CrossCutter Disc tar snabbt hand om rapsstubben

Spillraps och rapsstubb är källor till växtföljdssjukdomar och bör hanteras med största omsorg. Nya CrossCutter Disc hackar och krossar rapsstubben snabbt och kostnadseffektivt direkt efter skörden, samtidigt lockas spillrapsen att gro.

Rapsstubben utgör i sig en källa för sjukdomar och skadegörare. Phoma tillhör de sjukdomar som orsakar mest skada i raps. Sjukdomen bildar sporer i stubb och skörderester av raps, vilka kan spridas upp till 8 km och smitta nysådda rapsfält. Genom att direkt efter skörd krossa och sönderdela stubben och övre delen av roten reduceras risken för spridning av svampsjukdomen.

Carrier in rapeseed
Carrier med CrossCutter Disc

Skörderester skapar skydd för sniglar

Sniglar kläcks under sommaren och växer till sig för att övervintra som vuxna individer. För att överleva kräver sniglarna fukt och de söker gärna skydd i hålrum som bildas i en kokig struktur eller bland skörderester som kan ge en fuktig miljö. Ett sätt att bekämpa sniglarna är därför att direkt efter skörd sprida ut och hacka sönder skörderesterna, så att markytan torkar upp, samtidigt som jordbearbetningen inte får skapa hålrum där sniglarna kan söka skydd. En Carrier med halmharv, CrossCutter Disc och en stålvält löser hanteringen med stubb och skörderester. Dessutom trycks eventuella hålrum i marken ihop.

Kålflugan ett växande problem

Ett annat problem för rapsodlare är kålfluga. Inför 2014 förbjöds inom EU ett antal neonikotinoider som användes som betningsmedel i bl.a. höstraps. På många håll har detta hösten 2014 fått katastrofala följder där fälten fått sås om p.g.a. starka angrepp av kålfluga. Det är den 3:e generationen av kålflugan som angriper roten på nyetablerade rapsplantor. Genom att jordbearbeta och förstöra spillrapsen bryts näringskedjan för insekten. Sambandet är visat i fältförsök i Tyskland där stubbearbetning med tallriksredskap reducerade populationen av kålflugor med upp till 65 procent. En effektivare jordbearbetning med CrossCutter Disc har sannolikt ännu bättre bekämpningseffekt.

Tre överfarter är vanligt

På gårdar som specialiserat sig på höstraps är tre överfarter vanligt efter skörd. Den första överfarten direkt efter skörd sprider ut halm, krossar stubben och otröskade rapsskidor som ligger på marken och skapar förutsättningar för spillrapsen att gro. Den andra överfarten sker när spillrapsen har 2-3 örtblad och då begravs plantorna, samtidigt som stubben smulas sönder och nya frön får förutsättningar att gro. En tredje passage sker med en mer djupgående kultivator som begraver spillraps och ogräs som har grott samtidigt som körspår körs upp och fältet färdigställs för sådd, förklarar Magnus Samuelsson.

Carrier in rapeseed
Närbild av CrossCutter Disc

Hög kapacitet

Under skörden kan tid vara en bristvara, men med Carrier CrossCutter Disc kan stora arealer bearbetas under kort tid och nytröskade fält hinner bearbetas på morgonen innan det är dags att sätta sig i tröskan igen, säger Magnus Samuelsson.

Carrier med CrossCutter Disc körs i hastigheter upp till 20 km/tim och den ultragrunda bearbetningen gör att dragkraftsbehovet inte är så stort, vilket ger en mycket låg dieselförbrukning.

Carrier with CrossCutter Disc
Carrier 820 med CrossCutter Disc

Flexibla förredskap

Vid stora mängder av skörderester är det lämpligt att ha en halmharv som förredskap för att sprida ut dessa och skapa optimala förutsättningar för spillraps att gro. Är i stället mycket ogräs ett problem vid första körningen är det bättre att ha en CrossCutter Knife som förredskap som intensifierar sönderdelningen och även bidrar till att krossa stubben ytterligare.

Körts tusentals hektar

Carrier med CrossCutter Disc har körts på tusentals hektar hos olika lantbrukare sedan 2013. Resultaten och kommentarerna har varit mycket positiva, berättar Magnus Samuelsson.

youtube playbuttonyoutube playbutton