Jordens struktur

Jordstrukturen beskriver den fysiske opbygning af jorden. Sandpartiklerne i en sandet jord holdes løst sammen og danner ikke aggregater, mens lerpartiklerne i en lerjord nemt danner aggregater, som gør lerjorden let at bearbejde og forbedrer transporten af luft og vand.

Jordstrukturen defineres som et 3-D arrangement af primære partikler i jorden, dvs. hvordan de primære partikler er placeret og forholder sig overfor hinanden. Afgørende faktorer for jordstrukturen omfatter dens tekstur og indholdet af organisk materiale. Der skelnes mellem jorde med enkeltkornet struktur og jorde med aggregeret struktur.

Sandede jorde holdes ikke sammen

Know How Channel

En sandet jord som denne (se billede) er et eksempel på enkeltkorn struktur. Sandkornene er relativt store og ofte holdes de kun løst sammen. Selv sandjorde med et højere indhold af kolloider falder let fra hinanden, når de udsættes for jordtryk. En sandet jord med et lavt lerindhold kræver ofte dybere bearbejdning for at skabe en god dyrkbar jord med gode vækstbetingelser. Det lave lerindhold giver den sandede jord en lav intern strukturkapacitet.

Lerjord bliver aggregeret

Clay soils

En lerjord af denne type (se billede) bliver holdt sammen og har ofte en aggregeret struktur. Selv med et indhold på 5% har leret en stor indvirkning på jorden og dominerer dens egenskaber.

Know How Channel

Den aggregerede struktur er resultatet af en række processer i jorden, som i kombineret form aggregerer. Disse struktur dannelsesprocesser påvirker jordstrukturen i dynamisk sammenspil med jordbearbejdningen.

Aggregater forbedrer jorden

Når lerpartikler bindes sammen i aggregater forbedres jordens egenskaber næsten altid. En afgørende virkning er, at jordbearbejdningen bliver lettere. Luftens bevægelse er ligeledes øget, hvilket giver forbedret transport af ilt og kuldioxid fra rodsystemet. Den aggregerede struktur forbedrer også jordens gennemtrængelighed og vandholdige kapacitet. God jordstruktur gør en dyrkbar ler mere produktiv, eftersom alle de nødvendige funktioner til planter og deres rodsystemer er tilgængelige. Dette giver hurtigere vækst og højere udbytte.

Ordbog:

Tekstur = jordens tekstur henviser til andelen af mineralske partikler med forskellig gennemsnitlig diameter, dvs. de relative proportioner af især sand, silt og ler i henhold til tabellen "Partikelstørrelse fordeling ".

Enkeltkorn struktur = i en jord med enkeltkorn struktur holdes de primære partikler meget løst sammen eller har slet ingen form for sammenklæbning.

Aggregeret struktur = når de primære partikler kommer fra lerpartikel gruppen, er de bundet til hinanden og danner aggregater, som kan stabiliseres af organisk materiale, kalk og forskelligt kemisk bundfald.

Kolloider = kolloider er de fineste partikler i jorden, med en gennemsnitlig diameter på under 0,0002mm. Kolloiderne indeholder en del organisk materiale og fint ler.

Ilt = element, som findes i luften som oxygen gas O2 ved en koncentration på 21 % – med afgørende betydning for celle respiration i planter og deres rødder.

Kuldioxid = gasagtigt spildprodukt (CO2) fra celle respirationen i rødderne, hvor der også, sammen med vand, dannes sukkerstoffer af planterne gennem fotosyntese.