Krav til såbed

Såbedets formål er, at forsyne såsæden med forhold, som skaber hurtig og ensartet fremspiring. Dette kræver vand, luft, varme og et sygdomsfrit miljø.

Det perfekte såbed danner basis for et højt udbytte. Såbedet fungerer som en slags planteskole for de spirende frø og skal give de rigtige forhold, så afgrøden kan fremspire optimalt.

Know How channel
Det ideelle såbed

Et såbeds vigtigste egenskaber er:

  1. at absorbere tung regn, give stabilitet mod skorpedannelse og erosion
  2. at fungere som en barriere mod fordampning
  3. sikre kapillær vandtransport for spirende såsæd
  4. virke som næringsmiddel, vand og iltreserve, fremme rodudviklingen

Det perfekte såbed skal se ud som på billedet med, startende oppefra; et lag af grovere aggregater inklusiv organisk materiale, som beskytter mod skorpedannelse, efterfulgt af et lag finere aggregater, der forhindrer jordfugtigheden i at fordampe og skaber god kontakt mellem såsæden og jorden. Vand transporteres til de spirende frø gennem kapillær transport nedefra, hvilket kræver god kontakt mellem såsæd og jord. I lette jorde, men også i tunge lerjorde, er denne kapillære transport svag og det er ekstra vigtigt, at udnytte den fugtighed, som er til stede i jorden fra begyndelsen.

Fire basiskrav

Såbede kan være meget forskellige, men for at opfylde deres opgave, skal de altid kunne forsyne såsæden med følgende fundamentale forhold:

  • vand
  • luft
  • varme
  • sygdomsfrit miljø

Vand omkring frøene

Med hensyn til kornafgrøder begynder springen med at kornet optager vand. Det opsvulmede korn spirer, når vandindholdet øges fra 13-14% op til 45-60%. Der skal være mindst 6% vand til rådighed omkring frøet for tilstrækkelig vandforsyning og fremspiring. For at sikre, at der er adgang til vand, er det også vigtigt at skabe god kontakt mellem frøet og jorden, eftersom vandet optages fra jorden omkring frøet. Det betyder, at de omkringliggende jordpartikler ikke skal være for grove. En god tommelfingerregel er, at mindst 50% af aggregaterne i såbedet skal have en diameter på under 5mm for at sikre fremspiringen, selv hvis det ikke regner efter såningen.

Den rette dybde til alle arter

Know How channel
Sådybden er et kompromis mellem tilstrækkelig dybde for at undgå udtørring af frøet og en øverlig dybde, som sikrer god fremspiring og plantetæthed.

Sådybden har også stor betydning for vandtilgængeligheden. Den rette sådybde er en balance mellem at placere såsæden dybt nok til at finde tilstrækkeligt vand til fremstilling og øverligt nok til at sikre hurtig fremspiring som vist på billedet.

Know How channel
Som tommelfingerregel skal sådybden være 10 gange sådiameteren. Raps har f.eks. en diameter på 1,5-2,0mm og den optimale sådybde er således omkring 15-20mm. Disse tal er dog kun en retningslinie – gå aldrig på kompromis med vandtilførslen, og placer såsæden, hvor der er tilstrækkeligt fugtigt.

Som hovedregel skal sådybden være 10 gange frøets diameter, som vist i ovennævnte illustration. I henhold til dette princip skal ærter og bønner placeres dybdere i jorden, hvor der ofte er tilstrækkelig fugtighed i såbedet. Derimod skal raps placeres i øvelig dybde, hvor der er mindre vand i jorden. Det er dog vigtigt aldrig at placere såsæden i så øverlig jord, at der ikke er fugtighed.

Luft i løsnet jord

Planterne lagrer næringsmidler i deres frø, frugter eller kerner i form af stivelse, olie eller proteiner. Disse reserver af næringsmidler skal holde, indtil plantens grønne dele kan forsyne den med energi gennem fotosyntese. Når frøene optager vand, starter en enzymatisk proces, der nedbryder næringsreserverne gennem respiration. Denne proces kræver ilt, som er tilgængelig i luften omkring frøet, og derfor er det vigtigt, at denne jord er tilstrækkelig løs, så luft og ilt kan passere igennem den. Det er ligeledes vigtigt, at den kuldioxid, som dannes under respiration, kan transporteres væk. Hvis en jord bliver vandfyldt ved kraftig regn efter såningen, kan det forårsage iltsvind og efterfølgende problemer med spiringen.

Varme fremskynder spiringen

Om foråret opvarmes jorden hovedsageligt af solens stråler, men også indirekte af regn og blæst. Temperaturen i såbedet har stor betydning for, hvor hurtigt såsæden spirer og vokser. Hvede, byg og havre kan spire ved omkring 3-5°C, men foretrækker en gennemsnitlig temperatur på ca. 20°C for hurtig etablering. Jordens temperaturer er resultatet af et samspil mellem varmekapacitet, varmeledningsevne og fordampning.Tør, porøs jord opvarmes lettere end fugtig eller vandmættet jord. Desto højere vandindhold jorden har, desto langsommere stiger jordens temperatur om foråret.

Færre sygdomme med afgrøderotation

For at sikre så få sygdomme som muligt i såbedet, bør man anvende et varieret sædskifte. Det er bedst at skifte mellem enkimbladede og tokimbladede planter, så de forekommer skiftevis i sædskiftet. En anden tommelfingerregel er at sikre, at planterester fra den tidligere afgrøde er nedbrudt før såning. Dette mindsker risikoen for sygdomme og sikrer, at de ikke hindrer fremspiringen af næste afgrøde.

Ordbog:

Respiration = cellerespiration er en proces, hvor næringsmidlerne i cellen brydes ned for at skabe energi – stivelse, proteiner og olier nedbrydes for at give frøet (eller kernen) energi til fremspiring

Enzymatisk proces = enzymer er proteiner, som styrer kemiske reaktioner i cellen ved at øge eller reducere forløbets hastighed

Kuldioxid = gasformigt spildprodukt (CO2) af cellernes respiration i rødderne, som også er byggesten sammen med vand for sukkerstoffer, skabt af planten gennem fotosyntese

Varmekapacitet = mængden af den varme/energi (kJ), som kræves for at øge temperaturen af 1 kg materiale med 1°C

Varmeledningsevne = materialets evne til at lede varme

Enkimbladede planter = planter, som spirer af frø og producerer en frøplante med kun et blad (cotyledon), f.eks. græsarter og korn

Tokimbladede planter = planter, som spirer af frø og producerer en frøplante med to blade (cotyledons), f.eks. raps, ærter, bønner, hørfrø, sukkerroer, osv