Etableringsmetoder

Det finns ett stort antal mer eller mindre definierade bearbetnings- och etableringsmetoder. Ett vanligt sätt att gruppera dessa är efter om plog används eller inte, vilket ger huvudgrupperna plöjda- och plöjningsfria system. En tredje huvudgrupp som generellt särskiljs är direktsådd där såmaskinen är det enda bearbetande redskapet. 

Plöjda system (Konventionell odling)

En väl utförd plöjning ger oavsett plöjningsdjup en markyta som i princip är helt fri från skörderester tack vare plogens vändskivor. Även tallriksredskap har en viss vändande effekt på jorden men alla redskap utom plogen jobbar huvudsakligen med att blanda den bearbetade jorden. Detta ger de plöjda systemen ett antal unika förutsättningar. Plöjning fungerar bra på de flesta jordtyper och i de flesta klimat även om de största fördelarna märks i fuktigare förhållanden och på lättare jordar med luckringsbehov.

Plöjda system klarar sämre växtföljder bättre än plöjningsfria system även om fördelarna med en god växtföljd är stora även när plogen används.

Plöjningsfria system (Reducerad bearbetning) 

Plöjningsfria system grupperas vanligtvis efter bearbetningsdjup som antingen grund bearbetning eller djup bearbetning. Generellt har plöjningsfria system högre kapacitet än plöjda system och plöjningsfria system är också vanligare på större gårdar där tidsåtgången är en viktig faktor. Plöjningsfri odling ställer stora krav på växtföljden för att hantera halmburna sjukdomar och spillsäd. Även kraven på timing i bearbetningen är större i plöjningsfria system.

Plöjningsfri odling fungerar bra för de flesta jordar och klimat även om de största fördelarna uppnås på styvare jordar och vid torrare förhållanden.

Direktsådd

Direktsådd är som namnet antyder system där den första och enda jordbearbetningen utförs av såmaskinen. Man brukar dela in direktsådden efter hur stor jordbearbetande effekt såmaskinen har. Används såmaskiner som bearbetar större delen av jordytan finns det egentligen mer gemensamma drag med plöjningsfri odling/reducerad bearbetning än med de system där mer specialiserade direktsåmaskiner används.

För ”äkta direktsådd” (eng. No-till) används oftast speciella såmaskiner med fokus på att placera utsädet med minimal jordstörande effekt. Direktsådd är mest konkurrenskraftigt i torrare områden,

Kombinationer

De flesta lantbrukare använder inte ett renodlat etableringssystem utan kombinerar flera olika system på gården eller på fältnivå i växtföljden. Fördelarna är att bearbetningen mer fritt kan anpassas till årsmån, gröda och fält. Nackdelen blir naturligtvis en större maskinpark med högre fasta kostnader. Maskinutvecklingen har dock gett oss fler maskiner som fungerar väl i olika system vilket gör det lättare att kombinera t.ex. plöjning med reducerad bearbetning.