E-Services, koppla ihop maskinen med ett GPS-system och utnyttja tekniken optimalt. Med Väderstad E-Services kan man koppla på automatik i avstängning vid vändtegskörning, samt variera givan automatiskt.

 


 

Rapid ym15 tires

 

Nya däck tillåter lägre lufttryck

Varje hjul trycker till jorden ovanför två rader utsäde och en rad gödning. Återpackningen säkerställer en god kontakt mellan jord och frö, och därmed en god vattenförsörjning till det groende fröet. Stor hjuldiameter på packarhjulen, 740 mm, kombinerat med nytt grövre mönster gör det lättare att arbeta i fuktiga förhållanden. Dessutom minskar rullmotståndet med minskat dragkraftsbehov som följd. De nya slanglösa däcken tillåter lufttryck ner till 1,5 bar. Det låga lufttrycket tillsammans med det nydesignade däcksmönstret ger en ökad anläggningsyta mot jorden med 50%. Gummikvaliteten i däcket har förbättrats och ribborna har blivit högre.

 


 

Rapid offset

 

OffSet för ökad kapacitet

OffSet innebär att vartannat hjul i de bärande packarhjulen har flyttats 190 mm bakåt på en separat axel. På så sätt skapas ett mellanrum mellan vartannat hjul där jord och skörderester kan flyta emellan och passera ut bakom såmaskinen. Därmed undviker man att fösa jorden framför hjulraden. Det ger även en lugnare gång i maskinen, liknande ett boggiställ.

 


 

Rapid following harrow 

 

Flexiblare efterharv

Rapid utrustas nu med en ny efterharv som har bättre lyfthöjd och valbar funktionalitet. Dels finns det en mekanisk variant och dels finns det en hydrauliskt styrd efterharv. På den senare kan trycket justeras från traktorhytten under gång. Exempelvis kan man arbeta med ett visst tryck i sådraget och ett annat på vändtegen.

 


 

Rapid ym15 in field 

 

Kombi säkrar resultatet

Genom att mylla gödningen vid sådd får man en säker och snabb gödningseffekt. Genom att gödningen placeras i fuktig jord blir man inte lika beroende av regn, samtidigt som man uppnår högre skörd och bättre växtnäringsutnyttjande.

 


 


iPad interior

 

Med Väderstad E-Services är Rapid redo för framtiden

Med introduktionen av Wi-Fi (Wireless Fidelity) och iPad Air i Väderstad-programmet styrs maskinerna och utrustningen med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad Air-lösningen jämfört med traditionella system. Väderstads monitor-lösningar har samlats under familjenamnet Väderstad E-Services.

Länk till E-Services

ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15     Isobus rd ym 15

 


 

Rapid half machine shutoff 

Spara pengar på oregelbundna fält

Halvmaskinsavstängningen på Rapid blir lättare att få till även om den fortfarande är mekanisk. Man kan nu aktivera halvmaskinsavstängning från sidan av maskinen. Från båda sidorna av maskinen. Man kan dessutom välja vilken sida man vill stänga av och slipper därmed planera för hur man ska köra på fältet.

På oregelbundna fält finns det stora möjligheter till besparingar. Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskinsavstängning uppskattar att de kan spara upp till 5 procent utsäde och gödning.

 


 

Rapid calibration with iPad

Lätt att kalibrera

Med en praktiskt placerad fjärrkontroll fyller du kalibreringspåsen. Väg provet och knappa in värdet på E-Control eller i ControlStation. Terminalen beräknar själv förhållandet mellan utmatad mängd och antal varv som såhuset roterat. Önskad utsädesgiva kan därefter anges i kg/ha direkt i terminalen.

 


Rapid with BioDrill

Så frö samtidigt med huvudgrödan

Med BioDrill på en Rapid kan man med precision så in vallfrö, fånggrödor och andra småfröiga utsäden i samma moment som sådd av huvudgrödan. Det sparar överfarter, tid och pengar. Fröerna släpps ner bakom billaggregaten men framför hjulen. Fröerna myllas av hjulen och den efterföljande efterharven.

 Bildgalleri:

Icon image gallery

 

Rapid filmgalleri:

Rebirth of a Legend! The New Rapid

Animation Rapid drilling technique

ControlFunction for Rapid C/S

Lift stop

LowLift switch

Bout markers

Rapid ym15 zones 700px

1. Utjämning och återpackning

Före sådd, jämnas jorden ut och packas av traktorhjulen. Mellanpackaren på Rapid - pivot packer - ser till att samma packning utförs på området mellan traktorhjulen.

Pivot packer består av två par pivoterande hjul som dras av traktorns hydraularmar i nedsänkt läge.
Pivot packer har två huvudsakliga uppgifter:

  • Att packa jorden mellan traktorhjulen för att åstadkomma en jämnt packad yta över hela maskinens arbetsbredd
  • Radien vid vändtegsvändningar minskas väsentligt

2. Bearbetning

Beroende på valt förredskap kan Rapid arbeta antingen direkt i stubben eller på bearbetad/plöjd mark. Rapid kan utrustas med olika förredskap:

