Erosion

Erosion fra dyrket jord med vand eller vind kan transportere store mængder jord væk. Planter eller planterester på overfladen giver beskyttelse og derfor er minimal jordbearbejdning et middel mod erosion.

Med beplantning har jorden et beskyttende lag og er ikke direkte udsat for virkningerne af regn eller blæst. Dog kan dyrket og bar jord blive alvorligt påvirket af vanderosion i følgende tilfælde:

Know How channel
På skrånende marker kan vanderosionen være et problem, når regnen slår ned på ren jord uden beplanting eller planterester på overfladen. Lerpartiklerne, som ledes væk af regnen, følges af partikelbundet fosfor, som samles på det laveste punkt i marken eller går tabt i dræninger.

og påvirket af vind erosion på følgende måde:

Know How channel
På tør, bar jord kan vind erosion forårsage skader, når hoppende sandkorn slår mod den fremspirende afgrøde. Som billedet viser, kan gylle reducere vinderosionen ved at fastholde jorden, og hindre den i at flytte sig.

Jorden transporteres væk af vand

Tung regn og intensiv snesmeltning kan transportere jorden væk fra marken. Dette vand fører jordpartikler, plante næringsmidler og organisk materiale væk til floder, søer og hav. Skrånende marker påvirkes mest. Desto stejlere stigning, jo større erosion eftersom vandets afløbshastighed øges.  En fordobling af afløbshastigheden ned ad en skråning gør vandets eroderende kraft fire gange så stor. Tab af fosfor (P) kan øges betydeligt i takt med vanderosionen, eftersom meget fosfor i jorden er bundet til overfladen af lerpartikler.

Blæser med vinden

Vind kan også flytte rundt med partikler på størrelse af korn, sand eller derunder, når jorden er bar og tør. Materiale <1 mm blæser hen over overfladen, mens materiale på <0,1mm frit kan føres med vinden. Løs jord føres med vinden som aflejringer.

Vinderosion kan mindskes ved at plante læhegn, udlægge gødning på jordoverfladen og dyrke beskyttende afgrøder. Områder med brede, åbne prærier, som f.eks. i USA og Canada påvirkes voldsomt af vinderosion.

Minimal jordbearbejdning hjælper

På skrånende arealer anbefales forskellige former for minimal bearbejdning for at modvirke både vind- og vanderosion. En mere øverlig bearbejdning betyder, at halm og avner samles i jordens øverste lag, hvilket forbedrer aggregatstabiliteten og gør jorden mere modstandsdygtig overfor regn og vindpåvirkninger.

Ved pløjning af skrånende marker er konturpløjning en nyttig metode, som mindsker risikoen for erosion. Ved at lægge furerne vandret tages højde for markens topografi for at sikre, at vandet trænger ned i stedet for at løbe langs furerne.

Plantevækst beskytter

Halm og avner, som efterlades på jordoverfladen, er medvirkende til at minimal jordbearbejdning beskytter mod erosion. Generelt nedsætter både planter og halm og avner på overfladen effektivt hastigheden af både vand og vind hen over jordoverfalden.  Rent fysisk beskytter plantedække og restmateriale også mod virkningen af regn på jorden. Blandt de almindelige afgrøder giver permanent kløvergræs den bedste beskyttelse, mens korn giver moderat beskyttelse. Rækkeafgrøder som sukkerroer eller majs efterlader en del af jorden bar og giver således svagere beskyttelse. Den ringeste beskyttelse mod erosion er dyrket brak, hvor der ikke vokser noget og ikke efterlades afgrøderester på jordoverfladen.

Ordbog:

Løs jord = porøs, vindaflejret jord, som ofte har partikler på størrelse med silt (se tabellen "Partikelstørrelse fordeling " i afsnittet Jordens byggesten. Løs jord findes i Østeuropa og Ukraine og kan ligge i en dybde på over 100 meter

Konturpløjning = furerne pløjes vandret på skråninger