Jordpakning

Jordpakning medfører sammenpresning af de porer, som ellers transporterer vand og luft. Dette hindrer rodvæksten og kan medføre iltmangel. Jordpakning kan reducere udbyttet betydeligt.

Jordpakning betyder pr. definition, at jordens presningsgrad øges, når den trykkes sammen. Med andre ord bliver jorden tættere og hver liter jord vejer mere, når porerne er sammenpresset. Det er let at forstå og måle effekten af jordpakning ved at betragte et traktordæk, som kører over løs jord under fugtige forhold.

Rødderne hæmmes

Jordpakning medfører, at rodvæksten begrænses og påvirker den mekaniske modstand overfor rodudvikling på to måder:

  1. Pakningen mindsker antallet og størrelsen af store porer, makroporer. Der er således færre porer, som er store nok til at rødderne kan vokse frit i dem uden mekanisk modstand.
  2. Pakningen øger jordens mekaniske modstand ved at trykke jordpartiklerne tættere sammen.

Vandtransporten begrænses

Know How channel
Nødvendig luftmængde: Retningsværdier for jordens luftporøsitet: >25% luft betyder god iltning, 10-25% luft kan give begrænsninger under visse forhold og <10% luft svarer til iltmangel.

Jordpakning begrænser også vandets nedtrængen i jorden. Dette medfører vandmætning af de øverste lag, hvilket omvendt kan medføre iltmangel for rødderne, som vist på billedet. Derudover påvirker luftmængden i jorden tilgængeligheden af forskellige næringsmidler til planterne, f.eks. kvælstof og mangan. Under forhold med mangel på ilt kan denitrifikation medføre stor mangel på kvælstof i form af nitrogenoxid eller nitrogengas til atmosfæren. Jordpakning kan således mindske den tilgængelige mængde kvælstof i jorden.

Mulige afhjælpningsmetoder

For at undgå jordpakning er det vigtigt, at anvende metoder, som kan medvirke til en bedre jordstruktur i det lange løb. Sådanne foranstaltninger omfatter dræning, kalktilførsel, at holde jorden dækket med plantevækst og tilførsel af ekstra organisk materiale. Disse tiltag bevirker, at jorden bliver mere tør, hvilket mindsker jordpakning i dybden.

Dyrkningssystemer og jordbearbejdning har også stor indflydelse på graden af jordpakning. Den vigtigste forudsætning er at undgå bearbejdning, når jorden er for fugtig. En tør jord har større belastningskapacitet, mens en fugtig jord sammentrykkes under et tilsvarende pres. En stor kontaktflade ved hjælp af brede dæk eller tvillingehjul giver lavere hjulbelastning. Antallet af træk, som vist på nedenstående figur, er også vigtigt ligesom den totale vægt af maskiner i marken bør være så lav som muligt.

Know How channel
Jordpakning test

En test (L2-7118) i Önnestad, Skåne, i 2000 undersøgte hvorledes jordpakning før såningen om foråret påvirkede udbyttet af forskellige afgrøder (byg, hvede, havre, sukkerroer og ærter). Jordpakningen bestod af forskellige mængder træk med tung belastning over marken før såning:

  1. Såning uden jordpakning
  2. Et træk + såning
  3. Et træk med gyllevogn + såning
  4. Tre træk med gyllevogn + såning

Resultaterne viste, at udbyttet af vårhvede, byg og havre blev positivt påvirket af en vis grad af jordpakning, dvs. et træk + såning. For sukkerroer og ærter blev udbyttet dog mindsket selv af dette ene træk. Når antallet af træk og dermed mængden af jordpakning blev øget, mindskedes udbyttet af alle afgrøder. Den afgrøde, som blev påvirket mest negativt, var ærter, som er meget følsomme overfor mangel på ilt.

Ordbog:

Porer = jordens porer er de steder, kanaler og revner, som er fyldt med enten vand eller uft, afhængig af jordens aktuelle vandindhold

Denitrifikation = denitrifikation er en proces, som opstår i jorden under iltfattige forhold, hvor nitrificerende bakterier omdanner plantetilgængelig nitrat (NO3). til frit kvælstof (N2). Hvis dentrifikationsprocessen ikke er fuldført, dannes lattergas (N2O), som er en stærk drivhusgas