  • CrossBoard Heavy - Perfekt lösning för plöjd och kultiverad mark med lågt dragkraftsbehov
  • CrossBoard Heavy System Agrilla - CrossBoard Heavy och pinnarna river effektivt lös stora mängder material och jämnar därmed ut jorden före såbillarna
  • System Disc Aggressive - Vårt mest mångsidiga förredskap för minimerad bearbetning. Intensiv jordbearbetning med individuella gummifjädringar för varje tallrik. Tallrikens storlek i kombination med den koniska formen river upp små fina jordpartiklar, idealiska för en bra såbädd
  • CrossBoard Heavy System Disc Aggressive - CrossBoard Heavy framför System Disc jämnar ut fältet med god flexibilitet och kan hantera växtrester
  • System Disc CrossBoard (Heavy eller Light) - Detta populära förredskap fungerar i de flesta situationer, från plöjd jord till minimerat bearbetningsbruk, men det är också möjligt att använda i direktsådd

3. Sådd

Rapid har en fantastisk förmåga att hålla sådjupet under de svåraste förhållanden. Varje packarhjul styr sådjupet på två billar med en unik mekanisk koppling. Billarna är gummiavfjädrande som garanterar en lugn gång även vid höga hastigheter. Rapid har upp till 150 kg billtryck (tom sålåda) som gör att nedträngning även under de tuffaste markförhållanden.

Gödningstallrikarna med 250 mm radavstånd placerar gödseln mellan varannan utsädesrad till ett förinställt djup. För optimal etablering bör gödselmedlet placeras 2-3 cm djupare än utsädet.

Utsädestallrikarna med 125 mm radavstånd skär en liten skåra i den bearbetade jorden och placerar utsädet i fuktig jord. Därefter täcks utsädet av finjorden skapad av de sågtandade kanter på tallrikarna. Detta är en av förklaringarna till den goda och jämna uppkomsten.

Rapid använder en enda utsädestallrik för att skapa en utsädesfåra som är så smal som möjligt. I det skyddade området bakom tallriken, lägger såbillen fröet. Tallrikarna är tillverkade av svenskt stål, härdat upp till HRC55 - Väderstad V55. Detta garanterar en stark och hård tallrik och därmed en längre livslängd.


4. Återpackning

Varje hjul packar till jorden över två rader utsäde och en rad av gödsel. Återpackning ger god kontakt mellan jord och frö, och därför bra vattenförsörjning till groende frö.

Packarhjulen är placerade i en offset position. Detta innebär att vartannat hjul i packarrullen har flyttats 190 mm bakåt på en separat axel. Detta skapar en kanal mellan vartannat hjul där jord och växtrester kan flöda och passera ut bakom såmaskinen. Detta förhindrar att jorden vallas upp framför hjulraden, vilket är en fördel på mycket lätta jordar. Med hjulen i OffSet kan man också så under betydligt tuffare förhållanden och OffSethjulen ger såmaskinen ett lägre dragkraftsbehov.


5. Luckring

Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Arbetsvinkel och tryck som jorden bearbetas med kan justeras. Denna möjlighet tillåter finjustering av den bearbetning som uppnås av efterharven, men samtidigt tillåter det olika nivåer av skörderester som skall hanteras

Harven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde.

Standard

Rubber suspension Gummifjädring
Discs Vassa, räfflade tallrikar
Koncept Unik djupkontroll
Rapid 2015 sowing field Stor sålåda med rullpressening
Rapid ym15 metering Utmatningssystem
Half-machine shutoff Halvmaskinsavstängning
Rapid Spårmarkering
Offset wheel Packarhjulen i OffSet
Scraper Rapid Avskrapare
Following harrow Efterharv
Dual level sensors Dubbla nivåvakter

Förredskap

CrossBoard Heavy System Agrilla
Crossboard Heavy System Disc (RD) System Disc CrossBoard Heavy
Crossboard Light System Disc (RD) System Disc CrossBoard Light
CrossBoard Heavy (RD) CrossBoard Heavy
Front tool System Disc Aggressive System Disc Aggressive
Front tool System Disc Aggressive Crossboard Heavy CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Tillval

Towing eyes Flexibelt val av dragkoppling
Fertiliser placement Rapid Kombisådd
Rapid with biodrill ym15 164px BioDrill
Wheel packer Pivot Mellanpackare
Extra Pivot packer Extrahjul till mellanpackaren
E-Keeper rapid ym 15 Väderstad E-Services
AutoCheck AutoCheck
AutoPilot AutoCheck AutoPilot
Fjärrstyrning
Pre-emergence markers Ritsmarkörer
Disc markers Tallriksmarkörer
Reinforced tyre RDAS Förstärkta däck

Rapid

 300S

 300C

 400S

 400C

Utmatning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbetsbredd (m) 3,0 3,0 4,0 4,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 4,05 4,05
Transporthöjd (m) 2,7 2,7 3,2 3,2
Transportlängd (m) 7,8 8,3 7,8 8,3
Basvikt (kg) 2400 2900 3400 3800
Volym sålåda (l) 3000 3150 4100 4350
Antal såbillar 24 24 32 32
Radavstånd såbillar (mm) 125 125 125 125
Antal gödningsbillar - 12 - 16
Radavstånd gödningsbillar (mm) - 250 - 250
Såbillstryck min/max (kg) 70/210 85/245 75/215 90/230
Tallriksdiameter förredskap SDA (mm) 450 450 450 450
Diameter såtallrik (mm) 410 410 410 410
Bromsar P P - -
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-14 10-14 10-14 10-14
Hjuldimensions (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hydrauluttag 2-4 DV + 1 FR 2-4 DV + 1 FR 2-4 DV + 1 FR 2-4 DV + 1 FR
Dragkraftsbehov från (hp) 90 100 120 130

 

SDA = System Disc Aggressive
P = Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.