Skabelse af såbed

Der kan anvendes forskellige fremgangsmåder for at skabe et godt såbed. Den afgørende faktor for de forskellige teknikker er håndteringen af halm og avner.

Såbedet danner grundlaget for afgrødeetableringen. Der kan anvendes følgende teknikker til dannelse af et såbed:

Know How channel

Forskellige teknikker i forbindelse med såbed og såning:

  1. Konventionel – pløjning af halm, bearbejdning til såbed med en tand/skive-harve, konventionel såning, gødningsspredning.
  2. Nedpløjning af halm, øverlig bearbejdning, såning med Rapid, hvor såsæd og gødning placeres samtidig i jorden.
  3. Minimal jordbearbejdning – bearbejdning af halm med harve, såning med Rapid, hvor såsæd og gødning placeres samtidig i jord/halm laget.
  4. Øverlig bearbejdning – halmen nedpløjes i jordoverfladen, såning med Rapid, hvor såsæd og gødning placeres samtidig i jord/halm laget.
  5. Direkte såning – såning med Rapid, hvor såsæd og gødning placeres samtidig uden foregående jordbearbejdning. Halmen efterlades på overfladen.

Pløjning opvarmer jorden og begraver planteresterne, så de ikke generer såningen. Imidlertid forstyrrer pløjningen jordstrukturen og øger iltningen af det organiske materiale. Uden pløjning bevares det organiske materiale og jordens struktur, men halmen kan forårsage problemer for såningen og overføre sygdomme.

Håndtering af halm og avner

En vigtig forskel mellem de forskellige teknikker, er deres håndtering af halm og avner, som påvirker mulighederne for at opnå god kontakt mellem jorden og såsæden. Hvis der er efterladt store mængder halm, kræves omfattende bearbejdning for at sikre, at halmen ikke påvirker den næste afgrøde, men nedbrydes så effektivt som muligt. Den tilgængelige type halm, dvs. forafgrøde, afgør hvor hurtigt den nedbrydes og hvor effektivt den kan hånderes af maskinerne.

Presses eller nedmuldes

Halmen kan presses eller nedmuldes i jorden. Nedmuldning af planterester kan forbedre strukturen i en dårlig jord. Hvis halmen kan give en værdi til dyrefoder eller opvarmning, bliver den ofte presset og opsamlet. Dette gør jordbearbejdningen lettere på kort sigt. Imidlertid bliver bearbejdningen mere vanskelig på længere sigt, hvis mængden af organisk materiale mindskes.

Pløjning er undertiden nødvendig

Valget af bearbejdningsteknik kan også være påvirket af den efterfølgende afgrødes værdi. Hvis afgrøden kan sælges til en høj pris, kan dette afveje omkostningen til pløjningen, hvis det medfører en bedre etablering. Et andet aspekt er risikoen for ukrudt og sygdomme. Hvis der er fare for at overføre sygdomme, kan det berettige fuld jordbearbejdning. Det kan også være nødvendigt at nedpløje vanskelige græs ukrudtssorter. Endeligt er maskinernes evne til at håndtere store mængder halm og avner også en faktor for afgørelsen.

Optimal efterpakning

Formålet med pakning af såbed er at skabe god kontakt mellem såsæd og jorden for at sikre optimal tilførsel af vand, næringsmidler og ilt til frø og rødder i henhold til nedenstående figur ”Pakning af såbed”. For lidt pakning, dvs. for løs jord omkring frøet, kan medføre dårligt fungerende kapillær transport af vand, fordi porerne er for store. Det betyder, at jorden omkring frøene bliver for tør. For megen efterpakning betyder derimod, at de store porer sammentrykkes og bliver mindre effektive, når overskydende vand skal drænes væk og der skal transporteres ilt til frøene og kuldioxid skal ledes væk. Dette kan medføre iltmangel for rødderne. I lettere jorde (medium og fint sand) fungerer lettere maskiner bedst, hvorimod tunge lerjorde kræver tungere maskiner til dyrkning og efterpakning af jorden.

Know How channel
Pakning af såbed:

Jord består af cirka 50 % fast materiale med 50 % porer. I bedste fald er halvdelen af porerne fyldt med vand og resten med luft. Dette afhænger dog megen af regnmængde, jordstruktur samt bearbejdningsmetode.

  1. For lidt pakning, dvs. for løs jord omkring frøet kan forhindre kapillær transport af vand, fordi porerne er for store. Det betyder, at den omkringliggende jord er for tør, så frøet tørrer ud og planten visner.
  2. Optimal pakning giver god kontakt mellem såsæd og jord, så frøet forsynes med vand gennem kapillær transport. Samtidig er porerne tilstrækkelig store til at transportere ilt.
  3. For megen pakning betyder, at de store porer presses sammen og bliver mindre effektive i forhold til dræning af overskydende vand og transport af ilt til frøet og fjernelse af kuldioxid. Dette kan medføre iltmangel, som dræber rødderne.

Ordbog:

Forafgrøde = forafgrøden er den afgrøde, som dyrkes før den aktuelle afgrødesæson, dvs. sidste års afgrøde, og den påvirker den nuværende afgrøde gennem den efterladte mængde halm og avner, mængden af udledt kvælstof, jordstruktur, sygdomsrisiko, osv.

Kapillært vand = vand, som kan stige opad i jorden gennem de fine porer ved binding af vandmolekyler i porerne; klæbning, men også ved tiltrækning gennem vandmolekylerne; samhørighed. Mudrede jorde har høj kapillær evne og kombinerer en kapillær stigning af betydelig højde og mængde.